YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Failure or Success: Reading the Effectiveness of Legislative Regulations and Reasoning Forest Area Losses in Turkey through a Quantitative Research [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 541-550 | DOI: 10.5505/megaron.2016.49260  

Failure or Success: Reading the Effectiveness of Legislative Regulations and Reasoning Forest Area Losses in Turkey through a Quantitative Research

Töre Seçilmişler, Mehmet Doruk Özügül, Bora Yerliyurt
Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Istanbul

Today “Global Warming” is an emerging issue which is also a popular research topic for urban planning. Having several reasons, deforestation is one of the major parameters that cause global warming.
Legislative and governmental tools such as laws, planning, etc. are expected to serve in the scope of conserving natural assets. This article aims to examine in what extent these tools are effective in forest conservation practice. From this perspective a quantitative evaluation is carried out in order to determine this issue where provinces are accepted as research units. Nine independent variables were observed to explain the change on the dependent variable (namely ‘loss of forest area of provinces’) by using correlation coefficients and multiple regression analysis.
As a result two basic outcomes have appeared. Firstly, related legislations mentioned in the study do not serve to a holistic conservation purpose in Turkey. Secondly, independent variables explain the loss of forest areas in the level of (R²: 0.548) % 55.

Keywords: Deforestation, legislative regulations, Turkey


Başarı ya da Başarısızlık: Yasal Düzenlemelerin Etkinliğini ve Türkiye’deki Orman Alanı Kaybını Nicel Araştırma Yoluyla Okumak

Töre Seçilmişler, Mehmet Doruk Özügül, Bora Yerliyurt
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge planlama Bölümü, İstanbul

“Küresel Isınma” içinde bulunduğumuz zaman diliminde kentsel planlama disiplininin güncel araştırma alanlarından birisi ve önemli konuların başında gelmektedir. Bir çok nedeni olmakla birlikte, ormansızlaşma küresel ısınmaya sebep olan başlıca etkenlerden biridir.
Kanun, plan vb. yasal ve yönetsel araçların doğal değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenir. Bu çalışmanın amacı, ormanların korunmasında, söz konusu araçların uygulamada ne derecede etkili olduğunu sorgulamaktır. Buradan hareketle konuyu açıklamak amacıyla nicel bir değerlendirme süreci izlenmiştir. Türkiye’deki 81 il araştırma birimi şeklinde kabul edilmiştir. Korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi kullanılarak dokuz bağımsız değişken, illerin orman kayıplarını ifade eden bağımlı değişkeni açıklamak için, incelenmiştir.
Sonuç olarak iki temel neticeye ulaşılmıştır. Bunlardan birincisi, ilgili yasal ve yönetsel araçların Türkiye’deki bütüncül koruma amacına hizmet etmediğidir. İkincisi ise, bağımsız değişkenlerin orman alanı kaybına ilişkin konuyu (R²: 0.548) % 55 oranında açıklamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Ormansızlaşma, yasal düzenlemeler, Türkiye


Töre Seçilmişler, Mehmet Doruk Özügül, Bora Yerliyurt. Failure or Success: Reading the Effectiveness of Legislative Regulations and Reasoning Forest Area Losses in Turkey through a Quantitative Research. Megaron. 2016; 11(4): 541-550

Corresponding Author: Töre Seçilmişler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale