YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 17 Issue: 3
Year: 2022

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Space and Accessibility Analysis of Erzurum Historical Urban Zone [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-80037 | DOI: 10.14744/megaron.2022.80037  

Space and Accessibility Analysis of Erzurum Historical Urban Zone

Hilal Turgut
Karadenız Technıcal Unıversıty Faculty Of Forestry Landscape Archi̇tecture

Today, most of the rapidly changing cities is not able to preserve their historical identity and the historical texture is lost its importance. Ensuring the sustainability of the urban heritage is very important in terms of cultural transmission, and its protection is essential. A lot of planning has been done for this purpose, but these decisions were not sufficient and did not rely on science. Erzurum Historical city zone, which has a multi-layered structure and a very rich cultural background, has unfortunately disappeared dramatically in the last ten years. As a solution to this problem, it is suggested that the regions in the city center, which are isolated from the city and have moved away from the urban life, rejoin the urban life and ensure their integrity with the city. This research covers the citadel, which forms the historical texture of Erzurum city, and the first-degree and third-degree urban protected site located around this castle. The main purpose of the study is to determine the physical characteristics of the historical city core of Erzurum and the effect of these features on pedestrian movements and to measure the legibility of the space. For this purpose, the ways of integration of the historical city core with the city were investigated by examining the conservation plan decisions, the first phase of which was started to be implemented in 2019. Area access, area integration and street legibility were analysed with the historical city core space syntax analysis method. As a result of the study, it is seen that the historical city zone of Erzurum is close to good in terms of access and integration, but the historical street texture is lost its originality. Evaluating the results of the analysis, some criteria were put forward for the reintegration of the historical urban zone of Erzurum with the city, to increase the landscape value by improving the street texture, and to increase spatial legibility.

Keywords: Space syntax analysis, historical city, legibility


Erzurum Tarihi Kent Dokusu Mekan Dizimi ve Erişilebilirlik Analizi

Hilal Turgut
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı, Trabzon

Zaman içerisinde değişerek günümüze gelen tarihi kentlerin sahip olduğu, sosyal, mimari, ticari doku kentsel mirasın en önemli bileşenleridir. Günümüzde hızla değişen kentlerin çoğu tarihi kimliğini koruyamamış ve tarihi doku önemini yitirmiştir. Kentsel mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanması kültür aktarımı açısından da oldukça önemlidir ve korunması zorunludur. Bu amaçla pek çok planlama kararlarının alındığını ancak bu kararların her zaman yeterli olmadığı ve bilimsel temellere dayanmadığı görülmektedir. Çok katmanlı yapıya ve oldukça zengin kültürel birikime sahip olan Erzurum Tarihi kent çekirdeğinin ne yazık ki son on yıl içerisinde hızlı yok olması oldukça üzücüdür. Çözüm olarak kent merkezinde bulunan ancak kentten soyutlanarak kent yaşamından uzaklaşmış olan bölgelerin kent yaşamına yeniden katılması ve kent ile bütünlüğünün sağlanması önerilmektedir. Bu araştırma Erzurum kenti tarihi dokusunu oluşturan iç kale ve çevresini içine alan I. Derece ve III. Derece kentsel sit alanı ve çevresini kapsamaktadır. Çalışmanın ana amacı Erzurum tarihi kent çekirdeğinin fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin yaya hareketlerine olan etkisinin belirlenerek mekan okunabilirliğinin ölçülmesidir. Bu amaçla 2019 yılında uygulanmaya başlanan ilk etabı bitmiş olan koruma amaçlı imar planı kararları incelenerek tarihi kent çekirdeğinin kent ile bütünleşme yolları araştırılmıştır. Tarihi kent çekirdeği mekan dizim analizi yöntemi ile alan erişilebilirliği, alan bütünleşmesi ve sokak okunabilirliği analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, Erzurum tarihi kent çekirdeği erişilebilirlik ve bütünleşme açısından iyiye yakın olduğu, ancak tarihi sokak dokusunun özgünlüğünü yitirmiş olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları değerlendirilerek Erzurum tarihi kent çekirdeğinin kent ile yeniden bütünleşmesi, erişilebilirliğinin ve mekânsal okunabilirliğinin artması için bazı kriterler ortaya konulmuştur

Anahtar Kelimeler: Mekan dizin analizi, tarihi kentler, okunabilirlik
Corresponding Author: Hilal Turgut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale