YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
An Investigation On Quality Of Life Of The Population Over 65 Years Old Which Cluttered Of Differentiate By Province In Turkey [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-54715

An Investigation On Quality Of Life Of The Population Over 65 Years Old Which Cluttered Of Differentiate By Province In Turkey

Neşe Köse1, Nilgün Çolpan Erkan2
1Istanbul Metropolitan Municipality, Directorate of Superstructure Projects
2Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Istanbul

Technological developments, advances in the science of health care and geriatrics, and an increase in quality of life have led to a reduction in human mortality and a proportional increase in the elderly population within the average population. The aim of the study is to determine whether if there is a relationship between the rural and urban agglomeration of the elderly population in our country and the quality of life of the provinces. This work is based on comparative analysis of the spatial distribution of ageing level data in Turkey. For the purpose of the study, spatial agglomeration analysis of the elderly population in urban and rural areas was carried out by the location coefficient method and visualized by the mapping method. For the purpose of the study, spatial agglomeration analysis of the elderly population in urban and rural areas was carried out by the location coefficient method and visualized by the mapping method. According to the results obtained, the provinces where the elderly accumulate the most and the least in the urban and rural areas were determined, and then the quality of life data of the selected provinces which are yorumlamakobtained from TURKSTAT was examined and interpreted in detail. According to this study, it was determined that there is a linear relationship between the elderly population and the quality of life of the provinces (rural and urban) in our country. Accordingly, the quality of life of the elderly is high in the settlements, where the accumulation of the elderly is high; The quality of life is low in cities where the agglomeration of the elderly is low.
Although micro level (neighborhood, district, province level) is important in researches about ageing, this study reveals that ageing should be evaluated as a whole and macro level (national scale) approaches are needed.

Keywords: Ageing, Quality of Life, Life Satisfaction, Rural Aging, Urban Aging


Türkiye’de 65 Yaş Üstü Nüfusun Yaşlı Yığılması Konusunda Farklılık Gösteren İllere Göre Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Neşe Köse1, Nilgün Çolpan Erkan2
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üstyapı Projeler Müdürlüğü
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama ABD, İstanbul

Teknolojik gelişmeler, sağlık hizmetleri ve geriatri bilimindeki ilerlemeler ile yaşam kalitesindeki artış, insan ölümlerinin azalmasına ve yaşlı nüfusun, nüfus ortalaması içerisinde oransal artışına sebep olmuştur. Çalışmanın amacı ülkemizdeki yaşlı nüfusun il düzeyinde kırsal ve kentsel yığılması ile illerin yaşam kalitesi verileri arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu çalışma Türkiye’de yaşlılığın mekânsal dağılımının il düzeyi verileri ile karşılaştırmalı analizine dayanmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda mekansal yığılma analizleri yaşlı nüfusun kentsel ve kırsal alandaki dağılımı lokasyon katsayısı yöntemi ile gerçekleştirilmiştir ve haritalandırma yöntemiyle görselleştirilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlara göre yaşlıların kentte ve kırda en çok ve en az yığıldığı iller saptanmış, seçilen illerin TÜİK’ten elde edilen yaşam kalitesi verileri detaylı olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmaya göre “ülkemizdeki yaşlı nüfusun il düzeyinde (kırsal ve kentsel) yığılması ile illerin yaşam kalitesi verileri arasında doğrusal bir ilişki” olduğu saptanmıştır. Buna göre yaşlı yığılmasının yüksek olduğu yerleşmelerde yaşlıların yaşam kalitesi yüksek; yaşlı yığılmasının düşük olduğu kentlerde yaşam kalitesi de düşüktür. Ülkemizde kırsal yaşlanma oranlarının artması sebebiyle kır ve kent arasındaki olanak farklarının azaltılması, yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır.
Yaşlılıkla ilgili yapılan araştırmalarda mikro düzey (mahalle, ilçe, il düzeyi) önemli olsa da bu çalışma yaşlılığın bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve makro düzeyde (ulusal ölçek) yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşam kalitesi, Yaşam Memnuniyeti, Kırsal Yaşlanma, Kentsel Yaşlanma
Corresponding Author: Neşe Köse, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale