YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Social Networks and Innovation in Industrial Clusters: A Study in case of Turkish Industrial Clusters [Megaron]
Megaron. 2018; 13(3): 374-394 | DOI: 10.5505/megaron.2018.91489  

Social Networks and Innovation in Industrial Clusters: A Study in case of Turkish Industrial Clusters

Özer Karakayacı1, İclal Dinçer2
1Department of City and Regional Planning, Selçuk University Architecture Faculty, Konya, Turkey
2Department of City and Regional Planning, Yıldız Technical University Architecture Faculty, İstanbul, Turkey

Over the last three decades, one of the most important issues in economic geography and regional development, which have occurred in the background of industrial clusters, is concerned with understanding factors such as social, economic and spatial characteristics based on social capital, social networks, trust and proximity. Increasing interest in clusters has focused on issues such as how these factors will be the role of evolution within industrial clusters. In this paper, non-economic factors behind the evolution of industrial clusters in Turkey have been discussed through social networks. The aim of this article is to determine the role of social networks on evolution of innovation in industrial clusters. In this context, the main hypothesis about the source of social networks and innovation is that social networks have a decisive influence on the changing of innovation activities through formal and informal linkages having out-cluster and intra-cluster of Ankara and Konya machinery engineering firms. The data used in the study were obtained by in-depth interviews and surveys conducted on sample clusters. It has been verified that social networks are determinants of innovation, although the social networking potentials of the clusters are different.

Keywords: Industrial clusters, product innovation; process innovation; social networks; Turkey.


Sanayi Kümelerinde Sosyal Ağlar ve Yenilikçilik: Türk Sanayi Kümeleri Örneğinde Bir Çalışma

Özer Karakayacı1, İclal Dinçer2
1Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Son otuz yılda endüstriyel kümelerin arka planını inceleyen ekonomik coğrafya ve bölgesel kalkınma yazınının odaklandığı konulardan biri de sosyal sermaye, sosyal ağlar, güven ve yakınlık temelli sosyal, ekonomik ve mekânsal özelliklerin anlaşılmasıyla ilgilidir. Nasıl bu faktörlerin sanayi kümelerinin gelişiminde rolü olacağı endüstriyel kümelere yönelik ekonomik coğrafya yaklaşımının temel tartışma noktasıdır. Makalede, Türkiye’de sanayi kümelerinin gelişiminin arkasında yatan ekonomik olmayan faktörler sosyal ağlar perspektifinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, çalışmanın amacı sanayi kümelerinde yenilikçilik aktivitelerinin gelişiminde sosyal ağların rolünü keşfetmektir. Bu bağlamda çalışmanın ana hipotezi, sosyal ağların Ankara ve Konya makine sanayi kümelerinin küme içi ve küme dışında sahip olduğu formel ve enformel bağlantıların yenilikçi aktivitelerin gelişiminde belirleyici bir etkiye sahip olduğudur. Çalışmada kullanılan veriler, örnek kümelerde yapılan derinlemesine görüşmeler ve anket çalışmalarıyla elde edilmiştir. Çalışmada, kümelerin sahip olduğu sosyal ağ potansiyelleri her ne kadar değişiklik gösterse de, sosyal ağların yenilikçi aktivitelerin gelişiminde belirleyici olduğu doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanayi kümeleri, ürün yenilikçiliği; süreç yenilikçiliği; sosyal ağlar; Türkiye.


Özer Karakayacı, İclal Dinçer. Social Networks and Innovation in Industrial Clusters: A Study in case of Turkish Industrial Clusters. Megaron. 2018; 13(3): 374-394

Corresponding Author: Özer Karakayacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale