YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Conceptual and Methodological Research on Cultural Heritage Management [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-58219 | DOI: 10.14744/megaron.2021.58219  

A Conceptual and Methodological Research on Cultural Heritage Management

Ayşegül Altınörs Çırak
Dokuz Eylül University Faculty Of Architecture Department Of City And Regional Planning

Almost a century of experience in the field of conservation has revealed that an integrated conservation process can only be achieved by establishing a management mechanism. In this context, cultural heritage management approach is the most integrated way of implementing all stages of the preservation of historical areas within a management process. Within the scope of the study, a conceptual and methodological research was carried out on "cultural heritage management" and the process development of the approach, participants, problem areas encountered in its implementation, methods and tools were examined. In this framework, literature research was carried out and the approach was evaluated in terms of conceptual and methodology. The research reveals that with the development of cultural heritage management approach, the conservation area has shifted from technical practice to increasing the quality of life. It is possible to see cultural heritage management as the most social and public form of conservation action. It is understood that joint action with interdisciplinary approaches is very important for the success of cultural heritage management. In determining the methods to be applied, conservation principles are prioritized, as well as field-specific research and analysis models, budget, applicability and efficiency parameters. Within the scope of the research, it is aimed that the issues that need to be considered regarding the management processes of cultural heritage will be guiding in terms of new developing practices in our country. In this sense, the approach and methodological requirements were tried to be put forward. As a result of the examination, the management of cultural heritage; Although it has some dilemmas arising from the nature of historical science or economic and political problems, it has been concluded that it is the most modern approach that tries to plan and carry out integrated conservation processes with scientific, comprehensive and participatory models, and that there is a need for more widespread implementation in our country.

Keywords: Cultural heritage management, integrated conservation, process, concept, method.


Kültürel Miras Yönetimi Üzerine Kavramsal ve Yöntemsel Bir Araştırma

Ayşegül Altınörs Çırak
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Koruma alanında yaklaşık bir asır boyunca edinilen deneyimler, bütünleşik bir koruma sürecinin bir 5 yönetim mekanizmasının oluşturulmasıyla gerçekleşebileceğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda kültürel miras yönetimi yaklaşımını, tarihsel çevre korumanın tüm aşamalarını bir yönetim süreci içerisinde yürütme ve yaşama geçirmenin en bütünleşik yolu olarak görmek olanaklıdır. Çalışma kapsamında “kültürel miras yönetimi” üzerine kavramsal ve yöntemsel bir araştırma gerçekleştirilerek, yaklaşımın süreçsel gelişimi, katılımcıları, uygulamasında karşılaşılan sorun alanları ile yöntem ve araçları incelenmiştir. Bu çerçevede literatür araştırması gerçekleştirilerek yaklaşım kavramsal ve yöntemsel açılardan değerlendirilmiştir. Araştırma kültürel miras yönetimi yaklaşımının gelişimi ile birlikte koruma alanının teknik pratikten yaşam kalitesi ile ilgili tartışmalara doğru yöneldiğini ortaya koymaktadır. Kültürel miras yönetimini koruma eyleminin en toplumsal ve kamusal biçimi olarak görmek olanaklıdır. Kültürel miras yönetiminin başarıya ulaşılabilmesi için, uzmanlıklar ve disiplinlerarası yaklaşımlarla, ortak hareket edilmesinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesinde ise koruma ilkelerinin öncelikli olduğu ayrıca, alana özgü araştırma ve analiz modelleri, bütçe, uygulanabilirlik ve etkinlik parametrelerinin belirleyici oldukları ifade edilebilecektir. Araştırma kapsamında kültürel mirasın yönetimi süreçlerine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususların ülkemizde yeni yeni gelişen uygulamalar açısından yol gösterici olması hedeflenerek, bu yönde yaklaşımsal ve yöntemsel gereklilikler ortaya konulmak istenmiştir. Kültürel miras yönetiminin yalnızca UNESCO Dünya Mirası Listesine giren alanlar için değil, tüm tarihsel ve kültürel miras koruma süreçlerinde uygulanması gereken bir yaklaşım olduğu ve mevzuatımızda yaklaşımın uygulanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmesi konusunda gereksinim açıklanmaya çalışılmıştır. İnceleme sonucunda kültürel miras yönetiminin; tarih biliminin doğasından ya da ekonomik ve politik sorunlardan kaynaklanan birtakım açmazlara sahip olsa da, bütünleşik koruma süreçlerini bilimsel, kapsamlı ve katılımcı modellerle planlamaya ve yürütmeye çalışan en çağdaş yaklaşım olduğu ve ülkemizde daha yaygın olarak uygulanmasına yönelik yasal ve yönetsel düzenlemelerin gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras yönetimi, bütünleşik koruma, süreç, kavram, yöntem.
Corresponding Author: Ayşegül Altınörs Çırak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale