YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Evaluation of the Perception of Change in Tourism and Agriculture after the Slow City Branding: The Case of Seferihisar [Megaron]
Megaron. 2021; 16(4): 605-618 | DOI: 10.14744/megaron.2021.49358  

Evaluation of the Perception of Change in Tourism and Agriculture after the Slow City Branding: The Case of Seferihisar

Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
Department of Urban and Regional Planning, Pamukkale University Faculty of Architecture and Design, Denizli, Turkey

Seferihisar is the Slow City capital of Turkey, which aims to preserve the local characteristics to ensure local sustainable development while inevitably promotes tourism. However, the agriculture and tourism sectors can be conflicting and need accurate planning and production policies to improve the intersections such as agro-tourism. The study aims to reveal the perceived conflicts and potentials between the agriculture and tourism sectors by local stakeholders within the axis of the planning and production policies. Within this purpose, the study approaches Slow City branding from a criticising perspective. The study is based on two main stages. In the first stage, the perception of local stakeholders on tourism and agriculture sectors is determined through an interview. In the second stage, planning and policy suggestions are developed considering the outcomes of the first stage. The interview is conducted online with non-governmental organisations, cooperative representatives, local organisation representatives, and chambers that are related to the tourism and agriculture sectors. The questions aim to examine the changes in the spatial, social, demographic, cultural, economic, and political structure of Seferihisar within the perceptions of local stakeholders. The outcome of the interviews enlightens the planning approach for well-managed development. Finally, the framework of planning and policy approaches is drawn considering the perceived problems and potentials by local stakeholders.

Keywords: Agriculture, agro tourism; planning; Seferihisar; tourism; slow city.


Sakin Şehir Markalaşması Sonrası Turizm ve Tarımda Yaşanan Değişim Algısının Değerlendirilmesi: Seferihisar Örneği

Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
Pamukkale Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Denizli

Türkiye’nin sakin şehir başkenti olan Seferihisar, yerel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yerel karakteristikleri korumayı amaçlarken, kaçınılmaz olarak turizmi teşvik etmektedir. Ancak, tarım ve turizm sektörleri çatışmalı olabilmekte ve agroturizm gibi kesişimleri geliştirecek doğru planlama ve üretim politikalarına ihtiyaç duyabilmektedir. Çalışma, tarım ve turizm sektörleri arasında meydana gelen çatışmaları ve potansiyelleri, planlama ve üretim politikaları çerçevesinde yerel paydaşların algısı üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, çalışma sakin şehir markalaşmasına eleştirel bir perspektiften yaklaşmaktadır. Çalışma iki ana aşamaya dayanmaktadır. İlk aşamada, yerel paydaşların turizm ve tarım sektörlerine dair algısı mülakatlar yoluyla belirlenmektedir. İkinci aşamada ise ilk aşamanın çıktıları göz önüne alınarak planlama ve politika önerileri geliştirilmektedir. Mülakatlar, tarım ve turizm sektörleri ile ilişkili sivil toplum kuruluşları, kooperatif temsilcileri, yerel organizasyon temsilcileri ve meslek odalarıyla çevrim içi olarak yürütülmüştür. Sorular, Seferihisar’ın mekânsal, sosyal, demografik, kültürel, ekonomik ve politik yapısındaki değişiklikleri yerel paydaşların algıları dahilinde incelemeyi amaçlamaktadır. Mülakatın çıktıları iyi yönetilen bir gelişme ve planlama çerçevesini aydınlatmaktadır. Sonuç olarak, yerel paydaşlar tarafından algılanan sorunlar ve potansiyeller göz önüne alınarak planlama ve politika yaklaşımlarının çerçevesi çizilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım, agroturizm; planlama; Seferihisar; turizm; sakin şehir.


Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan. Evaluation of the Perception of Change in Tourism and Agriculture after the Slow City Branding: The Case of Seferihisar. Megaron. 2021; 16(4): 605-618

Corresponding Author: Dalya Hazar Kalonya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale