YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An Evaluation of the Effect of the Architectural Design of Concert Halls On Holistic Acoustic Quality [Megaron]
Megaron. 2020; 15(4): 614-623 | DOI: 10.14744/megaron.2020.55563  

An Evaluation of the Effect of the Architectural Design of Concert Halls On Holistic Acoustic Quality

Burak Uzun1, Fatma Zerhan Yüksel Can2
1Department Of Building Phsyics Architectural Faculty,phd Programme Yıldız Technical University, Turkey
2Department Of Building Phsyics Architectural Faculty, Yıldız Technical University, Turkey

The architectural configuration of a concert hall plays an important role in the acoustic quality and overall achievement of the venue’s purpose. There are many complex elements to be considered that contribute subtle yet important differences to the experience of the listener and the performer, including volume and plan type. The acoustic quality of a concert hall depends upon achieving an acceptable distribution of volume and other parameter values. That is, providing a satisfactory acoustic effect for each listener. The ratio of listener positions with acceptable results to the total listener area is an important consideration in the effort to create holistic acoustic quality. The aim of this study was to examine the effects of architectural form and acoustic parameters on the experience at all listener positions and the overall acoustic quality based on the typology of recently constructed concert halls. Concert halls around the world built since 2000 were analyzed and categorized according to plan type. The 3 most frequently used hall types, the traditional shoebox, the revised shoebox, and the vineyard style plan, were modeled with provisions for similar volume, audience capacity, volume per listener using Odeon software, version 15 (Odeon AS, Kongens Lyngby, Denmark). Four volume acoustics parameters were evaluated and compared: reverberation time (T30), clarity (C80), early decay time (EDT), and lateral energy fraction (LF). Listener areas in each hall were divided into grids and the quality of each parameter in each grid area was evaluated. Variation from the acceptable average values was observed in all 3 hall types in terms of zonal parameters and listener positions in different zones. Listener positions within zones where all of the parameters were within the acceptable range also varied in all hall types. The classic shoebox and improved shoebox types contained more positions in the optimum range and holistic acoustic quality than the vineyard plan. The average values are not an indication of the same acoustic quality at all positions of the hall, and plan typology affects the overall acoustic quality. The findings of this study show that calculations of small regions of the listener area will provide more accurate results of the effect of the objective parameter values of different concert hall plan typologies on the overall acoustic quality. This observation could contribute to the design of concert halls.

Keywords: Concert halls, room acoustics; room acoustics software.


Konser Salonlarının Mimari Biçimlenişlerinin Bütünsel Akustik Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Burak Uzun1, Fatma Zerhan Yüksel Can2
1Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği Bilim Dalı, Doktora Programı, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği Bilim Dalı, İstanbul

Mekânların mimari biçimlenişlerinin hacmin akustik kalitesi üzerinde önemli bir rolü vardır. Bilindiği gibi konser salonları farklı hacim büyüklükleri ve plan tiplerine sahiptir. Farklı tasarımların akustik açıdan farklı avantajları olmakla birlikte bazı tiplerin de keskin biçimde birbirinden ayrılamadığı bilinmektedir. Mekânların akustik kalitesi genellikle tüm dinleyici konumlarındaki parametre değerlerinin ortalamasının kabul edilebilir değerlere uygunluğunun incelenmesi ile gerçekleştirilir. Öte yandan parametre değerlerinin dinleyici noktalarındaki dağılımı, bir başka deyişle hacimde tüm parametreler açısından akustik konforun sağlandığı dinleyici bölgelerinin toplam dinleyici alanına oranı, mekânın bütünsel akustik kalitesini etkiler. Bu çalışmanın amacı, son dönemde inşa edilen konser salonu tipolojilerinden yola çıkarak, mimari biçimlenişin ve akustik parametrelerin dinleyici noktalarındaki değişkenliklerinin bütünsel akustik kaliteye olan etkilerini ortaya koymaktır. Bunun için 2000 yılından itibaren inşa edilmiş konser salonları ve plan tipolojileri incelenmiştir. Bunların arasından en sık kullanılan üç farklı salon tipi Odeon programında modellenmiş ve belirlenen dört adet (T30, EDT, C80 ve LF) hacim akustiği parametresi üzerinden karşılaştırması yapılmıştır. Bütünsel akustik kalite açısından konser salonlarında en olumlu sonucu veren hacim tipinin klasik dikdörtgen olduğu, sonra yanal yüzeyleri farklılaşan dikdörtgen, en son ise üzüm bağı plan tipinin geldiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hacim akustiği, hacim akustiği yazılımları; konser salonları.


Burak Uzun, Fatma Zerhan Yüksel Can. An Evaluation of the Effect of the Architectural Design of Concert Halls On Holistic Acoustic Quality. Megaron. 2020; 15(4): 614-623

Corresponding Author: Burak Uzun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale