YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 17 Issue: 2
Year: 2022

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Spatial Reading on Environmental Urban Identity/ The Place of Stamps as Cultural Heritage in Urban Memory [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-90592 | DOI: 10.14744/megaron.2022.90592  

A Spatial Reading on Environmental Urban Identity/ The Place of Stamps as Cultural Heritage in Urban Memory

Yelda Durgun Şahin
Adana Science and Technology University, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture

City Stamps are important historical documents that reflect a wide variety of national identity values such as cultural, social, economic, historical, touristic, architectural and take an active role in the promotion of cities. Information on stamps describes the history of a city or a country through its structure, work, subject, and theme. This study aims to understand the urban and architectural identity that the "Great Hometown Cities" postage stamps of Turkey's 67 provinces try to reflect. The study examined the artist's perception of urban environment identity at the time the stamps were created. In the conceptual and theoretical approach of the study, items with imaginative features were analyzed using artificial and natural environmental identity components. Three stages are involved in the study. The first stage grouped the stamps regionally and performed spatial readings on them. Second, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method was used to determine the environmental identity criterion weights. In the third stage, the perception of urban identity (environmental) reflected by the provinces was interpreted regionally. Perceptions of environmental identity varied by region at the end of the study. With changing environmental conditions, the impact of the same component on people in a different city change and affects identity formation differently. With selected methods, the perception of identity can be measured, which is abstract data. Stamps should also be preserved as documents of urban memory, since they reflect historical periods and cultural heritage, as well as pictures of the city

Keywords: Urban image, Urban identity, Environmental identity, AHP method, City stamp


Çevresel Kent Kimliği Üzerine Mekânsal Bir Okuma/ Kültürel Miras Olarak Pulların Kent Belleğindeki Yeri

Yelda Durgun Şahin
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı

Kent Pulları, ait oldukları ülkenin kültürel, sosyal, ekonomik, tarihsel, turistik, mimari gibi çok çeşitli ulusal kimlik değerlerini yansıtan ve kentlerin tanıtılmasında etkin rol alan önemli tarihsel belgelerdir. Pullar, üzerlerindeki yapı, eser, konu, tema gibi bilgiler aracılığı ile bir kentin, bir ülkenin tarihini nitelemektedirler.Bu çalışmanın konusu 1958-1960 yılları arasında basılmış olan Türkiye’nin 67 vilayetine ait “Büyük Memleket Şehirleri” posta pullarının, kent ve mimari ölçekte yansıtmak istediği çevresel kimliği anlamaya çalışmaktır. Çalışma kapsamında, pulların resmedildikleri tarihteki sanatçının imgelem alanındaki kentsel çevre de kimlik algısı ele alınmıştır. İmgesel özellik gösteren öğeler, çalışmanın kavramsal ve kuramsal yaklaşımında ortaya konan yapay ve doğal çevre kimlik bileşenleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma üç temel aşamada kurgulanmış, birinci aşamada pullar, bölgesel olarak gruplandırılmış ve üzerinde mekânsal okuma gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada, çevresel kimliği oluşturan kriter ağırlıklarının belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Üçüncü aşamada, vilayetlerin yansıtmış olduğu kent kimliği(çevresel) algısı, sayısallaştırılan veri setlerinin birlikte değerlendirilmesi ile bölgesel olarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda çevresel kimlik algısının, bölgelere göre farklılıklara sahip olduğu görülmüştür. Değişen çevre koşulları ile, aynı bileşenin farklı bir kentte, insan üzerinde bıraktığı etkinin değiştiği ve kimlik oluşumunu farklı oranlarda etkilediği görülmüştür. Soyut bir veri olan kimlik algısının, seçilen yöntemler ile ölçülebilir nitelikte olduğu ortaya koyulmuştur.Ayrıca pullar, üzerinde yer alan kent resimleri ile tarihsel bir dönemi ve kültürel mirası yansıtması nedeniyle, kent belleği aracı olarak korunması gereken belge niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel imaj, Kentsel kimlik, Çevresel kimlik, AHP yöntemi, Kent pulu
Corresponding Author: Yelda Durgun Şahin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale