YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
High Speed Rail Passenger Satisfaction according to Socio-Demographic Variables in Turkey [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-64426

High Speed Rail Passenger Satisfaction according to Socio-Demographic Variables in Turkey

Seher Özkazanç
Necmettin Erbakan University, Department of City and Regional Planning, Konya, Turkey

This study evaluates the high speed rail (HSR) satisfaction from the perspective of passengers of different socio-demographic structure. The population of the study consisted of 427 individuals who are older than 18 years old and focuses on the trips on Ankara-Konya HSR route, which constitutes 28% of the total HSR trips, at the economy class. In the study, in line with the data obtained from the literature, 23 sub-criteria sets under 6 main headings that are expected to affect passenger satisfaction are provided to the users in a questionnaire form. To weight the determined criteria according to the degree of importance, the analytic hierarchy process (AHP) method was used and expert opinion was referred. When AHP analysis results were examined, trip and train comfort were determined to have more impact on passenger satisfaction in the main criteria, while fare, ticket services, and train service times had more impact in the sub-criteria. Considering the gender variable, it is found that female participants differ from male participants in terms of trip comfort and security and risk satisfaction. HSR overall satisfaction level was identified to decrease as the level of age and education increases. The early-aged and aged group (55 and over age) delivered a negative opinion for train comfort in particular. Station comfort satisfaction score was found to inversely proportionated to income, while fare and ticket services total satifaction score was direclty proportionated to income. Considering the general satisfaction scores according to the trip purposes; it was determined that participants triping with the aim of visiting their friends and participating in socio-cultural activities were more satisfied with HSR, while the participants triping for care services, on the other hand, were found to have the lowest satisfaction score.

Keywords: High speed rail, passenger satisfaction, customer satisfaction, analytic hierarchy process, service quality


Türkiye'de Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Yüksek Hızlı Tren Yolcu Memnuniyeti

Seher Özkazanç
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya, Türkiye

Bu çalışmada yüksek hızlı tren (YHT) memnuniyeti farklı sosyo-demografik yapıdaki yolcuların bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Çalışmanın örneklemini Ankara-Konya YHT güzergahında seyahat eden, 18 yaşından büyük, ekonomi sınıfını kullanan 427 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda yolcuların memnuniyetine etki edeceği öngörülen 6 ana başlıkta 23 alt kriter seti anket formu şeklinde kullanıcılara sunulmuş, anketlerde likert tipi ölçek kullanılmıştır. Belirlenen kriterlerin önem derecesine göre ağırlıklandırılması amacıyla analitik hiyerarşi süreci (AHS) yönteminden yararlanılarak uzman görüşüne başvurulmuştur. AHS analiz sonuçları incelendiğinde ana kriterlerde yolculuk ve tren konforu; alt kriterlerde ise sefer sıklığı, bilet ücreti ve sefer saatlerinin yolcu memnuniyetine daha fazla etki ettiği saptanmıştır. Cinsiyet değişkeni ele alındığında kadın katılımcıların erkek katılımcılardan tren konforu ile güvenlik ve risk memnuniyetinde farklılaştıkları görülmektedir. YHT genel memnuniyet düzeyinin yaş ve eğitim düzeyi arttıkça azaldığı saptanmıştır. Erken yaşlı-yaşlı grubu (55 yaş ve üzeri) özellikle tren konforuna ilişkin olumsuz görüş bildirmiştir. İstasyon konforu memnuniyet puanının gelirle ters orantılı, ücret ve bilet hizmetleri toplam memnuniyet puanının gelirle doğru orantılı olduğu bulgulanmıştır. Yolculuk amaçlarına göre genel memnuniyet puanlarına bakıldığında arkadaş ziyareti ve sosyo-kültürel etkinliklere katılım amacıyla yolculuk yapan katılımcıların YHT’den daha memnun olduğu; bakım hizmeti amacıyla yolculuk yapan katılımcıların ise en düşük memnuniyet puanına sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek hızlı tren, yolcu memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, analitik hiyerarşi süreci, hizmet kalitesi
Corresponding Author: Seher Özkazanç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale