YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 16 Sayı: 3 Yıl : 2021

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Kapak-İçindekiler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Enerji etkin yerleşme dokusu ve bina tasarımına yönelik parametrik bir model önerisi: Ilımlı-nemli iklim bölgesi
A parametric model proposal for energy efficient settlement texture and building design: Temperate-humid climate zone
İdil Erdemir Kocagil, GÜL KOÇLAR ORAL
doi: 10.14744/megaron.2021.89990  Sayfa 0

2.
Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosunda Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma
A Research on Learning Styles in Introduction to Architectural Design Studio
Fatma Kolsal, Ozlem Kandemir
doi: 10.14744/megaron.2021.42713  Sayfa 0

3.
Büro aydınlatma alternatiflerinin bütünleyici aydınlatma açısından karşılaştırılması
Comparison of office lighting alternatives in terms of integrative lighting
Elif Erkoç Kaplan, Leyla Dokuzer Öztürk
doi: 10.14744/megaron.2021.29577  Sayfa 0

4.
Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) Kavramı, Uluslararası Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Türkiye’de KÜMED Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi
Cultural Heritage Impact Assessment (HIA), International Approaches and Practices: Examining the Applicability of HIA in Turkey
Burcu Can Çetin, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/megaron.2021.98058  Sayfa 0

5.
Çaycuma Kağıt Fabrikası ve Sosyal Konut Sitesinin Analizi
Çaycuma Paper Mill and Analysis of Social Housing Estate
Arif Mısırlı
doi: 10.14744/megaron.2021.09471  Sayfa 0

6.
Osmanlı Dönemi Trabzon'unda Salgınlar ve Karantina Binaları (1838-1914)
Epidemics and Quarantine Buildings of the City of Trabzon in The Ottoman Period (1838-1914)
Fulya Üstün Demirkaya, Merve Yavru
doi: 10.14744/megaron.2021.90698  Sayfa 0

7.
Sakin Şehir Markalaşması Ardından Turizm ve Tarımda Yaşanan Değişim Algısının Değerlendirmesi: Seferihisar Örneği
Evaluation of the Perception of Change in Tourism and Agriculture After the Slow City Branding: The Case of Seferihisar
Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
doi: 10.14744/megaron.2021.49358  Sayfa 0

8.
How public norms help to cope with uncertainty in complex practices of planning
Willem Salet
doi: 10.14744/megaron.2021.23922  Sayfa 0

9.
Üst Modern Kentteki Artık Alanın Potansiyel Kamusallığı; Londra Low-Line Tren Hattı Örneği
Potential Publicity of the Remnant Space in the Upper Modern City; London Low-Line Railway Example
Özlem Eren Akaydın, Feride Önal
doi: 10.14744/megaron.2021.27443  Sayfa 0

10.
Seçenekleri Arayış: Planlamanın ve Planlama Pratiğinin Çıkmazından Çıkış Yolu Nedir?
Searching for Alternatives: What is a Way Out of the Impasse in Planning and Planning Practice?
Ayda Eraydın
doi: 10.14744/megaron.2021.15807  Sayfa 0

11.
İmaj ögelerinin sentaktik okunabilirliği: Eskişehir örneği
Syntactic legibility of image elements: Eskisehir case
Mehmet Topcu, Begum Akoz Cevrimli, Hande Busra Kobya
doi: 10.14744/megaron.2021.62515  Sayfa 0

12.
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Floristik Yapısı
Yıldız Technical University Yıldız Campus Floristic Structure
Tülay Erbesler Ayaşlıgil
doi: 10.14744/megaron.2021.98705  Sayfa 0

13.
Konutlarda hedeflenen aydınlık düzeyine göre gereken pencere cam alanının belirlenmesi
Determination of the required window glazing area based on the targeted illuminance in residences
Betül Uç, LEYLA Dokuzer Öztürk
doi: 10.14744/megaron.2021.69782  Sayfa 0

14.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Süreç İşleyişine ve Fizik Mekana Etkilerinin Kayseri Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Örneği Üzerinden İrdelenmesi
Examination of The Urban Transformation Applications By The Effects to Process and Physical Space: Kayseri Sahabiye Neighborhood Urban Transformation Case
Eda Özsoy, Tulin Gorgulu
doi: 10.14744/megaron.2021.88964  Sayfa 0© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale