YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web

Yazarlara Bilgi

A. YAYIN POLİTİKASI

Megaron / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi,mimarlık ve planlama alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.  Dergi, ulusal ve uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, sonuçları belirli yöntemlerle ele alınmış ve kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergideki yazıların, mimarlık ve planlama alanındaki güncel konularla yüzleşmesi ve bu konular hakkındaki bilimsel tartışmaları teşvik etmesi beklenmektedir.  Dergide veri analizi, araştırma özeti, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar, derlemelere ve yüksek lisans tezlerinden üretilmiş makalelere yer verilmemektedir. Yılda dört kez, internet ortamında, açık erişimli ve E-ISSN 1309-6915 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.

Yayın dili İngilizce'dir. Dergiye yazı teslimi, çalışmanın (özeti dâhil) daha önce basılmadığı, eş zamanlı olarak başka bir yerde yayınlanması için başvurulmadığı ve Megaron Dergisi’nde yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na devretmektedir(ler). Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler).

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar; öncelikle editör ve editör yardımcıları tarafından değerlendirilir. Yazım kuralları, yazım dili, kaynak kullanımı gibi teknik kontrollerin ardından, özgünlük, literatüre katkı ve dergi içeriğine uygunluk açılarından incelenen çalışma uygun bulunduğu takdirde hakem değerlendirmesi sürecini yürütmek için bölüm editörü atanır. Bölüm editörlerinin ve yayın kurulunun belirlediği en az iki hakemin görüşü alındıktan sonra makale sonuç değerlendirmesine ulaşılır. Makalelerin hakemlere yönlendirilebilmesi için ön değerlendirme süresi 30, hakem değerlendirmeleri (her bir karar aşaması için) en fazla 120 gündür. Kabul edilen makalelere 30 gün içinde doi numarası verilir.

Açık erişim politikası: Makalelerin tam metin erişimi ücretsizdir. Yazının tamamını veya bir kısmını indirmek için ücret alınmaz.

Açık Erişim: Megaron Dergisi açık erişimli bir dergidir; bu, kullanıcıların tüm içeriğe ücretsiz olarak ulaşabilecekleri anlamına gelir. Okuyucular, yayıncı ya da yazar(lar)ın izni olmaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kaynak göstermek şartıyla kopyalayabilir, dağıtabilir veya diğer yasal amaçlar için kullanabilirler. Bu, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin (BOAI) açık erişim tanımıyla uyumludur.

Ortak Kullanıcı İzinleri: Creative Commons Attribution - Non Commercial 4.0 (CC BY - NC 4.0) ticari olmayan amaçlar için, makalelerin dağıtımlarına veya kopyalanmalarına, ortak bir çalışma içinde kullanılmalarına, makalenin değiştirilmemesi ve kaynak gösterilmesi koşuluyla izin verir.

İntihal için tarama politikası: Dergiye gönderilen makaleler intihal programı ile varsa intihal (plagiarism) ve/veya etik dışı kullanımları belirlemek amacıyla yayıncı ofisi tarafından incelemeye alınır.

B. YAZI TÜRLERİ

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmanın kuramsal arka planı, yöntemi, sonuç ve tartışmalarıyla birlikte sunulduğu yazılardır. 6.000 kelimeyi geçmez. Hakem süreci sonunda yayımlanma kararı alınır.

Editöre Mektup: Yayınlanmış makale, yazı, hipotezi eleştiren, bir problemi tanımlayan veya güncel bir konuyu çeşitli yönleriyle literatüre bağlı olarak tartışan yazılardır. Yazının açık ve öz, tartışılan konunun okuyucuyu çekecek kadar güçlü olması önemlidir. 1.000 kelimeyi aşmaz. Hakem süreci yürütülmez.

Görüş: Yazarın bir hipotez ya da bilimsel kuramın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin görüşlerini sunduğu bir metindir. Bu tür yazılar yapıcı eleştirilere dayanmaktadır ve kanıtlarla desteklenir. Bu yazılar belli bir alandaki mevcut bilgi durumuna meydan okuyan bilimsel söylemleri yansıtırlar. 3.000 kelimeyi aşmaz. Görüş yazıları bu dergi kapsamında sadece davetli olarak kabul edilmektedir.

C. TARANDIĞI İNDEKSLER

Megaron Dergisi şu indekslerde listelenmektedir:

Web of Science (2016 tarihinden itibaren), Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2016 tarihinden itibaren), Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) (2010 tarihinden itibaren), TÜBİTAK tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) listelerinde “Ulusal Hakemli Dergi” olarak (2010 tarihinden itibaren), EBSCO Host Art & Architecture Complete (2006 tarihinden itibaren), Arts Premium Collection (2006 tarihinden itibaren), ProQuest Central (2019 tarihinden itibaren), ProQuest Central Essentials (2019 tarihinden itibaren), ProQuest One Academic (2019 tarihinden itibaren), SciTech Premium Collection (2019 tarihinden itibaren), ERIH PLUS (2019 tarihinden itibaren), DOAJ (2018 tarihinden itibaren), Gale/Cengage Learning (2011 tarihinden itibaren) and Ulrich’s (2014 tarihinden itibaren)

D. YAZILARIN HAZIRLANMASI  

1 Türkçe Özet

Çalışmanın araştırma sorusunu, amacını, kapsamını, yöntemini, özgün değerini, bulgularını ve sonuçlarını içermeli ve en az 200 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Çalışmanın içeriğini yansıtan en fazla beş anahtar kelime verilmelidir.

2 İngilizce Özet

Çalışmanın araştırma sorusunu, amacını, kapsamını, yöntemini, özgün değerini, bulgularını ve sonuçlarını içermeli ve en az 200 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Çalışmanın içeriğini yansıtan en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Türkçesi ile uyumlu olmalıdır.

3 Genişletilmiş Özet

Genişletilmiş Özet en az 700 en fazla 750 kelime olup aşağıdaki başlıklar ve bilgilerden oluşmalıdır.
Başlık: Kısa, öz ve çalışmayı yansıtacak şekilde olmalıdır.
Problem: Çalışmanın araştırma sorusu/sorunu tanımlanmalıdır.
Amaç: Çalışmada ulaşılmak istenen hedefler açıkça ifade edilmelidir.
Yöntem: Belirlenen amaç(lar)a ulaşım yöntemi açıkça belirtilmelidir.
Kapsam:Çalışmanın içeriği, türü (uygulamalı/kuramsal) ve sınırları belirlenmelidir.
Bulgular: Elde edilen veriler ile ulaşılan sonuçlar kısaca tartışılmalıdır.
Sonuç:Çalışmanın sonucu açıkça ifade edilmelidir.
Özgün Değer: Çalışma ile bilime sağlanan katkı belirtilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtan en fazla beş kelime verilmelidir.

4. Ana Metin (Word)

Ana metin özet, anahtar kelimeler ve kaynakça hariç en fazla 6000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Tüm başlıklar ardışık ve hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Tablolar ve şekiller makaleye dahil edilmelidir. Makale içinde Word kısa yolları kullanılmamalıdır. Notlar [1], [2] olarak numaralandırılmalı ve ana metnin sonunda listelenmelidir. Makalede yazarların kimliğini gösterebilecek her türlü bilgi kaldırılmalıdır. Çift kör inceleme sürecinde anonimlik sağlamak için, yazarlar kendi önceki yayınlarından yaptıkları alıntıları metin içi referanslarda ve kaynak listesinde ifade ederken yazar adları ile yayın ismini gizlemelidir. Yazar(lar) şekil ve tabloların kendi kimlik bilgileriyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir tanımlayıcı içermediğinden emin olmalıdır. Söz konusu değişiklikler makale yayınlanmak için onaylandıktan sonra düzeltilebilir.

5. Kaynak Gösterimi

Kaynakça yazım kuralları APA referanslama stilinin güncel versiyonuna uygun olmalıdır. Makaledeki kaynaklarda yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir. Doğrudan alıntılarda sayfa numarası eklenmelidir. Kaynaklar, yazar soyadları alfabetik sırayla ve her yazar için kronolojik sırayla listelenmelidir. APA stilinin büyük ve küçük harf kurallarına ve noktalama türlerine dikkatle uyulmalıdır. APA referans stili hakkında daha fazla bilgiye http://www.apastyle.org/ adresinden erişilebilir.

6. Tablolar

Tablolar ana metne yerleştirilmelidir.  Ayrıca ardışık olarak numaralandırılmalı ve ayrı ayrı yüklenmelidir. Metinde tablolara atıf yapılmalıdır.

7. Şekiller

Şekiller, ana metne yerleştirilmelidir.  Ayrıca ardışık olarak numaralandırılmalı ve ayrı ayrı yüklenmelidir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükle RGB renkte sunulmalıdır. Şekiller, baskıda nasıl görünmeleri gerektiğine göre uygun şekilde boyutlandırılmalı ve kırpılmalıdır. Haritalar ve grafikler şekil olarak adlandırılmalı ve numaralandırılmalıdır. Metinde şekillere atıf yapılmalıdır. Gerekli durumlarda yazarların kendisine ait olmayan görsel materyalleri, telif sahibinden edindiği izin yazısıyla birlikte sunması gerekmektedir. 

8. Başvuru Mektubu

Başvuru mektubunda yayın kuruluna hitaben kısaca yapılan çalışma tanımlanmalı, çalışmanın özgün yönü ve literatüre somut katkısı ifade edilmelidir. Ayrıca çalışmanın (özeti dahil) daha önce başka bir yerde basılı olarak yayınlanmadığı ve Megaron’daki değerlendirme süreci tamamlanana dek başka bir yere gönderilmeyeceği açıkça belirtilmeli, mektup tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır.  Başvuru Mektubu örneğine buradan erişebilirsiniz*.

9. Başlık Sayfası

Başlık sayfasında yazının başlığı, çalışmanın türü, kelime sayısı (özet, anahtar kelimeler ve kaynakça hariç), tüm yazarların adı, soyadı, unvanları ve çalıştıkları kurumlar, eğer varsa çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşların açık adları, desteğin türü, vb. bilgiler yer almalıdır. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir ortamda sunulmuş ise, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir. Doktora tez çalışmalarından üretilmiş yazılarda teze ilişkin bilgiler bulunmalıdır. Bu sayfaya ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Başlık Sayfası örneğine buradan erişebilirsiniz*.

10. Telif Hakkı Devir Formu

Telif Hakkı Devir Formu örneğine buradan erişebilirsiniz *.

Yazıların gönderilmesi: Megaron Dergisi yalnızca www.megaronjournal.com adresindeki internet sitesinden çevrimiçi olarak gönderilen yazıları kabul etmekte, posta yoluyla yollanan basılı metinleri değerlendirmeye almamaktadır. Yazılar ilgili adresteki “Online Makale Gönderme” ikonuna tıklandığında ulaşılan Journal Agent sisteminden yollanabilir. Sistem her aşamada kullanıcıyı bilgilendiren özelliktedir.

*Taslak formlara yazar tıklayarak erişebilir.

© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale