YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Effects of Housing Presentations on Sociocultural and Spatial Change of Istanbul [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 109-121 | DOI: 10.14744/megaron.2019.69320  

The Effects of Housing Presentations on Sociocultural and Spatial Change of Istanbul

Hümeyra Kılıç, Hatice Ayataç
Department of Urban and Regional Planning, Architecture Faculty of Istanbul Technical University, Istanbul

It is observed that the tendency of current housing production in Istanbul that especially targeting the middle and upper income group, is directed towards on the gated brand housing projects. These projects, on the one hand, change the urban morphology and the character of the city with the location choices and architectural features while on the other hand they affect the socio-cultural structure by their lifestyle promise, in other words they affect people’s demand of housing and expectations from a house. The relation of capitalism-globalization-urban which are the trigger elements of this change, also the consumption-oriented lifestyle and the large-scale projects that have emerged as a result of this relationship, the role of the real estate market in the process, class disintegration based on purchasing power and, ‘housing’ as a sign of this disintegration, are compose framework of this research. The aim of the study is, to examine the change of residential culture that presented with especially the houses produced in Istanbul after the year 2000 and, to analyze this change comparatively over advertising slogans of brand projects that produced especially as a gated community sites. As a result of the analysis and interviews made within this context, it was aimed to define the reasons for preferring these projects by the city dwellers, the new urban texture and city identity emerged by the project location selections with, reveal the characteristics of urban dwellers’ identity which is identified through highlighted slogans in the marketing and sale of these houses.

Keywords: Istanbul housing culture, housing presentations; brand projects; advertising slogans.


Konut Sunum Biçimlerinin İstanbul’un Sosyokültürel ve Mekansal Değişimine Etkileri

Hümeyra Kılıç, Hatice Ayataç
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul

İstanbul’daki, özellikle orta ve üst gelir grubunu hedef alan güncel konut üretimindeki eğilimin dışa kapalı marka konut projelerine doğru yönlendiğini gözlenmektedir. Bu projeler bir taraftan yer seçimleri ve mimari özellikleri ile kent morfolojisini ve kentin karakterini değiştirmekte diğer yandan ise sunum biçimleri ve vadettikleri yaşam tarzları ile sosyokültürel yapıyı, başka bir deyişle insanların konut talepleri ve konuttan beklentilerini etkilemektedir. Bu değişimin tetikleyici unsurları olan kapitalizm – küreselleşme – kent ilişkisi, bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan tüketim odaklı yaşam tarzları ve büyük ölçekli projeler, emlak piyasasının süreç içindeki rolü, alım gücü üzerinden oluşturulan sınıfsal ayrışma ve bunun bir göstergesi olarak ‘konut’ konusu bu araştırmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, İstanbul’da özellikle 2000 yılı sonrasında üretilen konutlarla birlikte sunulan konut kültürünün değişimini irdelemek ve bu değişimi özellikle dışa kapalı konut sitesi şeklinde üretilen marka projelerin reklam sloganları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu bağlamda yapılan analizler ve mülakatlar neticesinde bu projelerin kent sakinleri tarafından tercih edilme sebepleri, projelerin yer seçimleri ile ortaya çıkan yeni kent dokusu ve kent kimliği ile birlikte bu konutların pazarlanmasında ve satışında vurgulanan sloganlar üzerinden tanımlanan kentli kimliğinin özelliklerinin ortaya konması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul konut kültürü, konut sunum biçimleri; marka projeler, reklam sloganları.


Hümeyra Kılıç, Hatice Ayataç. The Effects of Housing Presentations on Sociocultural and Spatial Change of Istanbul. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 109-121

Corresponding Author: Hümeyra Kılıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale