YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Contingency in Architecture: Is 'house' consumed in postmodern daily life? [Megaron]
Megaron. 2014; 9(2): 103-112 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.63835  

A Contingency in Architecture: Is 'house' consumed in postmodern daily life?

Lerzan Aras
Cyprus International University

Housing is always a special topic for architecture and interior architecture. This special interest is understandable, as it has a prior role in individuals lives. Especially the beginning of the 20th century, and the impact of modernism on social life, created a diversification in the viewpoint to housing an their interiors. Housing had an active, varied, and open to dispute story started from the avangard, traditionally alienated, flexible, and chic spaces of modernism to the colourful, cheap, and inarticulated signs of postmodernism.
Of course, these changes were not easy to achieve. The change of social organism, innovations in technology, differentiations in individuals needs and demands, and their social status created the most essential components of this process.
While putting 100 years behind us, and experiencing the first quarter, it seems that housing remains important as it was before in individuals lives, but some differentiations in the representation are attracting attention.
Today, as a consumption object, house stands beyond of the statement of daily dynamics, taste and the expression of the identity the consumer defines as the representation of the social groups he belongs to.
The aim of this study is to analyse the conversion of the house since the beginning of the 20th century in respect of the space identifying and identity creating factors of the individual, who sees house as an consumption object in daily life, and transformes “home” as part of his life; and to reveal the possible existential results.

Keywords: identity, modern house, postmodern culture, consumer habits, daily life,


Bir Mimarlık Bilinmeyeni: Postmodern Gündelik Yaşamda ‘Konut’ Tükendi mi?

Lerzan Aras
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Konut, mimarlık ve iç mimarlık için her zaman özel bir konu olmuştur. Bireylerin yaşamlarında öncelikli bir rolü olduğunu düşünürsek, bu ilginin sebebini de anlayabiliriz. Özellikle 20. yüzyıla giriş ve modernizmin kendini toplumsal hayatta hissettirmesi ile birlikte konut’a ve iç mekanlarına bakış açısı da çeşitlenmiştir. Konutun, avangart, gelenekselden kopuk, esnek ve şık mekanlarının sıklıkla göründüğü modern zamanlardan, renkli, ucuz, göstergesel değerleri anlaşılmaz hale getirilmiş postmodern döneme uzanan, hareketli, çeşitli ve tartışmaya açık bir öyküsü gözlenmektedir.
Elbette, bu dönüşümler kolay değildir; sosyal yapının değişimi, teknolojik yenilikler, bireylerin istek ve ihtiyaçlarında ve sosyal statülerde görünür kılınmak istenen farklılaşmalar bu sürecin vazgeçilmez parçalarını oluşturmaktadır.
100 yılı geride bırakıp, 21. yüzyılın ilk çeyreğini deneyimlerken, konut bireyin yaşamında aynı önemi korur gibi gözükse de, temsil ettiklerinde farklılaşmalar dikkati çekmektedir. Günümüzde tüketim nesnesi olarak konut, kullanıcıları tarafından gündelik yaşam dinamikleri, zevkler ve ait olunan sosyal grubun temsilini gösteren bir kimlik ifadesi olmanın ötesinde yerini almaktadır.
Bu çalışmanın amacı, gündelik yaşamda konutu bir tüketim nesnesi olarak tanımlayan bireyin 20. yüzyılın başından bu yana oluşturduğu mekan tanımlayıcı ve kimlik oluşturucu öğelerle, “ev”i kendi yaşamının parçası haline dönüştürmesini irdelemek ve bunun olası varoluşçu sonuçlarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: kimlik, modern konut, postmodern kültür, tüketici alışkanlıkları, gündelik hayat


Lerzan Aras. A Contingency in Architecture: Is 'house' consumed in postmodern daily life?. Megaron. 2014; 9(2): 103-112

Corresponding Author: Lerzan Aras, K.K.T.C.


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale