YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 16 Sayı: 2 Yıl : 2021

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Kapak-İçindekiler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Pencere Sistemlerindeki Bozulmaların Tespiti ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Önerisi
A Decision Support Model Proposal for the Detection and Evaluation of Deterioration in Window Systems
Emine Merve Okumuş, Özlem Eren
doi: 10.14744/megaron.2021.76402  Sayfa 0

2.
Erken Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Yapılarına Bir Örnek: Bursa İstiklal İlkokulu
An Example for Primary Schools in the Early Republican Era: Bursa İstiklal Primary School
Aybike Sayın, Burcu Selcen Coşkun
doi: 10.14744/megaron.2021.93206  Sayfa 0

3.
Covid-19 salgını koşullarında açık ve yeşil alanların kullanımına yönelik uygulamalara Peyzaj Mimarlarının yaklaşımları
Approaches of Landscape Architects to applications for the use of open and green spaces in conditions of Covid-19 pandemic
Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ, Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Zerrin SÖĞÜT, Tanay BİRİŞÇİ
doi: 10.14744/megaron.2021.90699  Sayfa 0

4.
Yüksek Yapılarda Strüktürel Sanatın Bulanık Mantık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Assesment of Structural Art in High Rise Buildings with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method
Sultan Şimşek, Ayşin Sev
doi: 10.14744/megaron.2021.65037  Sayfa 0

5.
İnşadan İskana Ortak Mekanların Değişimi: 1950- 1980 Yılları Arası Ankara’da İnşa Edilen Kooperatif Yapıları Üzerinden Bir Araştırma
Change of Common Spaces from Construction to Settlement: A Research on Housing Cooperatives Constructed in Ankara Between 1950-1980
Eda Balaban Varol, Gülçin Cankız Elibol
doi: 10.14744/megaron.2021.56198  Sayfa 0

6.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Süreç İşleyişine ve Fizik Mekana Etkilerinin Kayseri Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Örneği Üzerinden İrdelenmesi
Examination of The Urban Transformation Applications By The Effects to Process and Physical Space: Kayseri Sahabiye Neighborhood Urban Transformation Case
Eda Özsoy, Tulin Gorgulu
doi: 10.14744/megaron.2021.88964  Sayfa 0

7.
Bağdat Caddesi ve Çevresinde 1965-1973 Yılları Arasında İnşa Edilmiş Apartmanların Cephe Özellikleri
Façade Characteristics of Apartment Buildings Constructed Between 1965-1973 at Bağdat Avenue and its Surroundings
Hale Gönül
doi: 10.14744/megaron.2021.74384  Sayfa 0

8.
Kalite Parametrelerinin İç Mekân Tasarımı Özelinde Yorumlanması ve Barselona Tasarım Müzesi Üzerine Bir Değerlendirme
Interpretation of Quality Parameters in Interior Design Special and An Evaluation Over Barcelona Design Museum
Merve Karaoğlu Can
doi: 10.14744/megaron.2021.98624  Sayfa 0

9.
Kayseri’de 2000 Sonrası Neo-liberal Politikalar: Kamu Arazilerinin Büyük Ölçekli Kentsel Projelere Dönüşümü
Neo-liberal Policies in Kayseri After 2000: Transformation of Public Lands into Large Scale Urban Projects
Zeynep Ergen, Neşe Gurallar
doi: 10.14744/megaron.2021.02525  Sayfa 0

10.
Simetri Eksenindeki İşaret Ögesinin Görme Engellinin Mekânsal Okumasına Etkisi
The Effect of the Landmark on the Symmetry Axis to the Spatial Legibility of the Visually Impaired
Ozlem Belir
doi: 10.14744/megaron.2021.33269  Sayfa 0

11.
1960-1980 Aralığının Üretken Figürlerinden Melih Koray’ın Apartman Tasarımlarındaki Cephe Dili
The Façade Language in The Apartment Designs of Melih Koray, a Productive Figure of 1960-1980 Period
EFSUN EKENYAZICI GÜNEY, HANDE TULUM OKUR
doi: 10.14744/megaron.2021.03264  Sayfa 0

12.
Sedad Hakkı Eldem’in Mimarlığında “Uzlaşım” (Conventionalization) Olarak Tip Kavramı
The Notion of Type as “Conventionalization” in Sedad Hakkı Eldem’s Architecture
Bilgen Dündar
doi: 10.14744/megaron.2021.78055  Sayfa 0

13.
20. Yüzyıl başında yeni yapım teknolojilerinin özgün bir sentezi: Mimar Kemalettin’in I. Vakıf Han’ı ve Hennebique Sistemi
The original synthesis of new construction technologies in the beginnings of 20th century: Architect Kemalettin's Vakif Han I and Hennebique System
Omer Dabanlı
doi: 10.14744/megaron.2021.66742  Sayfa 0© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale