YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Experiments On New Ways of Living: An Architectural Design Studio Experience [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 70-82 | DOI: 10.14744/megaron.2019.48295  

Experiments On New Ways of Living: An Architectural Design Studio Experience

Hülya Turgut, Nagehan Açımuz İşbakan
Faculty Of Architecture And Design, Department Of Architecture, Özyeğin University, İstanbul, Turkey

The rapid change in social, cultural and technological developments in the contemporary and pluralistic world has also necessitated a change in the focus of architectural studies. Consequently, it becomes essential to adjust design education accordingly in order to follow these changes. Architectural education as a whole, and particularly the architectural design studio, should be considered as sort of an initiation process where students are introduced to architectural knowledge. The design studios, which are the backbone of architectural education, should also be approached as a system of unified and complementary stages over all terms. Each term’s design studio, as steps of the whole, includes content, method and the scale in order to form the whole design education. The significance of the concept of “place”, including different environmental identities, is also indisputable in this framework. In this sense, the aim of this paper is to discuss design approaches in architectural design studios applied by the authors, for the studios 401 during 2016-2018 terms at Department of Architecture Faculty of Architecture and Design, Ozyeğin University. The city and place and new ways of living, therefore urban housing concepts are considered as a main course for the design approaches held by in these studios. Conceptualization of contemporary everyday- cultural activities is primarily involved with the concepts of “city”, “new urban life”, “city culture”, and the heterogeneous “urban pattern” in its structure.

Keywords: Context, home; city; housing; architectural design studio; place.


Yeni Yaşam Biçimleri Üzerine Denemeler: Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi

Hülya Turgut, Nagehan Açımuz İşbakan
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Bileşenlerinin sürekli değişim ve dönüşüm içinde olması kaçınılmaz olan İstanbul, sürekli olarak kentlisi ile birlikte şekillenmekte ve yeni yaşam biçimleri oluşturmaktadır. “Konut” ise artık sadece insanın barınma ihtiyacını karşılayan bir kavram olmaktan çıkarak içerisinde sayısız girdi barındıran bir anlam taşımaya başlamıştır. Bu bağlamda İstanbul, mimarlık eğitimi için “laboratuvar” niteliği taşırken; kentsel bir alanda yer alan konut tartışmaları da çok farklı potansiyeller içermektedir. Diğer yandan, mimarlık eğitiminin çok yönlü yapısı içinde özel bir yeri olan mimari tasarım stüdyolarının da, çağın dinamiklerini yansıtacak biçimde eğitimin bütünü ile birlikte farklı yöntem, yer, ölçek ve içerikte geliştirilmesi ve kurgulanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bildiri kapsamında da Dünyadaki ve İstanbul’daki güncel ve çok boyutlu değişim ve dönüşümlerin mimarlık üretimi ve eğitimine yansımasına dayandırılan; Mimari Tasarım eğitiminin dönüşen stüdyo kültürü, ortamı, aktörleri ve uygulamaları üzerine kurgulanan bir bir stüdyo deneyimi aktarılacaktır. Bu bildiri ile temel hedef yazarlar tarafından farklı dönemlerde uygulanan mimari tasarım stüdyolarındaki yaklaşımları tartışmaya açmaktır. “Yer-bağlam-kavram” kavramları stüdyolarda temel bileşenler olarak ele alınmıştır. Bu bileşenler, günümüz gündelik hayat ve kültürel faaliyetlerinin kavramsallaştırılması ve özellikle katmanlı ve melez “kent dokusu” ile bu dokuyu sürekli olarak yeniden oluşturan ”yeni(lenen) kentsel yaşam”, “kent kültürü”, “kentte konut-Ev” açılımlarını bünyelerinde barındırmaktadır. Buradan hareketle, 2016-2018 yılları arasında Özyegin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümünde 7 yy.lar da deneyimlenen mimari tasarım stüdyosunda “Kent”, “yer”, ‘ev’ ve ‘konut’ kavramlarına temellendirilen stüdyo çalışmalarının süreç, yöntem, içerik ve ürünleri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bağlam, ev; kent; konut; mimari tasarım stüdyosu; yer.


Hülya Turgut, Nagehan Açımuz İşbakan. Experiments On New Ways of Living: An Architectural Design Studio Experience. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 70-82

Corresponding Author: Hülya Turgut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale