YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Participatory Urban planning – introducing and testing a 2D/3D visualization and AHP framework [Megaron]
Megaron. 2023; 18(2): 184-201 | DOI: 10.14744/megaron.2023.97947  

Participatory Urban planning – introducing and testing a 2D/3D visualization and AHP framework

Sinan Levend1, Thomas B Fischer2
1Department of Urban and Regional Planning, Konya Technical University, Architecture and Design Faculty, Konya, Türkiye
2Department of Geography and Planning, University of Liverpool, School of Environmental Sciences, Liverpool; Research Unit for Environmental Sciences and Management, North West University, Potchefstroom

Participation in urban planning is important to increase accountability, transparency, and legitimacy of decisions. In this context, it is essential to establish the needs and priorities of stakeholders potentially affected by decisions. However, poor participation practices undermine the public’s trust in decision-making processes and reduce the public’s willingness to participate. The study aims to contribute to urban planning theory by discussing what participatory planning means. Furthermore, a systematic, objective-led, and negotiation-based decision support framework is proposed, based on a 2D/3D visualization and analytic hierarchy process for use in participatory urban planning. The framework aims to increase the legitimacy of decisions taken without ignoring the political dimension of planning. It was tested in a regeneration case study in Liverpool (UK). Testing shows that the framework enables technical issues to be addressed in a way that the public can understand. In the process, a systematic evaluation of participants’ priorities is possible and negotiated participation is supported. The framework could support transferring stakeholders’ priorities into plan decisions with online meetings and surveys, for example, when the possibility of physical meetings is restricted.

Keywords: 2D/3D visualization, analytic hierarchy process; decision-making; participation; participatory planning.


Katılımcı Kent Planlaması – 2D/3D Görselleştirme ve AHP temelli katılım sürecinin tanıtılması ve test edilmesi

Sinan Levend1, Thomas B Fischer2
1Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya
2Liverpool Üniversitesi, Çevre Bilimleri Fakültesi, Coğrafya ve Planlama Bölümü, Liverpool; Çevre Bilimleri ve Yönetimi Araştırma Birimi, North West Üniversitesi, Potchefstroom

Kent planlamasına katılım, hesap verebilirliği, şeffaflığı ve kararların meşruiyetini artırmayı amaçlar. Bu bağlamda, plan kararı üretim sürecinde, kararlardan etkilenmesi muhtemel paydaşların ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi esastır. Ancak, planlama sürecinde katılımcı bir yaklaşımın benimsenmemesi veya uygulanan katılım metotlarının, insanların ihtiyaç ve önceliklerini ifade etmelerinde yetersiz kalması, halkın katılım sürecine olan güvenini sarsmakta ve katılım isteğini azaltmaktadır. Çalışma, katılımcı planlama yaklaşımının ne anlama geldiğini tartışarak, katılımcı kent planlama kuramına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, katılımcı kent planlamasında kullanılmak üzere 2B/3B görselleştirmeye ve AHP'ye (Analitik Hiyerarşi Süreci) dayalı, sistematik, hedef odaklı ve müzakereye dayalı bir karar destek süreci önerilmiştir. Söz konusu süreç, planlamanın siyasi boyutunu göz ardı etmeden alınan kararların meşruiyetini artırmayı amaçlamaktadır. Katılım süreci Liverpool'da (İngiltere) bir yenileme projesinin karar üretim sürecinde test edilmiştir. Testler, karar destek sürecinde teknik konuların halkın anlayabileceği düzeyde ele alınabildiğini göstermektedir. Bulgular, süreç içerisinde katılımcıların önceliklerini sistematik bir şekilde ifade edebildiklerini ve farklı fikirler üzerinde müzakere edebildiklerini ortaya koymaktadır. Öneri karar destek süreci, fiziksel toplantı olanağının kısıtlı olduğu durumlarda, çevrimiçi toplantılar ve anketlerle paydaşların önceliklerinin plan kararlarına aktarılmasını destekleyebilir.

Anahtar Kelimeler: katılımcı planlama, katılım, karar üretimi, 2D/3D görselleştirme, AHP


Sinan Levend, Thomas B Fischer. Participatory Urban planning – introducing and testing a 2D/3D visualization and AHP framework. Megaron. 2023; 18(2): 184-201

Corresponding Author: Sinan Levend, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale