YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values [Megaron]
Megaron. 2019; 14(4): 662-673 | DOI: 10.14744/megaron.2019.91259  

First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values

Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan
Doğus University, Faculty of Art and Design, Department of Architecture, İstanbul, Turkey

Apartments thought to be one of the architectural heritages of the 20th century; it was built intensely in our country after World War II. The aim of the article is to establish the specific values that need to protect the apartments built on the European Coast of the Bosphorus and to create data for the conservation work to be carried out by experts on these buildings. After the World War II, in the floor apartments shaped by the social, socio-cultural, economic, architectural and technological developments in our country; old, design, style, traditional structure-material, standardization, personal memory, residential stock, functionality, environmentalism, group-plural-homogeneity and urban identity are required to be preserved as cultural assets. The architectural, urban, socio-cultural and economic gains that our country will provide through the special
values of the apartment buildings are explained.

Keywords: 20th century architectural heritage, Bosphorus; floor apartments; conservation values; modern architectural heritage.


Boğaziçi’nin Avrupa Sahili’nde İnşa Edilmiş Kat Apartmanları ve Koruma Değerleri

Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

20. yüzyılın mimari miraslarından biri olduğu düşünülen kat apartmanları, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde yoğun bir şekilde inşa
edilmiştir. Makalenin amacı, Boğaziçi’nin Avrupa Sahili’nde inşa edilmiş kat apartmanlarının korunmalarını gerektiren özel değerlerini
belirleyerek, bu yapılar ile ilgili uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek koruma çalışmalarına veri oluşturmaktır. II. Dunya Savaşı’ndan sonra
ülkemizdeki toplumsal, sosyo-kültürel, ekonomik, mimari ve teknolojik gelişmeler ışığında şekillenen kat apartmanlarında; eski, tasarım,
üslup, mimari müellif, eski strüktür-malzeme, standartlaşma, kişisel anı, konut stoğu, işlevsellik, çevresellik, grup-çokluk-homojenlik, kentsel
kimlik özellikleri kültür varlıkları olarak korunmalarını gerektiren özel değerleri olarak belirlenmiştir. Kat apartmanlarının özel değerleri
aracılığıyla ülkemizin sağlayacağı; mimari, kentsel, sosyo-kültürel ve ekonomik kazanımlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 20. yü, zyıl mimari mirası; Boğaziçi; kat apartmanları; koruma değerleri; modern mimari miras.


Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan. First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values. Megaron. 2019; 14(4): 662-673

Corresponding Author: Ayşegül Orhan Şahan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale