YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An Evaluation of Public Power in Hydropower Planning in Van (Turkey) [Megaron]
Megaron. 2017; 12(4): 658-670 | DOI: 10.5505/megaron.2017.65471  

An Evaluation of Public Power in Hydropower Planning in Van (Turkey)

Emel Baylan
Department of Landscape Architecture, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Architecture and Design, Van, Turkey

The number of planned and installed hydroelectric power plants has increased dramatically in the last 15 years in Turkey. The local natural and socio-cultural domains of the subject landscapes, however, have mostly been ignored in the decision-making and implementation processes for these plant projects. As a consequence, hydroelectric plants installed in the water-rich regions of the country had adverse effects on river landscapes. Local and national water and landscape stakeholders have confronted each other in several platforms as a result of their conflicting needs and interests. River landscapes in the province of Van, located in eastern Anatolia, are also faced with similar threats and disagreements as a result of multiple, river-type hydropower plants that are to be installed in the near future. A collaborative decision-making approach that would allow for active stakeholder participation and that would support negotiation and consensus among the stakeholders offers the potential to cope with the issues and to support the sustainability of the river landscape in Van. This article is an examination of the limitations and opportunities of a collaborative approach to hydroelectric energy generation planning in Van. With this aim, following a description of the landscape characteristics, the area was evaluated for its importance in landscape conservation and attractiveness for hydroelectric energy generation. The stakeholders’ roles, their influence, and conflicts in hydropower planning were analyzed and assessed using qualitative procedures. Next, possible landscape changes and impacts that the hydroelectric plants may cause were identified. Based on the identified limitations and opportunities for active stakeholder participation in hydropower and landscape conservation, recommendations were provided for collaborative decision-making processes that would aim for sustainability of the river landscapes in Van.

Keywords: Collaborative decision making, conflict; landscape conservation; public participation; stakeholder analysis; system thinking.


Van (Türkiye)’da Hidro-Enerji Planlamasında Kamunun Gücüne Yönelik Bir Değerlendirme

Emel Baylan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Van

Türkiye’de son 15 yılda, planlanan ve uygulanan hidro-elektrik santrallerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ancak, bu santrallerin planlandığı peyzajların doğal ve sosyo-kültürel yapısı, karar verme ve uygulama süreçlerinde büyük ölçüde göz ardı edilmektedir. Bu yaklaşım, ülkenin su kaynakları bakımından zengin bölgelerinde inşaa edilen hidro-elektrik santrallerin, söz konusu nehir peyzajları üzerinde olumsuz, tahrip edici etkileri ile sonuçlanmıştır. Bu süreç, birbiri ile uyuşmayan ihtiyaç ve taleplerine bağlı olarak suyun ve peyzajın yerel ve ulusal ilgi gruplarını çeşitli platformlarda karşı karşıya getirmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Van ilindeki nehir peyzajları da, yakın gelecekte inşaa edilmek üzere, peyzajdaki karmaşık ilişkileri gözardı eden, çok sayıda nehir tipi hidro-elektrik santralin planlanmış olmasına bağlı olarak benzer tehditler ve anlaşmazlıklar ile karşı karşıyadır. Ancak yine de, ilgi gruplarının aktif katılımına olanak veren, bu gruplar arasında müzakereyi ve uzlaşmayı teşvik eden, kolaboratif karar verme yaklaşımı söz konusu anlaşmazlıkların çözümüne ve Van’ın nehir peyzajlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek potansiyeller sunmaktadır. Makale, Van ilinin nehir peyzajlarındaki hidro-enerji üretimi planlaması sürecinde, kolaboratif yaklaşımın önündeki sınırlılıkları ve olanakları sorgulamaktadır. Bu kapsamda, ilin peyzaj karakteristiklerinin ve temel süreçlerinin tanımlanmasının ardından, alan, peyzaj koruma açısından önemi, hidro-enerji üretimi bakımından çekiciliği ve mevcut çevre sorunları açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme aşamasında aynı zamanda, ilgi gruplarının hidro-enerji planlamasındaki rolleri, etkileri ve çatışma konularına yönelik niteliksel analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ardından, ildeki mevcut ve öneri hidro-elektrik santrallerin, nehir peyzajlarında neden olacağı değişimler ve bu değişimlerin olumsuz etkileri tanımlanmıştır. Sonuç olarak, hidro-enerji üretimi ve peyzaj korumada aktif ilgi grubu katılımının önündeki sınırlılıklar ve olanaklar çerçevesinde, Van ilindeki nehir peyzajlarının sürdürülebilirliği için geliştirilebilecek kolaboratif karar verme süreçleri için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kolaboratif karar üretimi, çatışma; peyzaj koruma; halkın katılımı; ilgi grubu analizi; sistem düşüncesi.


Emel Baylan. An Evaluation of Public Power in Hydropower Planning in Van (Turkey). Megaron. 2017; 12(4): 658-670

Corresponding Author: Emel Baylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale