YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 1
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Bosnia-Herzegovina’s Changing Post War Housing Policy – Mostar Case: New Settlement Areas [Megaron]
Megaron. 2008; 3(3): 206-218

Bosnia-Herzegovina’s Changing Post War Housing Policy – Mostar Case: New Settlement Areas

Pınar Engincan1, İhsan Bilgin2
1Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Antalya
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, İstanbul

The study composes of three main topics. Yugoslavia’s separation process, socialist city theories and housing areas in socialist cities have been described and the scope of the study has been explained in the introduction section. In the second section; Bosnia – Herzegovina’s changing housing policy has been examined not only by including the period
after Yugoslavia’s separation and establishment of Bosnia – Herzegovina but also the period starting from 1950s in terms of housing policy taken from Yugoslavia. In the third and final section; the reflection of housing policies conducted in Bosnia – Herzergovina to the city Mostar, the impact of the housing areas of the city on the city settlement since 1950s
and the reflection of the political system changing with the war on the city have been studied and inferences have been made regarding the city’s new settlement areas in the context of the current housing policy.

Keywords: Bosnia – Herzegovina, Mostar, housing policy, housing settlements, new settlement areas.


Bosna-Hersek’in Savaş Sonrasi Değişen Konut Politikasi – Mostar Örneği: Yeni Yerleşim Alanları

Pınar Engincan1, İhsan Bilgin2
1Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Antalya
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, İstanbul

Çalışma üç ana başlıkta yapılmıştır. Giriş bölümünde Yugoslavya’nın dağılma süreci, sosyalist kent kuramları ve sosyalist kentte konut alanları tariflenmiş, çalışmanın kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde; Bosna – Hersek’in değişen konut politikası, sadece Yugoslavya dağıldıktan Bosna – Hersek kurulduktan sonraki dönemi irdeleyerek değil, aynı zamanda Yugoslavya’dan devralınan konut politikası bağlamında 1950’lilerden itibaren ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise; Bosna – Hersek’te yürütülmüş olan konut politikalarının Mostar’a nasıl yansıdığı, 1950’lilerden itibaren kentin konut alanlarının kent yerleşimini nasıl etkilediği, savaşla değişen politik sistemin kente yansımaları incelenerek, mevcut konut politikası bağlamında kentin yeni yerleşim alanlarına yönelik çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bosna – Hersek, Mostar, konut politikası, konut alanları, yeni yerleşim alanları.


Pınar Engincan, İhsan Bilgin. Bosnia-Herzegovina’s Changing Post War Housing Policy – Mostar Case: New Settlement Areas. Megaron. 2008; 3(3): 206-218

Corresponding Author: Pınar Engincan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale