YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Syntactic Legibility of Image Elements: Eskişehir Case [Megaron]
Megaron. 2021; 16(4): 644-658 | DOI: 10.14744/megaron.2021.62515  

Syntactic Legibility of Image Elements: Eskişehir Case

Mehmet Topcu1, Begum Akoz Cevrimli2, Hande Büşra Geyikli2
1Department of Urban and Regional Planning, Konya Technical University Faculty of Architecture and Design, Konya, Turkey
2Department of Architecture, Konya Technical University Faculty of Architecture and Design, Konya, Turkey

This study aims to measure the image perception and spatial legibility of Eskisehir city and to discuss the relationship between image elements and spatial legibility through comparative analysis. Methodologically, the study consists of three stages. (1) A questionnaire was prepared in line with Lynch, Nasar, and Rapoport’s approaches to image and urban space perception. This questionnaire was applied to a group of 60 consisting of ordinary people and experts in the form of mutual interviews, and an image map of the city was created as a result of the answers received. (2) An axial map of the city was drawn and integration, connectivity, intelligibility, and synergy parameters were analysed at an urban scale with the axial analysis method using space syntax methodology. (3) Image elements were discussed comparatively in the context of determining numerical parameters. As a result, the perception of the path parameter was the highest; the landmark and node parameters were close to one another and came second, and the district parameter was the last. The study proposes a different methodological approach in order to categorise the image elements in detail, allowing each element to be evaluated numerically, and to discuss on which parameter the perception of the image element is numerically more important.

Keywords: Eskisehir, legibility; image; intelligibility; perception analysis; space syntax.


İmaj Ögelerinin Sentaktik Okunabilirliği: Eskişehir Örneği

Mehmet Topcu1, Begum Akoz Cevrimli2, Hande Büşra Geyikli2
1Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bu çalışmada, Eskişehir’in imaj algısını ve sentaktik olarak okunabilirliğini ölçmek, imaj ögeleri ve sayısal okunabilirlik arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı analizlerle tartışmak amaçlanmıştır. Metodolojik olarak çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak Lynch, Nasar ve Rapoport’un imaj ve kentsel mekân algısına yönelik yaklaşımları konseptinde bir anket hazırlanmış ve bu anket karşılıklı görüşme şeklinde halk ve uzmanlardan oluşan 60 kişilik bir gruba uygulanarak alınan cevaplar doğrultusunda kentin imaj haritası oluşturulmuştur. İkinci aşamada kentin aks haritası çizilmiş ve mekân sentaks metodolojisi kullanılarak aksiyel analiz yöntemiyle bütünleşme, bağlılık, anlaşılabilirlik ve sinerji parametreleri kentsel ölçekte analiz edilmiştir. Son aşamada ise imaj ögeleri, belirlenen sayısal parametreler bağlamında karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Sonuç olarak, ilk sırada yol parametresinin algısı en yüksektir, nirengi ve düğüm noktası parametreleri yakın seviyede ve ikinci sıradadır, bölge parametresi ise son sıradadır. Çalışma, imaj ögelerini hem detayda kategorize ederek her bir ögenin sayısal olarak değerlendirilmesine imkân vermesi açısından hem de imaj ögesinin algısının sayısal olarak hangi parametrede daha öncelikli olduğunu tartışabilmek adına farklı bir metodolojik yaklaşım ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, okunabilirlik; imge; anlaşılabilirlik; algı analizi; mekan sentaks.


Mehmet Topcu, Begum Akoz Cevrimli, Hande Büşra Geyikli. Syntactic Legibility of Image Elements: Eskişehir Case. Megaron. 2021; 16(4): 644-658

Corresponding Author: Mehmet Topcu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale