YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 63-77 | DOI: 10.5505/megaron.2016.76588  

Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions

Gülin Payaslı Oğuz1, Işık Behiye Aksulu2
1Department Of Architecture, Dicle University, Restoratıon, Diyarbakır
2Department Of Architecture, Gazi University, Restoratıon, Ankara

Bitlis province is located in south east Anatolia and settled on a high terrain, with in this topography, images of the traditional urban houses and monumental building semblances a rich profile from different vistas.

XX. In the first quarter of the century, when it was a settlement where the Armenians and Muslims live together,because of internal and external migrations after the second half of the century the social structure of the residents of the city that has changed is observed.

The 1960s in the aftermath of migration to the big cities for economic reasons, which is, after 1980 because of the terror that occurs in the area continued. Bitlis traditional urban fabric, due to this migration, the user was forced to live the changes.

The number of traditional housing to be a lot of the city's original urban fabric while maintaining the physical context of the present day, to reach a comprehensive study of the user of the change have been made about the traditional houses in Bitlis province suregelmes and tissue for Evaluation and analysis of traditional housing in the scientific sense was born out of necessity.

As a result of the analysis from the traditional urban tissue of the social and physical problems have been mentioned. As a result, the change in the social structure by determining what are the effects on the domestic architecture of traditional traditional traditional homes and the protection of the urban fabric in the direction of solution of their problems and made suggestions.

Keywords: Bitlis, the architecture of traditional houses, conservation, restoration, typology.


Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler

Gülin Payaslı Oğuz1, Işık Behiye Aksulu2
1Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Diyarbakır
2Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

Bitlis ili; farklı topografik konumu, bu topografyada konumlanan geleneksel konutların kentsel görüntüsü, anıtsal yapılar ile farklı açılardan birbirinden zengin vistalar veren bir geleneksel mimari zenginliğe sahiptir.

XX. Yüzyıl ilk çeyreğinde Ermenilerin ve Müslümanların bir arada yaşadığı bir yerleşim yeriyken, yüzyılın ikinci yarısından sonra iç ve dış göçler yüzünden kentte yaşayanların sosyal yapısının değiştiği görülmektedir.

Bitlis, bulunduğu bölge itibariyle, ülke genelindeki sanayileşme sürecinden gelişmişlik bazında olumlu yönde etkilenmemiştir. Bu süreçte geleneksel kent dokusundaki kullanıcılar ekonomik zorluklar nedeniyle büyük şehirlere göç etmiştir. 1960 sonrasında ekonomik nedenlerle başlayan göç, 1980 sonrası bölgede oluşan terör sebebiyle devam etmiştir. Bitlis’in geleneksel kent dokusu, bu göçler nedeniyle kullanıcı değişimlerini yaşamak zorunda kalmıştır.

Kentin sahip olduğu geleneksel konut sayısının çok fazla olması, özgün kent dokusunun fiziksel bağlamda korunarak günümüze ulaşması, kullanıcı değişiminin süregelmesi ve geleneksel konutlar hakkında kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olması Bitlis il merkezindeki geleneksel konut dokusunun bilimsel anlamda incelenmesinin ve değerlendirilmesinin gereğini doğurmuştur.
Bu çalışmada, sosyal içerikli bir fiziki korumanın daha başarılı olacağı düşüncesinden hareketle, Bitlis geleneksel kent dokusunun anlatılması amaçlanmıştır. Alanda yapılan incelemeler sonucunda Bitlis ilindeki geleneksel evlerin plan ve cephe tipolojileri hazırlanmıştır. Alanın kullanıcıları ile yapılan anketler sonucunda ise sosyal yapı analizi çıkartılmıştır. Bu analizler sonucunda ise geleneksel kent dokusunun sosyal ve fiziksel sorunlarından bahsedilmiştir. Sonuç olarak, sosyal yapıdaki değişimin geleneksel konut mimarisi üzerindeki etkilerinin neler olduğu belirlenerek, geleneksel kent dokusu ve geleneksel evlerin koruma sorunları ve bunların çözümü yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bitlis, geleneksel konut mimarisi, koruma, restorasyon, tipoloji.


Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu. Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions. Megaron. 2016; 11(1): 63-77

Corresponding Author: Gülin Payaslı Oğuz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale