YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Urban Growth and Sprawl of Mersin City, Turkey: Change Analysis Based on Earth Observation and Socio-Economic Data [Megaron]
Megaron. 2012; 7(1): 3-25

Urban Growth and Sprawl of Mersin City, Turkey: Change Analysis Based on Earth Observation and Socio-Economic Data

Burak BEYHAN1, Hannes TAUBENBÖCK2, Simon SUFFA3, Tobias ULLMANN2, Jürgen RAUH3, Stefan DECH2
1Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Mersin University, Mersin, Turkey
2German Remote Sensing Data Center (DFD), German Aerospace Center (DLR), Wessling, Germany
3Institute of Geography, University of Würzburg, Germany

The aim of this study is the contextualization of urban growth and sprawl experienced in the coastal conurbation of Mersin in southern Turkey. For this purpose, an interdisciplinary approach has been developed by using methods of remote sensing and social sciences. The sample areas, identified by using a series of satellite images available for the period 1987-2009, have been examined using a multi-temporal change detection approach in combination with available statistics and on-site excursions in order to understand the pattern of development. What is evident from this study is that an interdisciplinary perspective on the examination of urban growth and sprawl provides us with timely results that can be employed in urban and regional planning activities.

Keywords: Urban sprawl; informal settlement; social housing; elite segregation; tertiarisation; remote sensing.


Mersin Şehrinin Kentsel Büyümesi ve Saçaklanması: Dünya Gözlem Verisine ve Toplumsal-İktisadi Verilere Dayalı Değişim Çözümlemesi

Burak BEYHAN1, Hannes TAUBENBÖCK2, Simon SUFFA3, Tobias ULLMANN2, Jürgen RAUH3, Stefan DECH2
1Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin
2German Remote Sensing Data Center (DFD), German Aerospace Center (DLR), Wessling, Almanya
3Institute of Geography, University of Würzburg, Almanya

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin güneyinde yer alan Mersin kıyı bitişik-kentleşmesinde (konürbasyonunda) yaşanan kentsel büyüme ve saçaklanmanın bağlamlaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, uzaktan algılama ve toplum bilimlerinin yöntemleri kullanılarak disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirilmiştir. 1987 ve 2009 arası dönem için elde edilebilir olan bir seri uydu görüntüsü kullanılarak tespit edilen örnek alanlar, bir çoklu-zamansal değişim tespiti yaklaşımı eşliğinde elde edilebilen istatistiki veriler ve yerinde yapılan incelemeler ile gelişme örüntülerinin anlaşılabilmesi ve bağlamlaştırılması amacıyla incelikli biçimde araştırılmıştır. Bu çalışmadan ortaya çıkmıştır ki, kentsel büyüme ve saçaklanmanın disiplinlerarası bir bakışaçısı ile irdelenmesi, kent ve bölge planlama çalışmalarında kullanabileceğimiz sonuçları bizlere daha vakitlice sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel saçaklanma; kaçak yapılaşma; sosyal konut; seçkin ayırımı; üçüncüleşme; uzaktan algılama.


Burak BEYHAN, Hannes TAUBENBÖCK, Simon SUFFA, Tobias ULLMANN, Jürgen RAUH, Stefan DECH. Urban Growth and Sprawl of Mersin City, Turkey: Change Analysis Based on Earth Observation and Socio-Economic Data. Megaron. 2012; 7(1): 3-25


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale