YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Comparative assessment of architects and manufacturers behaviors for obtaining and presenting environmental information of building products in Turkey [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-70370 | DOI: 10.14744/megaron.2020.70370  

Comparative assessment of architects and manufacturers behaviors for obtaining and presenting environmental information of building products in Turkey

Nurşah Serter1, Gökçe Tuna Taygun2
1Department of Architecture, Gebze Technical University, Kocaeli, Turkey
2Department of Architecture, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey

The construction sector, therefore, building products consume the finite resources of the world and affect environment throughout their life cycle. In the solution of environmental problems which are originated from building products, manufacturers are expected to declare the environmental impact of their products and architects are expected to take the responsibility of choosing the least harmful building product. The aim of this study is to examine the tendency of stakeholders to obtain/present information during building product decision making process and to create data for the “Environmental Information System for Building Products (EISBP)” design. In the study, a comprehensive survey was made in the context of the environmental characteristics/information of the products that stakeholders focus on during product decision making process. Trend of these two stakeholders working in the Turkish construction sector has been evaluated. First of all, the ways of acquiring/promoting the environmental characteristics and information of the products were determined. Then the options for the decision criteria were determined in the decision-making process. Data collection was done through two separate surveys which prepared for the stakeholders.
Two separate samples were selected independently and their attitudes towards the same questions were examined. Besides for data analysis t-test was used in the study.
As a result of data analysis and evaluation of the findings, the trends and desires of the two stakeholders regarding the way of obtaining/presenting environmental characteristic and information of building products, their order of importance and other environmental decisions and comparisons were determined. In addition, suggestions for environment friendly product decision criteria were made to create an EISBP and also suggestions were also presented for a web-based EISBP. In this context, with the right product decision, environmental problems which are originated from building and building products are expected to decrease.

Keywords: Building product, product information system, environmental information of building product, environmental characteristics in product decision, product life cycle


Türkiye’de mimarlar ve üreticilerin yapı ürünlerinin çevresel bilgilerini elde etme ve sunma davranışlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

Nurşah Serter1, Gökçe Tuna Taygun2
1Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Yapı sektörü dolayısıyla yapı ürünleri dünyanın sonlu kaynaklarını tüketmekte, yaşam döngüleri boyunca çevreye etki etmektedir. Yapı ürünü kaynaklı çevre sorunlarının çözümünde üreticilerin, ürünlerinin çevreye olan etkisini beyan etmesi, ürün kararı veren mimarların da çevreye en az etkisi olan yapı ürününü seçme sorumluluğunu üstlenmesi beklenmektedir. Ürün kararı verecek kişilerin doğru ürün kararı vermesine yardımcı olacak, üreticilerin de ürünlerinin çevresel bilgilerini paylaşabileceği, çevresel hassasiyete sahip bir ürün bilgi sistemine gereksinim duyulmaktadır. Çalışmanın amacı; yapı ürünü karar verme sürecinde tarafların bilgi edinme ve sunma eğilimlerini irdelemek ve bu doğrultuda “Yapı Ürünlerine Yönelik Çevresel Bilgi Sistemi” tasarımına veri oluşturmaktır. Çalışmada; yapı ürünü kararı verme sürecinde mimarların ve yapı ürünü üreticilerinin odaklandığı/önem verdiği ürünlerin çevresel özellikleri/bilgileri bağlamında kapsamlı bir “inceleme” yapılmış ve Türk inşaat sektöründe çalışan bu iki paydaşın eğilimleri değerlendirilmiştir. Öncelikle karar verme sürecinde ürünlerin çevresel özellikleri ve bilgilerinin edinilme/sunulma biçimleri, karar ölçütlerine yönelik seçenekler belirlenmiştir. Verilerin toplanması; mimarlar ve yapı ürünü üreticilerine hazırlanan iki ayrı anket çalışması aracılığıyla yapılmıştır. İki ayrı örneklem bağımsız olarak seçilmiş ve aynı sorular karşısındaki tutumları incelenmiştir. Ayrıca çalışmada veri analizi için iki grup arasındaki ortalamaların farkını gösteren t-testi kullanılmıştır. Veri analizi ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda iki paydaşın, yapı ürünlerinin çevresel özellikleri ve bilgilerini edinme/sunma biçimi, önem sıralaması ve diğer çevresel karar ve karşılaştırmalara yönelik eğilim ve istekleri belirlenmiştir. Ayrıca yapı ürünlerine yönelik çevresel bilgi sistemi oluşturmak için çevre dostu ürün karar ölçütlerine yönelik öneriler ve internet tabanlı bir “Yapı Ürünlerine Yönelik Çevresel Bilgi Sistemi” oluşturulması ve özellikleri doğrultusunda öneriler de sunulmuştur. Bu bağlamda doğru ürün kararı ile yapı ve yapı ürünü kaynaklı çevresel sorunların azalacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı ürünü, ürün bilgi sistemi, yapı ürününün çevresel bilgileri, ürün kararında çevresel özellikler, ürün yaşam döngüsü
Corresponding Author: Nurşah Serter, Ireland


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale