YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Internship Practices in Architectural Education: Student Perspectives [Megaron]
Megaron. 2017; 12(3): 355-364 | DOI: 10.5505/megaron.2017.86094  

Internship Practices in Architectural Education: Student Perspectives

Selin Gündeş, Nur Atakul
Department of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, Turkey

The experience that students gain from internship programs is considered to be one of the most critical complements to higher education. Using data gathered through surveys with over 100 students from architectural education institutions in Turkey and focus group discussions with interns, key positive aspects, challenges, and shortcomings of architectural internships were identified. Results revealed that while students feel that both hard and soft skills needed in the workplace could—to some extent—be improved through internship programs, poor learning opportunities provided by employers, inability of architectural education to keep up with the rapidly evolving technology, and the misuse of interns remain as key problem areas. Therefore, the results imply a need for greater collaboration between university and industry and more empirical research into the effectiveness of different internship program structures.

Keywords: Architectural education, skills, students’ perceptions, survey, workplace learning.


Mimarlık Eğitiminde Stajlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Öğrenci Görüşleri

Selin Gündeş, Nur Atakul
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Öğrencilerin staj programlarından kazandıkları deneyim, yükseköğretimin en kritik tamamlayıcılarından biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’deki mimarlık eğitim kurumlarından yüzü aşkın öğrenciyle yapılan anketler ve odak grup görüşmeleri ile elde edilen verilerin kullanılarak; mimarlık stajlarının öğrenciye katkıları açısından olumlu tarafları, karşılaşılan problemler ve mevcut uygulamadaki eksiklikler tespit edilmiştir. Sonuçlara göre; öğrenciler staj programları ile iş hayatında gerekli olan hem sosyal hem de teknik becerileri bir ölçüde geliştirilebildiğini düşünürken; işveren tarafından sağlanan öğrenme fırsatlarının zayıf olması, mimarlık eğitiminin hızla gelişen teknolojiye ayak uyduramaması ve stajyer çalıştırılmasının amacından sapmasını temel problem alanları olarak görmektedirler. Dolayısıyla; üniversite ve endüstri arasında daha yakın bir işbirliğine ihtiyaç duyulmakla birlikte, staj programlarının etkinliğinin arttırılması için daha fazla sayıda araştırma yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık eğitimi, beceriler, öğrenci görüşleri, anket, staj.


Selin Gündeş, Nur Atakul. Internship Practices in Architectural Education: Student Perspectives. Megaron. 2017; 12(3): 355-364

Corresponding Author: Selin Gündeş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale