YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Prospective Approach On Emergency Service Design in Hospitals [Megaron]
Megaron. 2019; 14(3): 359-372 | DOI: 10.14744/megaron.2019.60487  

A Prospective Approach On Emergency Service Design in Hospitals

Aslan Nayeb Khosroshahı1, ERKAN Aydıntan2
1Department of İnterior Architecture, Avrasya University, Trabzon, TURKEY
2Department of İnterior Architecture, Karadeniz Teknik University, Trabzon, TURKEY

Looking at the scale of our country, the emergency service units, it is observed that the problems are not sufficiently taken into consideration and
the unforeseen planning is made without considering the priorities of the personnel. It is an undeniable fact that this process causes disadvantages
in terms of time, energy, economy, etc. and therefore decreases the work efficiency of health personnel. According to two studies conducted in
the United States, unqualified emergency department designs represent a major obstacle to patient care of emergency personnel. On the other
hand, in another study, it was stated that the correctly designed emergency department provides faster patient care and reduces the loss of labor of the personnel of the unit due to the deficiencies of the architectural structure. For this reason, it is important to question how health services are affected by the design of emergency rooms through the existing examples. In this context, the action areas and circulation areas of Trabzon “Fatih State Hospital” and “Kanuni Education and Research Hospital” emergency services units, which were selected as the study area, were examined in this context. For this purpose, data were gathered with “Interview with personnel” and “Space Syntax” techniques and the findings were compared with each other. As a result, it has been seen that the basic assumption of the study stating that handling spatial organization not according to the priorities of healthcare crew, that activity areas do not establish correct relations with each other, that the equipment placement does not sufficiently support the basic activity of the space negatively affect the service quality in both activity areas and also in circulation areas is supported.

Keywords: Hospital emergency service, service quality; interior organization; healthcare crew; Space Syntax.


Hastane Acil Servis Tasarımda Öngörülü Yaklaşım

Aslan Nayeb Khosroshahı1, ERKAN Aydıntan2
1Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Ülkemiz ölçeğinde bakıldığında acil servis birimlerinde, kullanım sürecinde yaşanabilecek problemler yeterince dikkate alınmayarak ve
personelin öncelikleri göz önünde bulundurulmayarak öngörüsüz planlamalar yapıldığı görülmektedir. Dolayısı ile bu birimler bazen
süreç içerisinde bazen de hizmete açılmadan tadil edilmektedir. Bu durumun, sağlık personelinin hizmet kalitesini azalttığı, yadsınamaz
bir gerçektir. Amerika’da yapılan iki araştırmaya göre niteliksiz acil servis tasarımlarının, acil servis personelinin hasta bakımı konusunda
büyük bir engel oluşturduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan bir başka çalışmada, doğru bir şekilde tasarlanmış olan acil servisin, daha hızlı
hasta bakımı sağlamakla birlikte, birim personelinin mimari yapının eksikliklerinden kaynaklı iş gücü kaybını azalttığı ifade edilmiştir. O
nedenle sağlık hizmetlerinin acil servis mekanlarının tasarımından nasıl etkilendiğinin, mevcut örnekler üzerinden sorgulanması önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda, çalışma alanı olarak seçilen Trabzon “Fatih Devlet Hastanesi” ile “Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi” acil
servis birimlerinin eylem alanları ve dolaşım alanları ele alınarak mevcut durum tespit edilmiştir. Bu çerçevede eylem alanlarının büyüklüğü
ve işlevselliği, eylem alanlarının görsel denetim durumu, eylem alanlarının sıralanışının işlevsel açıdan uygunluğu, eylem alanlarına
erişim çeşitliliği ve erişimde düğüm noktalarının etkisi, koridor ölçülerinin işlevsel açıdan uygunluğu ve işleyişte yaşanan problemler,
dolaşımın nerelerde yoğunlaştığı ve nasıl kontrol edildiği konuları irdelenmiştir. “Personel ile gerçekleştirilen görüşme” ve “Space Syntax
(Mekan Dizimi)” teknikleri ile elde edilen veriler birbirleri ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak iç mekan organizasyonunun
sağlık personelinin önceliklerini destekleyecek şekilde ele alınmamasının, hizmet kalitesini olumsuz olarak etkilediği yönündeki çalışmanın
varsayımının desteklendiği görülmüştür. Ayrıca iç mekan organizasyonundan kaynaklı yaşanabilecek problemleri tahmin etmenin
mümkün olduğu yönündeki çalışmanın bir diğer varsayımı da desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane acil servisi, iç mekan organizasyonu; hizmet kalitesi; sağlık personeli; Space Syntax.


Aslan Nayeb Khosroshahı, ERKAN Aydıntan. A Prospective Approach On Emergency Service Design in Hospitals. Megaron. 2019; 14(3): 359-372

Corresponding Author: ERKAN Aydıntan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale