YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Examination of The Urban Transformation Applications By The Effects to Process and Physical Space: Kayseri Sahabiye Neighborhood Urban Transformation Case [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-88964 | DOI: 10.14744/megaron.2021.88964  

Examination of The Urban Transformation Applications By The Effects to Process and Physical Space: Kayseri Sahabiye Neighborhood Urban Transformation Case

Eda Özsoy1, Tulin Gorgulu2
1Yıldız Technical University, Department of Architecture, İstanbul (Phd Programme)
2Yıldız Technical University, Department of Architecture, İstanbul

Today, urban transformation projects, which are performed to improve physical and social deterioration in cities, are frequently discussed in terms of structural and administrative aspects, we also need to bring new perspective for awareness and redefinitions on current practices. Created spaces provide to become economic-based transformation tool instead of social, cultural and added value to existing urban dynamics; consequently several problems occur in terms of process functioning with its physical, social, economic and environmental negative effects. It can be said that this situation directly affects the physical and social formation networks of the city. The article is aimed to establish a series of relations with the focus of “the mechanism of influence of urban transformation on physics-space and process” by examining the positive and negative aspects from the decision and design process to the reconciliation and construction. The case is Kayseri Sahabiye Neighbourhood Urban Transformation Project, which is still under construction.
In Turkey, urban transformation practices which are planned and supported by central government is became the same more and more each other due to planning policies so traditional daily life practice will be the same while urban identity is disappeared. At this point in the article, it is emphasized that each urban transformation application should be addressed in the context of place, identity and culture and it needs to be different, thus providing on-site transformation will get effective results with the phenomenon of “belonging to the place”. In order to achieve this, the effective participation of local actors and individuals should contribute more, thus it will be possible to have more effective path in the process. For this purpose; whether the space and process are evaluated to match the users' physical and socio-cultural local facts and their expectations by analyzing through the case study of Sahabiye Neighbourhood Urban Transformation Project.

Keywords: urban transformation process, participation, reconciliation, identity, belonging


Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Süreç İşleyişine ve Fizik Mekana Etkilerinin Kayseri Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Örneği Üzerinden İrdelenmesi

Eda Özsoy1, Tulin Gorgulu2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul (Doktora Programı)
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Bina Araştırma Ve Planlama Anabilim Dalı, İstanbul

Kentlerdeki fiziksel ve sosyal bozulmaların iyileştirilmesi amacıyla yapılan kentsel dönüşüm projelerinin yapısal ve yönetsel açıdan sıkça tartışıldığı günümüzde güncel pratikler üzerinden yeni farkındalıklara ve yeniden tanımlamalara ihtiyaç vardır. Üretilen mekanların var olan kent dinamiklerine sağladığı sosyal, kültürel ve yaşamsal katma değer yerine, ekonomik temelli bir dönüşüm aracı haline gelmesi, yarattığı fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel olumsuz etkileriyle süreç işleyişi açısından bir dizi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu durumun kentin fiziksel ve sosyal oluşum ağlarını da direk etkilediği söylenebilmektedir. Makalede; halen yapımı devam etmekte olan Kayseri Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin karar ve tasarım sürecinden, uzlaşma ve yapım sürecine kadar yaşanan olumlu ve olumsuz yönleri irdelenerek, “kentsel dönüşümün fizik-mekana ve sürece etki mekanizması” odağında bir dizi ilişkiler ağı kurması hedeflenmiştir.
Türkiye’de planlama politikaları doğrultusunda ele alınan ve merkezi otoritelerce kurgulanan/desteklenen kentsel dönüşüm projeleri ile kentler gittikçe birbirine benzemekte ve kent kimlikleri kaybolurken geleneksel gündelik yaşam pratikleri de aynılaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktadan hareketle, makalede yapılan her kentsel dönüşüm uygulamasının yer, kimlik ve kültür bağlamında ele alınarak farklılaşması gerekliliği, böylece ‘yere aitlik’ olgusu ile yerinde dönüşüm sağlayacağı vurgulanmaktadır. Bunun sağlanması için yerel aktör ve bireylerin etkin katılımı ile daha fazla katkı koyması böylece hem denetim hem yaptırım ögesi olarak süreçte daha etkin bir yol çizilmesine olanak sağlanacaktır. Bu amaçla irdelenen Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile elde edilen mekanların kullanıcıların kentin/mahallenin fiziksel ve sosyo-kültürel yerel olguları ve beklentileri ile uyuşup uyuşmadığı, süreçte sağlanamayan uzlaşı ve katılım derecelerinin yarattığı aksaklıklar üzerinden süreç değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kentsel dönüşüm süreci, uzlaşma, katılım, kimlik, aidiyet
Corresponding Author: Eda Özsoy, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale