YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Structure and material assessment model for historical building extension design [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-48285 | DOI: 10.14744/megaron.2020.48285  

Structure and material assessment model for historical building extension design

Lory Zakar, Özlem Eren
Mimar Sinan Fine Arts University

In the context sustainable development of historical environments, Turkey is facing problems in decision making and implementation of historical buildings extensions, such as tendency to imitate the historical building and deprivation of quality of urban environments by new additions that disturb existing building physically and semantically. Architect’s inability to carry out a multidisciplinary integrated design process and lack of specified principles and approaches for extension design in a practice oriented systematic, complicates the assimilation of extension-building process. To facilitate this process and ensure that the resulting product is above a certain design quality level, defining criteria for historical building extension construction and concretizing these criteria in a practice oriented way is necessary.
This study based on this assumption aims to create a decision making model to serve architects, that will contibute the resolution of problems in extension design and provide advantages for practice. A methodology with three main phases is set out for this aim: definiton of main criteria for integration in historical building extension design, determination of limiting factors for these criteria and devising the decision-making model with the engagement of Analytic Hierarcy Process for structure and material selection for the constructional interface between historical building and new extension. Limiting factors for integration criteria, primarily the structural ones, will enable the systematization of extension design. With this aspect, the study contributes to reduce the vacancy in the field of research on structural aspects of historical building extensions.
Providing the architect with a tool to facilitate Heritage Board project consent process, this model optimizes interdisciplinary work and suggests a scientific basis for historical building extension design. Available for the use of architecture, engineering and consulting companies the model with its user-friendly and flexible nature can easily be adapted and improved for future studies.

Keywords: historical building, extension, design, integration criteria, decision making


Tarihi binalara ek bina tasarımında strüktür ve malzeme seçimi için bir değerlendirme modeli

Lory Zakar, Özlem Eren
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Türkiye’de, tarihi çevrenin sürdürülmesi kapsamında tarihi binaya ek bina yapımı ile ilgili karar ve uygulamalarda, tarihi binayı taklit etme eğilimi olan, tarihi binayı fiziksel ve/ya anlamsal açıdan zedeleyen yeni yapılar ile tarih çevrenin niteliksizleştirilmesi sorunuyla karşılaşılmaktadır. Mimarın çok disiplinli entegre bir tasarım süreci yürütememesi, tarihi binaya ek yapımı konusundaki ilke ve yaklaşımların uygulamaya yönelik bir sistematik içerisinde ortaya konamaması gibi etmenler bu sürecin özümsenmesini zorlaştırmaktadır. Bu sürecin kolaylaştırılması ve ortaya çıkan ürünün belli bir tasarım kalite düzeyinin üstünde olmasının sağlanması amacıyla tarihi binaya ek bina yapım sürecindeki etken kriterlerinin tanımlanması ve bu kriterlerin uygulamaya yönelik somutlaştırılması gerekmektedir.
Bu varsayımla yola çıkan bu çalışmada, mimarlara yönelik olarak, tarihi binaya ek yapımı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik avantaj sağlayacak bir karar verme modelinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaca üç temel aşamalı bir yöntemle ulaşılmıştır. Tarihi binalara ek yapımında bütünleşiklik elde edebilmek için temel kriterler tanımlanmış, bu kriterler için uygulamaya yönelik sınır değerleri önerilmiş ve Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak tarihi bina ve ek bina arayüzü için strüktür ve malzeme seçiminde karar verme modeli oluşturulmuştur. Yapısal kriterler başta olmak üzere, bütünleştirme kriterleri için belirlenecek sınır değerleri, ek yapımının bir sistematiğe oturtulmasına katkıda bulunacaktır. Bu yönüyle çalışma, tarihi binalara yapılan eklerin yapısal boyutlarının araştırma alanındaki boşluğun azaltılmasına katkıda bulunur.
Türkiye’de Bölge Koruma Kurulları’na proje sunma aşamasında, mimarın yararlanabileceği bir araç olan bu model, disiplinler arası çalışmayı kolaylaştırma ve optimize etmenin yanı sıra tarihi binaya ek tasarımını bilimsel bir temele oturtma imkanı sağlamaktadır. Bu amaçla, mimarlık, mühendislik ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmeti veren kişi ve kurumların kullanımına açık olan bu model, esnek ve kullanımı kolay yapısı sayesinde rahatlıkla uyarlanabilir, güncellenebilir ve ileriki çalışmalara temel oluşturacak şekilde geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: tarihi bina, ek bina, tasarım, bütünleştirme kriterleri, karar verme
Corresponding Author: Lory Zakar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale