YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Reseach to Measure Bosphorus Region Resıdents’ Tourism Support [Megaron]
Megaron. 2016; 11(3): 382-397 | DOI: 10.5505/megaron.2016.92485  

A Reseach to Measure Bosphorus Region Resıdents’ Tourism Support

Aslı Altanlar1, Zeynep Enlil2
1Amasya University Faculty Of Architecture, Department Of Urban And Regional Planning, Amasya.
2Yildiz Technical University Faculty Of Architecture, Department Of Urban And Regional Planning, İstanbul.

The aim of this study is to examine whether there is a difference between the residents’ tourism support on the development of tourism in the regions where tourism has developed however the regions’ social, cultural, physical and political conditions are similar in some ways and also to state if there is a difference then find out the reason behind it – which feature of the citizens caused such diffrence. With in this purpose first of all, Principal Components Analysis (PCA) was applied in order to discover the factors identifying Bosphorus Region residents’ attıtude towards tourism development, the objective and subjective variables considered and also to determine the relation between the variables the PCA was applied. Second, to define the rating of each factor supporting tourism in terms of PCA, Weighted Linear Combination Method was held. Research data was gathered via a survey applied to 476 people accomodating in Bosphorus Region in May and March in 2014. Considering the results of this researh it’ s found out that the attitudes of the citizens of Bosphorus Region to torism region resıdents’ contribution of towards tourism development differed according to the perceived impact of tourism, effects of tourism on socio-cultural, physical and political environment and also the locational distribution of scors with in Bosphorus region is given. Finally, findings of this research are discussed with support of related literature.

Keywords: Tourism development, Tourism support, Perceived Impact of Tourism, Principal Components Analysis, Weighted Linear Combination Method, Bosporus Area.


Boğaziçi Bölgesi Sakinlerinin Turizm Desteğini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

Aslı Altanlar1, Zeynep Enlil2
1Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Amasya.
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 34349 Beşiktaş, İstanbul, Turkey

Çalışmanın amacı turizm gelişiminin olduğu bölgelerde, sosyal, kültürel, fiziksel ve politik çevrenin bazı özellikleri benzer olsa da yerin sakinlerinin turizme verdikleri desteğin farklılıklar gösterip göstermediğini; farklılıklar varsa bu farklılıkların bölgede yaşayanların hangi özelliklerinden kaynaklandığını incelemektir. Bu amaçla, öncelikle Boğaziçi Bölgesi sakinlerinin turizmin gelişimine ilişkin tutumlarını belirleyen faktörleri, ele alınan objektif ve subjektif değişkenler yardımıyla ortaya koyabilmek ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için Temel Bileşenler Analizi (TBA) uygulanmıştır. TBA işleminden sonra her faktörün belirli bir ağırlıkla turizm desteğine katkıda bulunması nedeniyle, tüm faktörlerin bileşik skorlarını ifade edebilmek için Ağırlıklandırılmış Doğrusal Kombinasyon (WLC) yöntemi uygulanmıştır. Araştırma verileri 2014 yılı Mart ve Mayıs ayları içinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yaşayan 476 hane halkına anket uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi neticesinde çalışma alanında yaşayan halkın turizmin gelişimine katkısının turizmin politik çevre, fiziksel çevre, sosyo-kültürel çevre üzerindeki algılanan etkilerine bağlı olduğu ve kişilerin sosyo demografik özelliklerine göre farklılaştığı ortaya konulmuştur. Ayrıca yerin sakinlerinin turizm gelişmesine verdikleri katkının ne yönde olduğuna dair elde edilen skorların çalışma alanındaki mekansal dağılımları verilmiştir. Son olarak elde edilen araştırma bulguları ilgili yazın desteği ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm gelişmesi, Turizm Desteği, Turizmin Algılanan Etkileri, Temel Bileşenler Analizi, Ağırlıklandırılmış Doğrusal Kombinasyon, Boğaziçi Bölgesi.


Aslı Altanlar, Zeynep Enlil. A Reseach to Measure Bosphorus Region Resıdents’ Tourism Support. Megaron. 2016; 11(3): 382-397

Corresponding Author: Aslı Altanlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale