YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Ankara’daki̇ Alışveri̇ş Caddeleri̇nde Ti̇cari̇ Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi̇li̇rli̇k Araştırması [Megaron]
Megaron. 2013; 8(1): 29-44 | DOI: 10.5505/MEGARON.2013.03521  

Ankara’daki̇ Alışveri̇ş Caddeleri̇nde Ti̇cari̇ Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi̇li̇rli̇k Araştırması

Özge Yalçıner Ercoşkun, Burcu Özüduru
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Kent merkezindeki kamusal alanlarla bütünleşmiş alışveriş caddeleri (AVC) sosyal etkileşimin yüksek olduğu mekânlardır. Öte yandan, çağdaş alışveriş mekânı olan alışveriş merkezleri (AVM) ise günümüz tüketim toplumunun gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan merkezler olarak kabul edilmekte, inşa alanının büyüklüğü, sunduğu ticari ve sosyal faaliyet çeşitliliği, ekonomik yatırım değeri açısından geleneksel alışveriş mekânlarından farklılaştırmaktadır. Bu farklılaşma sosyal sürdürülebilirliğe olumsuz etki ederek, yerellik, kimlik vb. kavramları da yok etmektedir. Bu çalışmanın amacı Ankara’nın AVC’lerini sosyal sürdürülebilirlik açısından araştırmak ve alışveriş caddelerinde sosyal sürdürülebilirliği destekleyecek yerellik, kimlik, canlılık, ekonomik açıdan hayatta kalabilirlik, farklılık, mekan duygusu, anlam kavramlarını bu AVC’ler özelinde sorgulamaktır. Ankara’nın merkezi iş alanı içindeki önemli ana AVC’ler bu çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. AVC’lerde ticari envanter oluşturmak, işletme kategorilerini ve markaları sınıflamak amacıyla saha çalışması yapılmış, toplanan bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla tematik haritalarda sunulmuştur. Ankara’da ilk kez merkezi iş alanında coğrafi tabanlı bir ticaret envanteri oluşturulmuştur. Ayrıca sosyal ve işlevsel tespit yapılarak bu mekanlardaki aktiviteler ve kullanımlar gözlemlenerek sosyal sürdürülebilirlik haritaları hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, kent merkezlerinin göreli olarak yeni bir kavram olan sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde stratejiler kurgulanmasında yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş caddeleri, marka sınıflandırması; konumsal ticari envanter; sosyal sürdürülebilirlik analizleri.


Social Sustainability of Shopping Streets in Ankara

Özge Yalçıner Ercoşkun, Burcu Özüduru
Department Of City And Regional Planning, Gazi University Faculty Of Architecture, Ankara

Shopping streets are integral parts of public spaces in traditional shopping areas of Central Business Districts (CBD). Furthermore, as modern shopping venues, shopping centers offer advantages for modern lifestyles with spacious shopping areas, variety of commercial and social activities, and economic value of their investments. These advantages act in favor of shopping centers and improve the level of shopping street social sustainability and its relevant concepts. The aim of this study is to analyze the main shopping streets of Ankara, using the concepts of social sustainability. In this study, these concepts, such as locality, identity, vitality, viability, sense of place, conviviality, meaning and local characteristics of the shopping streets are investigated. For the first time, the retail unit locations in Ankara, their brands and their business types, are illustrated on thematic land use maps using Geographical Information Systems (GIS) software. Next, population activities and consumer spatial behavior are observed and marked on maps that are also referred to as social sustainability maps. The results of the study can be useful in formulating strategies within the framework of social sustainability, which is a relatively new concept.

Keywords: Shopping streets, brand classification; retail location inventory; social sustainability analyses.


Özge Yalçıner Ercoşkun, Burcu Özüduru. Social Sustainability of Shopping Streets in Ankara. Megaron. 2013; 8(1): 29-44

Sorumlu Yazar: Özge Yalçıner Ercoşkun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale