YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

A Review of Colin Rowe’s Contextualism In Twentyfirst Century Cities [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-83436 | DOI: 10.14744/megaron.2020.83436  

A Review of Colin Rowe’s Contextualism In Twentyfirst Century Cities

Ebru Bingol
Hatay Mustafa Kemal University, Department of Architecture, Hatay

The debate on context in architecture theory was associated with the city as a response to how to integrate modern and historical patterns in rebuilding war-torn European cities after the Second World War. In this period, by taking its ideological background from Townscape’s plural democracy, Karl Popper’s critics against reductionist science and society and L. Trilling’s contradiction and social dialiectics; inspired by compositional formation of Gestalt psychology and of H. Hitchcock’s cubist pictures; transferring its methods from historical analysis of R.Wittkower and formal comparisional analysis of Heinrich Wölfflin, Colin Rowe introduced a specific meaning of context to architecture theory with his theory of “contextualism”. To understand the urban context, Rowe analyzed modern and traditional urban patterns by means of figure-ground maps and embraced a mediative position between continuity and regeneration. As a result of shifting the city into multi layered, fragmented, multiscalar structure by the 1980s and with the visible impacts of post-structuralism on architectural theory Rowe’s contextualism have lost its rich conceptual background and contextualism’s strong formal tools were reduced into simple figure ground analysis in urban design projects.
The aim of this paper is to display the parallel developments took place between changing meaning of context and the evolution of the relationship between architecture and the city by putting the reasons behind dissolution of Rowe’s total context in the twentyfirst century city from a historical perspective. Rather than refusing Rowe’s total context, it highlights the potentials of Rowe’s contextualism in the future when the interaction between architecture project and the city is considered.

Keywords: Colin Rowe, contextualism, total context, figure-ground plans, city and architecture


“Colin Rowe’un “Bağlamsalcılığı”na Yirmibirinci Yüzyıl Kentleri Üzerinden Yeniden Bir Bakış”

Ebru Bingol
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Hatay

Mimarlık kuramında bağlama dair tartışmalar, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanmış Avrupa kentlerin yeniden yapılanması aşamasında, modern ve tarihi dokunun nasıl entegre edileceği tartışmaları içerisinde kent ile ilişkilendirilir. Tam da bu dönemde, ideolojik altyapısını Townscape’in çoğulcu demokrasi yaklaşımından, Karl Popper’ın indirgemeci bilim ve toplum eleştirisinden ve L. Trilling’in çelişki ve toplumsal diyalektik yaklaşımından, analiz yöntemlerini Rudolf Wittkower’in tarihsel analizlerinden ve Heinrich Wölfflin’in biçimsel karşılaştırmalı analizlerinden aktaran, kompozisyonel oluşumunda Gestalt psikolojisi ve H. Hitchcock’in kübist resimlerinden esinlenen Colin Rowe, “bağlamsalcılık" yaklaşımıyla mimarlık kuramı içerisinde “bağlam”kavramına spesifik bir anlam kazandırır.
Rowe, kentsel bağlamı okumak için geleneksel ve modern kent dokularını figür zemin planları aracılığıyla analiz eder ve süreklilik ve yenilik arasında arabulucu bir pozisyon benimser.1980’lerle birlikte değişen çağdaş kentin çok katmanlı, parçalı, çok ölçekli yapısı ve post yapısalcılığın mimarlık kuramı üzerindeki görünür etkileriyle birlikte Rowe’un bağlamsalcılığı zengin arka planını yitirmeye başlar ve bağlamsalcılığının güçlü formel araçları, günümüz kentsel tasarım projelerinde basit kitle-boşluk analizlerine indirgenir.
Bu yazının amacı, yirmibirinci yüzyıl kentinde Rowe’un kapsamlı bağlam anlayışının, dağılmasının arkasında yatan sebepleri tarihsel bir perspektifte ele alırken bağlam kavramının içeriğinin değişiminin, mimarlık ve kent ilişkisinin evrimiyle paralellik gösterdiğini ortaya koymaktır. Bu yazı, Rowe’un bütüncül bağlamını tamamen reddetmek yerine, günümüzde kent - mimari proje arasındaki etkileşimi dikkate alındığında, gelecekte sunabileceği potansiyellere ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Colin Rowe, bağlamsalcılık, bütünsel bağlam, figür zemin planları, kent ve mimarlık
Corresponding Author: Ebru Bingol, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale