YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 3
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Epidemics and Quarantine Buildings of the City of Trabzon in The Ottoman Period (1838-1914) [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-90698 | DOI: 10.14744/megaron.2021.90698  

Epidemics and Quarantine Buildings of the City of Trabzon in The Ottoman Period (1838-1914)

Fulya Üstün Demirkaya1, Merve Yavru2
1Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Trabzon
2Karadeniz Technical University,Graduate Institute of Natural and Applied Sciences, Head of Architecture, Trabzon

In various periods of history, epidemics and the following mass deaths which have affected social life as well economic and politic life, as like today, have led to significant and permanent changes in the physical, social and demographic structure of cities. There is no doubt that the most efficient measures of states in case of epidemics are the execution of quarantine (in ottoman Turkish language: tahaffuz) which prevents the spreading of the disease from its point of origin and enables the destruction at its very same place. The quarantine measures which have been applied in fighting epidemics all over the world have been applied by the Ottoman Empire as well in any modern terms in the 19th century. Trabzon has a significant place for being among the first cities after Istanbul where quarantine measures had been applied. In this study, the quarantine centers constructed in Trabzon which had been one of the major quarantine points in the Ottoman Anatolia will be investigated, from 1838 when the quarantine administration had been established for fighting epidemics through the Ottoman Empire’s entering the World War I and up to 1914 when epidemics changed other directions due to certain factors. In this context and beyond the information related to the establishment of the quarantine administration and the activities of this administration taking place in the existing literature of Trabzon, it is aimed to identify these quarantine buildings which had been constructed in the city but do not exist anymore today, as complete as possible. Putting forward the physical characteristics of these buildings, the locations where they had been built, the reasons for selecting such locations and discussions of the city-location-building relationship by archive documents and maps constitute the main purpose of this study.

Keywords: Epidemics, Ottoman Period, quarantine building, Trabzon, Usul-ı Tahaffuz (quarantine methods).


Osmanlı Dönemi Trabzon'unda Salgınlar ve Karantina Binaları (1838-1914)

Fulya Üstün Demirkaya1, Merve Yavru2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Trabzon

Tarihin pek çok döneminde çeşitli zaman dilimlerinde, tıpkı bugünde olduğu gibi, toplumsal yaşam ile birlikte ekonomik ve politik hayatı etkileyen salgın hastalıklar ve bu salgınlar sonucundaki kitlesel ölümler; kentlerin fiziki, sosyal ve demografik yapısında kalıcı ve büyük değişiklere neden olmuştur. Bir salgın hastalık durumunda ise devletlerin en etkin tedbir yöntemleri şüphesiz hastalığın ortaya çıkış yerinden dışarı yayılmasını engelleyerek, aynı yerde imha edilmesini sağlayan karantina (tahaffuz) uygulamaları olmuştur. Salgınlarla yapılan mücadelede tüm dünyada uygulanan karantina tedbirleri, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde de modern anlamda uygulanmaya başlanmıştır. Trabzon’da karanti¬na önlemlerinin İstanbul’dan sonra uygulandığı ilk kentlerden biri olarak önem taşımaktadır. Çalışmada, Osmanlı Anadolu’sundaki önemli karantina noktalarından biri olan Trabzon’da, salgın hastalıklarla mücadelede kurumsal olarak karantina idaresinin kurulduğu 1838 yılından, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ve savaş yıllarında salgın hastalıkların faktörel olarak yön değiştirdiği 1914 yılları arasında inşa edilen karantina merkezleri konu edinilmiştir. Bu bağlamda, Trabzon’a ilişkin mevcut literatürde yer alan karantina teşkilatının kuruluşu ve bu teşkilatın faaliyetlerine ilişkin bilgilerin ötesinde, kentte inşa edilen ancak bugün tamamen ortadan kalkmış olan karantina yapılarının mümkün olduğunca eksiksiz tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu yapıların fiziki özelliklerinin ortaya konulması, inşa edildikleri yer, bu yerin seçim nedenleri ile kent-yer-yapı ilişkisinin arşiv belgeleri ve haritalar üzerinden tartışılması ise çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Salgın hastalıklar, Osmanlı Dönemi, karantinahane, Trabzon, Usul-ı Tahaffuz.
Corresponding Author: Fulya Üstün Demirkaya, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale