YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
“YAPI KABUĞUNDA KULLANICI GÜVENLİĞİ ve RİSKLERİ” [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-08068 | DOI: 10.14744/megaron.2020.08068  

“YAPI KABUĞUNDA KULLANICI GÜVENLİĞİ ve RİSKLERİ”

Semih Serkan Ustaoğlu, Sevgül Limoncu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı

Hızlı kentleşme, hızlı üretim ve yapılaşma biçimleri, tasarım yöntemlerinin ve zorunlulukların gelişimlerin gerisinde kalması, sosyolojik değişim, ekolojik dönüşümler vb. gibi nedenlerle farklılaşan yapma çevre içerisinde oluşan güvenlik sorunları bireylerin yaşamlarını olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Yapılar bu değişimler nedeniyle güvenli bir yaşam ortamı sunmaktan uzaklaşmaktadır. Özellikle yapının iç yaşantısı ile yakın çevresi arasında bir sınır ve eşik görevi yapan yapı kabuğunun kullanıcı güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yapı elemanıdır. Ancak Türkiye’de mimari tasarımda yaygın olarak kullanılan geleneksel tasarım yöntemi bu güvenlik sorunlarının çözümü için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunların çözümlenebilmesi için risk analizli tasarım yönteminin kullanımının benimsenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; yapı ve yapı kabuğunda oluşması olası risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi sistemini temel alan risk analizli tasarım yöntemi konusunda tasarımcılara bilgi ve bilinç kazandırmaktır. Araştırmada yapı kabuğuna ilişkin riskler kapsamlı bir literatür, olay ve istatistiksel araştırma sonucunda belirlenmiş, sınıflandırılmış ve sonucunda tanımlanmıştır. Tanımlanmış olan risklerin ortadan kaldırılması ya da çözümlenmesi için risk analizli tasarım yöntem önerisi geliştirilmiştir. Bu yöntemin Türkiye’de güvenli yapı ve yapı kabuğu tasarlama konusunda rehberlik edeceği varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapı Kabuğu, Kullanıcı Güvenliği, Kullanıcı Riskleri, Risk Analizli Tasarım Yöntemi


OCCUPANT SAFETY and RISKS RELATED to BUILDING ENVELOPE

Semih Serkan Ustaoğlu, Sevgül Limoncu
Department Of Architecture, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Safety problems that arise in manmade environments which became differentiated as a result of triggers such as rapid urbanization, rapid manufacturing and construction forms, design methods and requirements lagging behind the development, sociological changes, ecological conversions, etc., affect the lives of individuals negatively. Buildings move away from offering a safe living environment due to these differentiations. Especially, the building envelope, which acts as a border and threshold between the inner life of the building and its close surroundings, is an important building element in ensuring occupant safety. However, conventional design methods commonly used in architectural design in Turkey, are inadequate to solve these safety problems. In order to solve them, the utilization of risk-analyzed design method should be adopted. The purpose of this study is to provide designers with knowledge and awareness of the risk-analyzed design method based on the system of identifying, analyzing and prioritizing the possible risks that may occur in the building and the building envelope. In the study, the risks related to the building envelope were identified, classified and accordingly defined as a result of a comprehensive literature, case and statistical research. In order to eliminate or resolve the identified risks, a risk-analyzed design method proposal was developed. This method is assumed to act as a guidance on safe building and building envelope design in Turkey.

Keywords: Building Envelope, Occupant Safety, Occupant Risks, Risk-Analyzed Design Methods
Sorumlu Yazar: Semih Serkan Ustaoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale