YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

"Active Studio" Experiences in Architectural Design Education [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-57614 | DOI: 10.14744/megaron.2020.57614  

"Active Studio" Experiences in Architectural Design Education

Bengi Yurtsever1, Çiğdem Polatoğlu2
1Department Of Architecture, Faculty Of Architecture, Building Science Division, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
2Department Of Architecture, Faculty Of Architecture, Building Science Division, Yıldız Technical University, Istanbul

At the present time where everything can easily be found everywhere, it is observed that the original one can disappear with time. This situation, which changed the point of view of the individual regarding the design, brings together a society which is constantly seeking similar productions, ignoring the different, and unable to develop unique ideas. The environments in which the people living in this community live and design also reveal the architectural approach together with the thought form of the day.
The aim of the study that these changes are taking into account is to discuss the embedded problems simultaneously, in this exploration process while sharing the experience of architectural design education. The quest has been initiated with an inverted approach, and a study that was interpretationed by participant interaction, has been done. In the process of constructing the views, current learning approaches were utilized. The constructing grounded theory qualitative research pattern has formed the skeleton of this search.
It is thought that the "active studio" category produced in the study process can also be experienced with many different contents, in view of the contradictory structure of today's environment, which has the potential to be "active" in its essence.

Keywords: Architectural Design Education, Constructivist Grounded Theory, Blended Learning, Studio Culture, Active Studio.


Mimari Tasarım Eğitiminde "Aktif Stüdyo" Deneyimleri

Bengi Yurtsever1, Çiğdem Polatoğlu2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Muğla
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Istanbul

Her şeyin her yerde, kolaylıkla varlık gösterebildiği günümüzde, kendine özgü olanın zamanla yok olmaktadır. Bireyin tasarım ve bunun sürecine ilişkin bakış açısını da değiştiren bu durum, sürekli benzer üretimleri arayan, farklı olanı yadırgayan, tek tipleşmeden rahatsız olmayan, özgün fikir geliştiremeyen bir topluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu topluluktaki kişilerin yaşadığı ve tasarladığı ortamlar da günün düşünce biçimi ile birlikte mimari yaklaşımını ortaya koymaktadır.
Değişimlerin arka planda sürekli değerlendirildiği bu çalışmanın amacı, sorunu mimari tasarımın eğitim boyutunda ele almak; mimari tasarım eğitimine ilişkin deneyimleri paylaşırken, gömülü kalmış sorunları eş zamanlı olarak bu keşfetme sürecinde tartışmaya açmaktır. Soruna ilişkin arayışa, ters yüz bir yaklaşım ile başlanmış; katılımcı etkileşimi ile anlamlandırılan bir çalışma yapılmıştır. Yapılandırılan görüşlerin katmanlaştığı süreçte, çağdaş öğrenme anlayışlarından yararlanılmıştır. Yapılandırmacı gömülü kuram nitel araştırma örüntüsü, bu arayışın iskeletini oluşturmuştur.
Günümüz ortamının çelişkili yapısının, özünde “aktif” olabilecek bir potansiyeli taşıdığı görüşünden yola çıkılarak, çalışma sürecinde üretilen “aktif stüdyo” kategorisinin farklı bileşenler ile mimari tasarım stüdyolarında deneyimlenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım Eğitimi, Yapılandırmacı Gömülü Kuram, Harmanlanmış Öğrenme, Stüdyo Kültürü, Aktif Stüdyo.
Corresponding Author: Bengi Yurtsever, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale