YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 3
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Syntactic legibility of image elements: Eskisehir case [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-62515 | DOI: 10.14744/megaron.2021.62515  

Syntactic legibility of image elements: Eskisehir case

Mehmet Topcu1, Begum Akoz Cevrimli2, Hande Busra Kobya2
1Konya Technical University, Faculty of Architecture and Design, Department of Urban and Regional Planning
2Konya Technical University, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture

This study aims to measure the image perception and spatial legibility of Eskisehir city and to discuss the relationship between image elements and spatial legibility through comparative analysis. Methodologically, the study consists of three stages. (1) A questionnaire was prepared in line with Lynch, Nasar and Rapoport's approaches to image and urban space perception. This questionnaire was applied to a group of 60 consisting of ordinary people and experts in the form of mutual interviews, and an image map of the city was created as a result of the answers received. (2) An axial map of the city was drawn and integration, connectivity, intelligibility and synergy parameters were analysed at urban scale with the axial analysis method using space syntax methodology. (3) Image elements were discussed comparatively in the context of determined numerical parameters. As a result, the perception of the path parameter was the highest; the landmark and node parameters were close to one another and came second, and the district parameter was the last. The study proposes a different methodological approach in order to categorize the image elements in detail, allowing each element to be evaluated numerically, and to discuss on which parameter the perception of the image element is numerically more important.

Keywords: image, space syntax, legibility, perception analysis, intelligibility, Eskisehir.


İmaj ögelerinin sentaktik okunabilirliği: Eskişehir örneği

Mehmet Topcu1, Begum Akoz Cevrimli2, Hande Busra Kobya2
1Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bu çalışmada, Eskişehir kentinin imaj algısını ve sentaktik olarak okunabilirliğini ölçmek, imaj öğeleri ve sayısal okunabilirlik arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı analizler ile tartışmak amaçlanmıştır. Metodolojik olarak çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. 1. Lynch, Nasar ve Rapoport’un imaj ve kentsel mekân algısına yönelik yaklaşımları konseptinde bir anket hazırlanmış ve bu anket karşılıklı görüşme şeklinde halk ve uzmanlardan oluşan 60 kişilik bir gruba uygulanarak alınan cevaplar doğrultusunda kentin imaj haritası oluşturulmuştur. 2. kentin aks haritası çizilmiş ve mekan sentaks metodolojisi kullanılarak aksiyel analiz yöntemi ile bütünleşme, bağlılık, anlaşılabilirlik ve sinerji parametreleri kentsel ölçekte analiz edilmiştir. 3. imaj öğeleri, belirlenen sayısal parametreler bağlamında karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Sonuçta sayısal olarak yol parametresinin algısı en yüksek, nirengi ve düğüm noktası parametreleri yakın seviyede ve ikinci sırada, bölge parametresi ise son sırada olduğu anlaşılmıştır. Çalışma imaj öğelerini hem detayda kategorize ederek her bir öğenin sayısal olarak değerlendirilmesine imkân vermesi açısından hem de imaj öğesinin algısının sayısal olarak hangi parametrede daha öncelikli olduğunu tartışabilmek adına farklı bir metodolojik yaklaşım ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: imge, mekan sentaks, okunabilirlik, algı analizi, anlaşılabilirlik, Eskisehir.
Corresponding Author: Mehmet Topcu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale