YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 17 Issue: 2
Year: 2022

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Considering A Participatory Model For Planning And Conservation Of Cultural Heritage In "Izmir Historical Port City" In The Perspective Of Historical Urban Landscape (HUL) Approach [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-64624 | DOI: 10.14744/megaron.2022.64624  

Considering A Participatory Model For Planning And Conservation Of Cultural Heritage In "Izmir Historical Port City" In The Perspective Of Historical Urban Landscape (HUL) Approach

Funda Çatalbaş1, Sibel ECEMIS KILIÇ2
1Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of City an Regional Planning, Izmir
2Dokuz Eylul University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Izmir

The study seeks answers to the questions of what are the difficulties encountered in the conservation and planning of heritage sites within the urban dynamics in Izmir, and to what extent UNESCO's historical urban landscape proposal will affect the protection and management of these areas. Purpose of the study; it is to be handled with the HUL approach, which allows the urban actors of the Kemeraltı region, which is a World Heritage Site candidate, to be evaluated holistically in line with a participation process in which they can act for common purposes. In Kemeraltı, plans, projects, etc. in order to identify the urban stakeholders that regulate the city, the studies were examined, in-depth interviews were conducted with senior officials of institutions that have knowledge about the protection of cultural heritage in İzmir. The study differs in terms of the relationship in planning science between the protection of cultural heritage, integrated planning and management is handled from the perspective of the HUL approach, and the issues related to cultural heritage are handled through the Izmir Historical Harbor City example. Izmir is a unique cultural heritage with outstanding universal value with its traditional port and trade center, rich cultural values and cosmopolitan structure. HUL approach point out a conservation, planning and management approach that holistic valuation, interdisciplinary connection and value-oriented triaxial. The application of multidisciplinary and participatory planning approaches, which are considered within the framework of the HUL approach in Izmir, plays an important role in the formation of integrated protection and development.

Keywords: Historical Urban Landscape (HUL), The Historical Port City of Izmir, City Planning, Cultural Heritage, Participation


Tarihi Kentsel Peyzaj (Historic Urban Landscape -HUL) Yaklaşımı Perspektifinde “İzmir Tarihi Liman Kenti”nde Planlama ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Katılımcı Bir Model Üzerine Düşünmek

Funda Çatalbaş1, Sibel ECEMIS KILIÇ2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Bölümü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Planlama Bölümü, İzmir

Çalışma, kentsel dinamikler içerisinde İzmir'de miras alanlarının korunması ve planlamasında karşılaşılan zorlukların neler olduğuna, UNESCO'nun tarihi kentsel peyzaj önerisinin bu alanların korunması ve yönetiminin iyileştirilmesine ne ölçüde etki edeceği sorularına yanıt aramaktadır. Çalışmanın amacı; Dünya Miras Alanı adayı olan Kemeraltı bölgesinin kentsel aktörlerinin ortak amaçlarla hareket edebildiği bir katılım süreci doğrultusunda bütünlüklü olarak değerlendirilebilme imkânı sunan HUL yaklaşımıyla ele alınmasıdır. Kemeraltı bölgesinde, plan, proje vb. düzenleyen kentsel paydaşların tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar incelenerek, İzmir İli kültürel mirasın korunması açısından bilgi sahibi olan kurumların üst düzey yetkilileriyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın kapsamını, HUL yaklaşımının önerdiği kavram ve değerlendirme parametreleri, İzmir Tarihi Liman Kenti ile kentsel aktörlerin görüşleri oluşturmaktadır. Planlama biliminde kültürel mirasın korunması, bütünleşik planlama ve yönetim konuları arasındaki ilişkinin HUL yaklaşımı perspektifinden ve kültürel mirasa ilişkin konuların İzmir Tarihi Liman Kenti alan örneği üzerinden ele alınması açısından çalışma farklılaşmaktadır. İzmir Tarihi Liman Kenti, geleneksel liman ve ticaret merkezi, zengin kültürel değerleri ve kozmopolit yapısıyla üstün evrensel değere sahip özgün bir mirastır. HUL yaklaşımı; bütüncül değer tespiti, disiplinler arası bağlantı ve değer odaklı üç eksenli bir koruma, planlama ve yönetim yaklaşımına işaret etmektedir. Bu kapsamda, İzmir tarihi liman kentinde HUL yaklaşımı parametreleri çerçevesinde ele alınan çok disiplinli ve katılımcı planlama yaklaşımlarının uygulanması, bütünleşik koruma ve kalkınmanın oluşumunda önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Kentsel Peyzaj (HUL), İzmir Tarihi Liman Kenti, Şehir Planlama, Kültürel Miras, Katılım
Corresponding Author: Funda Çatalbaş, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale