YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Preliminary Assessments About Risks and Expectations in Urban Transformation: A Field Survey in Istanbul [Megaron]
Megaron. 2015; 10(3): 410-422 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.87993  

Preliminary Assessments About Risks and Expectations in Urban Transformation: A Field Survey in Istanbul

Betül Duman
Yıldız Technique University, Departmant Of Informatics, Istanbul

In this study, expectations and possible risks from urban transformation process will be examined. For this purpose, a field survey on 4 sub universes borders of which determined depending on a) typology of urban transformation, i.e. whether led by state or developed as a result of accumulation of individual decisions b) closeness to experience of demolishing c) presence of native middle class had been carried out with 2503 people through face to face interview. The aim of the research is to set out the differences and similarities on expectations and possible risks between the people living in the sites where state led transformation or individual/parcel based transformation has happened and between the people who are native and belonging to middle class and who are not. The findings of the research limited to risks and expectations have been discussed.In the research we have discovered the agreement of majority on urban transformation on the basis of rent maximization which exceeds security and disaster risk and will in turn lead to an urbanization with higher ecologic cost and unattended public interest. Another finding is that native-middle classes approach to transformation positively and self reliant due to property/deed security and economic welfare, on the other hand people living close to experience of transformation approach negatively. Third,regardless of class position individual and cliental relations will be put into circuits and strategies of compensation will be followed. Two different paths has been identified as a reaction to the process: while middle classes will seek to form public opinion and act in the social media, people living in the places where buildings were already demolished or declared as disaster risk areas are open both to ethnic and political mobilization and street politics.

Keywords: Istanbul, urban transformation; middle class; compensation politics; resistance.


Kentsel Dönüşümde Riskler ve Beklentilere Dair İlk Tespitler: İstanbul’da Bir Saha Çalışması

Betül Duman
Yıldız Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul

Bu çalışmada kentsel dönüşüm sürecindeki beklentiler ve muhtemel riskler ortaya konulacaktır. Bu amaçla İstanbul’da 2503 kişi ile yüz yüze görüşme yapmak suretiyle a) kentsel dönüşümün bireysel kararlarla ya da kamu eliyle toplu gelişimi b) yıkıma dayalı kentsel dönüşüm tecrübesine yakınlık c) yerleşik orta sınıfların varlığına dayalı olarak dört ayrı alt evrende bir saha çalışması yürütülmüştür. Araştırmanın amacı kentsel dönüşüm sürecine dair beklenti ve risklerin kamunun öncülüğünde yıkım esaslı kentsel dönüşümü yaşamış ve kentsel dönüşüme aday yerlerde yaşayanlar ile bu türden bir kentsel dönüşüm tecrübesine uzak, merkezi yerleşik alandaki yerli-orta sınıflar arasında nasıl değiştiğini benzerlikleri ve farklılıklarıyla ortaya koymaktır. Oldukça kapsamlı olan araştırmanın bulguları kentsel dönüşümdeki riskler ve beklentilerle sınırlı olarak tartışılmaktadır. Araştırma evreninde kentsel dönüşüm konusunda afet ve güvenlik riskini aşan rant odaklı bir mutabakat olduğu, bunun kamu yararının korunması güç ve ekolojik maliyeti yüksek bir şehircilik oluşturacağı tespit edilmiştir. Orta sınıfların mülkiyet güvencesi ve iktisadi imkanları ile dönüşüm sürecine güvenle baktıkları görülmektedir. Ayrıca, sınıf konumuna bakılmaksızın kentsel dönüşümde kesimlerin en temelde bireysel- himayeci ilişkilere yönelecekleri ve pazarlıkçı / tazmin stratejisi güdecekleri anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşüme reaksiyonda iki farklı örüntü ayırt edilmektedir: orta sınıflar daha çok kamuoyu oluşturma ve sosyal medya aktivasyonuna yönelebileceklerken, kentsel dönüşüme uğramış ve aday yerlerde ise etnik-politik mobilizasyon ile sokak siyaseti imkanı da vardır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, orta sınıf; tazmin siyaseti ve direnç; İstanbul.


Betül Duman. Preliminary Assessments About Risks and Expectations in Urban Transformation: A Field Survey in Istanbul. Megaron. 2015; 10(3): 410-422

Corresponding Author: Betül Duman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale