YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A computational design strategy for integrated façades [Megaron]
Megaron. 2023; 18(1): 72-87 | DOI: 10.14744/megaron.2023.55631  

A computational design strategy for integrated façades

Cemile Gül Gürcan, Muhammet Ali Heyik, Hasan Taştan, Fatma Zoroğlu
Department of Architecture, Yildiz Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye

Over the last decades, computational methods have provided significant potential for integrated façade systems with energy efficiency, the generation of numerous alternatives, the optimisation of complex requirements, and the inspiration of creativity in architecture. In this sense, the study addresses two primary issues. First, conventional methods are inadequate in a holistic perspective of the multiple objectives of façade systems. Second, poorly designed or transformed media façades are a common problem in many developing countries. This study developed a design strategy for an Integrated Façade System (IFS) that consists of (i) simulation, (ii) analysis, and (iii) optimisation stages in a feedback loop. This design strategy was implemented to integrate the façade in terms of multiple data based on functions. The methodology is organised into two main sections based on the urban scale fieldwork and test of the suggested strategy through the case study. The fieldwork has been done to determine the case study building in Istanbul. Two additional façade functions, media display, and solar shading are chosen here to investigate the constraints, correlations, and consistency of multifunctional integration in a façade system. The finding showed that the developed IFS can contribute to the use of factual data as a design input. Another result showed that this IFS decreased solar radiation by 51% during the summer period. This algorithmic system has flexibility and affordance that refers to enhancing building performance within different contexts.

Keywords: Computational design, integrated façade system, media façade; parametric design strategy


Entegre Cepheler İçin Bir Sayısal Tasarım Stratejisi

Cemile Gül Gürcan, Muhammet Ali Heyik, Hasan Taştan, Fatma Zoroğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul

21. yüzyılda hesaplamalı yaklaşımlar, enerji verimliliği, çok sayıda alternatifin üretilmesi, karmaşık gereksinimlerin optimizasyonu ve mimaride yaratıcılığın ilhamı için önemli bir potansiyel sağlamaktadır. Çalışmada bu bağlamda ele alınan iki ana problem bulunmaktadır. İlk olarak, geleneksel yöntemler, cephe sistemlerinin çoklu ve karmaşık hedeflere bütüncül yaklaşım sağlamakta yetersiz kalmaktadır. VZ İkincisi, kötü tasarlanmış veya dönüştürülmüş medya cepheleri, birçok gelişmekte olan ülkede yaygın bir sorundur. Bu çalışma, bir geri bildirim döngüsünde (i) simülasyon, (ii) analiz ve (iii) optimizasyon aşamalarından oluşan Entegre Cephe Sistemi (ECS) için bir tasarım stratejisi geliştirmektedir. Bu tasarım stratejisi, fonksiyonlara dayalı çoklu veri tabanlı cephe entegrasyonu için uygulandı.
Metodoloji, kentsel ölçekli saha çalışmasına ve önerilen stratejinin vaka çalışması yoluyla test edilmesine dayalı olarak iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir. İstanbul’da bulunan vaka binasının belirlenmesi için saha çalışması yapılmıştır. Cephe sisteminde çok işlevli entegrasyonun kısıtlamalarını, korelasyonlarını ve tutarlılığını araştırmak için çalışmada iki ek cephe işlevi, medya gösterimi ve güneş kırıcısı, seçilmiştir. Bulgular, geliştirilen ECS'nin, olgusal verilerin tasarım girdisi olarak kullanımına katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Diğer bir sonuç, bu ECS'nin yaz döneminde güneş ışınımını %51 oranında azalttığını ortaya koymakatdır. Bu algoritmik sistem, farklı bağlamlarda bina performansını artırmaya olanak sağlayan esnekliğe ve uygunluğa sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Parametrik tasarım stratejisi, entegre cephe sistemleri, hesaplamalı tasarım, medya cephe


Cemile Gül Gürcan, Muhammet Ali Heyik, Hasan Taştan, Fatma Zoroğlu. A computational design strategy for integrated façades. Megaron. 2023; 18(1): 72-87

Corresponding Author: Cemile Gül Gürcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale