YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 150-161 | DOI: 10.5505/megaron.2016.49379  

Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey

Tengüz Ünsal
Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Architecture, Department Of Industrial Design, Istanbul

The innovative character of the industrialized countries contributes to their economic performance. The dynamics of innovation are not dependent only on scientific and technological developments but also include design, which acts as a bridge between technology, services, user-centred, and social innovation. Design is not only implemented by in-house activities in countries with powerful design sectors; design- and innovation-related external actors are also actively used. Influenced by the new inovation models, innovation-related external actors contribute to a country’s competitiveness by engaging in local and global collaborative networks they form among themselves, and with manufacturing industries.

Awareness about the role and contribution of innovation and design in attaining competitiveness has been raised in Turkey, and relevant political, legal, and administrative regulations have been implemented in the 2000s. The theoretical framework on which policies and supports are based relies on linear innovation models, and new generation innovation models are not actively used. Yet, the ratio of manufacturing industry firms that have the capacity to make limited products and technological developments in Turkey is high. In addition to that, the use of collaborative (local and global) networks between manufacturing firms of different sizes and innovative outsourcing suppliers is low. This study aims to build a conceptual framework for the active use of design in product innovation by analyzing the relevant public policies. To this end, the focus will be on current policy and strategy documents, and the design-support programs provided by the public.

Keywords: design policies, design support programmes, industrial design, innovation models, local and global networks


Türkiye’de tasarım destek programlarının yenilik modelleri perspektifinden değerlendirilmesi

Tengüz Ünsal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul

Sanayileşmiş ülkelerin iktisadi performanslarına yenilik/inovasyon yapabilme yetenekleri önemli katkı sağlamaktadır. Yenilik sadece bilim ve teknolojik alandaki gelişmelere değil; aynı zamanda teknoloji, hizmet, kullanıcı-merkezlilik ve sosyal yenilik arasında köprü olarak hareket edebilen tasarım odaklı gelişmelere de bağlıdır. Güçlü tasarım sektörüne sahip ülkelerde tasarım sadece iç kaynak temelli bir faaliyet olarak gerçekleştirilmemekte, Tasarım Danışmanlık Firmaları (TDF), araştırma ve uygulama merkezleri, Ar-Ge laboratuvarları gibi dışsal oyuncular da etkin olarak kullanılmaktadır. Yeni nesil yenilik modelleriyle birlikte kabul gören, yenilik ilişkili dışsal oyuncular gerek kendi içinde oluşturdukları gerekse üretim endüstrileri ile oluşturdukları yakın ve uzak mesafeli yenilikçi ve işbirlikçi networkler içinde yer alarak, firmaların rekabetçiliğine katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de de son yıllarda yenilik ve tasarımın rekabet gücü kazanımına sağladığı katkı ve role dair farkındalık artmış, özellikle 2000’ler sonrasında konuya dair politik, yasal ve yönetsel düzenlemelere gidilmiştir. Tasarıma ilişkin politikalar ve desteklerin dayandığı temel teorik çerçeve doğrusal yenilik modellerinden beslenmekte, yeni nesil yenilik modelleri etkin olarak kullanılmamaktadır. Halbuki Türkiye’de sınırlı ürün ve teknolojik yenilik yapma kapasitesine sahip imalat sanayi firmalarının oranı yüksektir ve farklı büyüklükteki imalat sanayi firmalarıyla dış kaynak temelli yenilik sağlayıcıları arasındaki yakın ve uzak mesafeli işbirlikçi (yerel ve küresel) network kullanım oranları düşüktür. Sunulan makalenin amacı tasarıma ilişkin destek programlarını yenilik modelleri perspektifinden analiz ederek, ürün yeniliğinde tasarımın etkin olarak kullanılabilmesi için kavramsal bir çerçeve oluşturmaktır. Bu amaçla yürürlükte olan politika ve strateji belgelerine, kamunun sağladığı doğrudan ve dolaylı tasarım destek programlarına odaklanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: tasarım politikaları, tasarım destek programları, endüstriyel tasarım, yenilik modelleri, yerel ve küresel networkler


Tengüz Ünsal. Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey. Megaron. 2016; 11(1): 150-161

Corresponding Author: Tengüz Ünsal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale