YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Organization And Re-Use Of Urban Ruined Regions [Megaron]
Megaron. 2008; 3(2): 187-193

Organization And Re-Use Of Urban Ruined Regions

Devrim Işıkkaya, Hakkı Önel
Ekin Sokak. No: 34/8 Yeşilyurt, İstanbul

Stated briefly, primarily in consistency with the physical and social structure of the city, the scenario of urban transformation should consider the genuine core memory and texture of the city. Social and physical values should identify the theme of the project; economic, ecological and egalitarian principles should act as determinants at the beginning of the project, throughout the process of the project and at the result of the project. It should not be forgotten that the transformation project is a project of compromise; organizations should disperse to the bottom, be democratic and expand horizontally. The organization type should rely on open and democratic collectivism; however, this collectivism should be based upon public leadership. Public organizations as the main shareholders of the project and
the final decision-making authority should have an impact on the taking of fair decisions. The financial resources for the project and its implementation can be created by the proper organization of the dynamics which are dependent on the internal social and physical potential of the region. The capital for the transformation project and its implementation,
should again be the project itself. In order to accomplish this, the value of the transformation project of the region should be shared in lieu of value sharing on the basis of parcel of land. The project can generate two kinds of economic values.
The first of the said value is the property value of the structures or groups of structures created within the scope of the project, the second is the going concern value. Assurance of the region’s possession of absolute property values is essential. Within the context of planning principles the fundamental objective is to produce the city within its genuine
social and physical setting and sew ruptures and cleavages related to prosperity and poverty, and to decrease the difference between peak and cavity regions of the city. In this regard, after the completion of the transformation project the region should be able to integrate itself to the city.

Keywords: Capitalism, Urban Ruined Regions, Metropolis, Urban Transformation, Common Space.


Kentsel Çöküntü Bölgelerinin Örgütlenmesi Ve Yeniden Kullanım

Devrim Işıkkaya, Hakkı Önel
Ekin Sokak. No: 34/8 Yeşilyurt, İstanbul

Kentsel dönüşüm senaryosu, kentin öncelikle fiziksel ve sosyal yapısına bağlı olarak, kentin özgün belleğini ve dokusunu dikkate almalıdır. Projenin temasını, yerel sosyal ve fiziksel değerler belirlemeli, ekonomik, ekolojik ve eşitlikçi ilkeler proje başlangıcı, süreci ve sonucunda belirleyici olmalıdır. Dönüşüm projesinin bir uzlaşma projesi olduğu unutulmamalı,
örgütlenmeler tabana yayılı, demokratik ve yatayda genişlemeli, organizasyon biçimi şeffaf ve demokratik ortaklıklara dayanmalı, ancak tüm ortaklıklar kamu liderlikli olmalıdır. Kamusal örgütler, projenin büyük ortağı ve son karar mercii ya da konuların adil biçimde karara bağlanmasında rol oynayıcı olmalıdır. Proje ve uygulamanın mali kaynakları, bölgenin iç sosyal ve fiziksel potansiyeline bağlı dinamiklerin doğru örgütlenmesi ile oluşabilir. Dönüşüm proje ve uygulamasının sermayesi, yine projenin kendisi olabilmelidir. Bunun için, bölge dönüşüm projesinin değerinin paylaşılması, parsel bazında değer paylaşımı yerine benimsenmelidir. Proje, iki türlü ekonomik değer üretebilir. Söz konusu değerlerin ilki,
proje kapsamında üretilmiş yapı ya da yapı gruplarının mülkiyet değerleri, ikincisi ise işletim değerleridir. Yine bölgenin kesin bir mülkiyet değerleri sistemine sahip olmasının temini şarttır. Planlama ilkeleri kapsamında temel hedef, kenti, özgün sosyal ve fiziksel ortamı içerisinde uüretmek, varsıllık ve yoksulluğa bağlı kopmaları, yarıkları dikmek, kentin zirve
ve çukur bölgeleri arasındaki farkı azaltmaktır. Bu bakımdan dönüşüm projesi sonrası bölge, kente entegre olabilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Kentsel Çöküntü Bölgesi, Metropol, Kentsel Dönüşüm, Kamusal Alan.


Devrim Işıkkaya, Hakkı Önel. Organization And Re-Use Of Urban Ruined Regions. Megaron. 2008; 3(2): 187-193

Corresponding Author: Devrim Işıkkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale