YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Recreational Evaluation of Water Resources Near the City [Megaron]
Megaron. 2019; 14(4): 649-661 | DOI: 10.14744/megaron.2019.45577  

Recreational Evaluation of Water Resources Near the City

Hilal Surat
Artvin Çoruh University, Art and Design Faculty, Landscape Architecture Department, Artvin, Turkey

Deriner Dam and its surroundings; geographical location, morphological characteristics, climate, vegetation cover, traditional cultural features and diversity, has an important potential for recreational purposes. Deriner dam lake which has a reconstructed physical structure and its surrounding firstly, the current situation should be put forward natural, cultural and historical richness of both recreational and tourism aspects of the use, promotion and ecological continuity. For this purpose, SWOT analysis was performed to reveal the current situation. Then, AHS technique was used to determine the strategies for the development and effective use of the factors resulting from SWOT analysis. As a result of SWOT analysis has been put forward, 9 strengths, 7 weaknesses, 9 opportunity opportunities and 4 threat elements of Deriner Dam Lake and surrounding. Considering these SWOT analysis results, 3 main and 7 sub-strategies were determined.

Keywords: AHS technique, Deriner Dam; city; recreation; water Resources; SWOT analysis.


Kente Yakın Su Kaynaklarının Rekreasyonel Amaçlı Değerlendirilmesi

Hilal Surat
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Artvin, Türkiye

Deriner Barajı ve çevresi; coğrafi konum, morfolojik özellikleri, iklim, bitki örtüsü, geleneksel kültürel özellikleri ve çeşitliliği ile rekreasyonel amaçlı değerlendirilebilecek önemli bir potansiyeline sahiptir. Yeniden biçimlenmiş bir fiziksel yapıya sahip olan Deriner baraj gölü ve çevresindeki doğal, kültürel ve tarihi zenginliğe sahip alanların hem rekreaktif ve turizm yönüyle kullanılmasına, tanıtılmasına hem de ekolojik olarak sürekliliğinin sağlanabilmesine yönelik öncelikle mevcut durumun ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla mevut durumu ortaya koyabilmek için SWOT analizi yapılmıştır. Daha sonra SWOT analizi sonucu ortaya çıkan faktörlerin geliştirilmesine ve etkin kullanımlarına yönelik stratejilerin belirlenebilmesi için AHS tekniği kullanılmıştır. Yapılan SWOT analizi sonucunda Deriner Baraj gölü ve yakın çevresinin 9 güçlü yönü, 7 zayıf yönü, 9 fırsat olanağı ve 4 tehtid unsuru ortaya konmuştur. Bu SWOT analiz sonuçları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 3 ana ve 7 alt strateji belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AHS tekniği, Deriner Barajı; kent; rekreasyon; su kaynakları; SWOT analizi.


Hilal Surat. Recreational Evaluation of Water Resources Near the City. Megaron. 2019; 14(4): 649-661

Corresponding Author: Hilal Surat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale