YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The comparative analysis of SPACE SYNTAX and PPS approaches in measuring quality of urban space: The case of Beyazit district, Istanbul [Megaron]
Megaron. 2022; 17(3): 437-448 | DOI: 10.14744/megaron.2022.79095  

The comparative analysis of SPACE SYNTAX and PPS approaches in measuring quality of urban space: The case of Beyazit district, Istanbul

İmran Gümüş1, Buse Açık Etike2, İstem Seçkin Parlakyıldız Köse3
1Department of Architecture, Bursa Technical University, Bursa, Türkiye
2Department of Architecture, Adana Science and Technology University, Adana, Türkiye
3Department of Interior Architecture, Beykent University Faculty of Engineering and Architecture, İstanbul, Türkiye

Spatial quality research is conducted using quantitative and qualitative research methods and techniques such as observation or surveys. The aim of the study is to make a comparative analysis of two research methods; the space syntax method, which focuses on a spatial configuration, and the Project for Public Spaces (PPS) approach, which focuses on the quality of urban spaces through principles defined as sociability, linkages and access, uses and activities, comfort and image, which enable understanding the socio-cultural characteristics of the area. This study uses these two methods to examine the concept of quality in urban space in order to measure the spatial quality of Beyazit Square and its surroundings in the historical peninsula of Istanbul. As a result, space syntax numerical values of integration, connectivity and intelligibility can be used as data for measuring the quality of urban space. However, there are differences between the PPS results and the spatial configuration data. This difference enables the identification of quality parameters that are dependent on and independent of the spatial configuration. Through this combined approach, the impact of spatial configuration on spatial quality is investigated. It is concluded that the combination of these two methods can provide a new alternative approach for comprehensive and reliable results in the quality measurement of urban spaces.

Keywords: Istanbul, PPS; space syntax; spatial quality, urban space.


Kentsel Mekân Kalitesinin Ölçülmesinde Mekân Dizimi ve PPS Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi: İstanbul, Beyazıt Örneği

İmran Gümüş1, Buse Açık Etike2, İstem Seçkin Parlakyıldız Köse3
1Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa
2Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
3Beykent Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi,İç Mimarlık Bölümü

Mekânsal kalite araştırmaları, nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile gözlem veya anket gibi farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Çalışmanın amacı mekansal konfigürasyona odaklanan mekan dizimi yöntemi ve sosyallik, kullanım- aktiviteler, erişim – bağlantılar ve konfor – imaj ilkeleri ile kentlerin sosyo-kültürel nitelikleri üzerinden mekansal kalitenin kavranmasını sağlayan Project for Public Spaces (PPS) yaklaşımının karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Bu çalışma, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Beyazıt İlçesi'nin mekansal kalitesini ölçmek ve incelemek için bu iki yöntemi kullanmaktadır. Sonuç olarak, mekan diziminde elde edilen yerel ve küresel entegrasyon, bağlanabilirlik ve anlaşılabilirlik değerleri kentsel mekan kalitesi ölçümü için veri olarak kullanılabilir. Ancak, PPS sonuçları ile space syntax verileri arasında farklılıklar vardır. Bu fark, mekansal konfigürasyona bağlı ve ondan bağımsız kalite parametrelerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu iki yöntemin birlikte kullanılmasının kentsel kalite ölçümünde kapsamlı ve güvenilir sonuçlar için yeni bir alternatif yaklaşım sunabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekan dizimi, pps, mekansal kalite, kentsel mekan, İstanbul.


İmran Gümüş, Buse Açık Etike, İstem Seçkin Parlakyıldız Köse. The comparative analysis of SPACE SYNTAX and PPS approaches in measuring quality of urban space: The case of Beyazit district, Istanbul. Megaron. 2022; 17(3): 437-448

Corresponding Author: İmran Gümüş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale