YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Gayrimenkul Geliştirici Aktörlerin Çeşitliliği Bağlaminda Kapali Yerleşmelerin Değerlendirilmesi [Megaron]
Megaron. 2008; 3(2): 162-176

Gayrimenkul Geliştirici Aktörlerin Çeşitliliği Bağlaminda Kapali Yerleşmelerin Değerlendirilmesi

Füsun Çizmeci, Hakkı Önel
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi Bilim Dalı

Gated communities are residential spaces which are specific to the postmodern era. Since the end of the 20th century the almost every mega-cities also in Istanbul the gated-communities has been becoming prevalent. This part of house market has been becoming attractive for the real estate developers with an increase in demand and with this prevalent.
However it is not possible to mention only one type of investor’s profile. In postmodern era, the variety of productions and the consumers profile, is easily readable over the actor, who has developed the gated-communities which is proper for the postmodern era.
In this article, a research about how the variety of the actors who has developed the gated-communities, and how this variety reflects to the gated-communities was conducted. In the scope of this research, in different locations of İstanbul existing 96 gated communities which have been developed in the end of the 80’s by different real estate developers, has been investigated. The research model is “relational stratification” enhanced by Lebart. “Relational stratification” model is a kind of method within the correspondence analysis and the cluster analysis are used together.
According to the research results it was predicted that there are clear differences by the selection of construction areas and building types though the diversity of real estate developers. In other words there is a relationship between the profiles of the real estate developers, building types and the urban locations of the gated communities. In the
presantation of the analysis results it was used the visual represantation which was built up by Bertin.

Keywords: Gated community, real estate developer, building type, relational stratification.


Gayrimenkul Geliştirici Aktörlerin Çeşitliliği Bağlaminda Kapali Yerleşmelerin Değerlendirilmesi

Füsun Çizmeci, Hakkı Önel
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi Bilim Dalı

Kapalı yerleşmeler, postmodern döneme özgü barınma alanlarıdır. Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan pek çok büyük kentte olduğu gibi İstanbul kentinde de kapalı yerleşmelerin yaygınlaşması ve kapalı yerleşme talebinin artması, konut piyasasının bu alanının gayrimenkul geliştiricileri için cazip bir hale gelmesine
neden olmuştur. Ancak kapalı yerleşme üretiminde gayrimenkul geliştiricilerine ilişkin tek tip bir profil tanımlamak mümkün değildir, aksine farklı nitelikte, farklı deneyim ve eğilimlere sahip gayrimenkul geliştiricilerin kapalı yerleşme üretimini biçimlendirdiği görülmektedir. Diğer bir deyişle postmodern dönemde üretilen ürünler ve bu ürünleri tüketen
müşteri profilinde gözlemlenen çeşitlilik, postmodern döneme özgü ürünler olan kapalı yerleşme projelerini geliştiren aktörler üzerinden de okunabilir hale gelmiştir.
Bu makalede, kapalı yerleşmelerin üretim sürecinde rol alan gayrimenkul geliştirici firmaların nasıl bir çeşitlilik gösterdiği ve bu çeşitliliğin –ortaya çıkan ürüne- kapalı yerleşmelere nasıl yansıdığı araştırılmaktadır. Araştırma kapsamında seksenli yılların sonlarından itibaren İstanbul kentinin farklı bölgelerinde, farklı nitelikteki gayrimenkul geliştiricileri
tarafından üretilmiş 96 kapalı yerleşme incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak Lebart tarafından geliştirilen “ilişkisel katmanlaştıma modeli”nden yararlanılmıştır. İlişkisel katmanlaştırma modeli, “mütekabiliyet analizi” (correspondence analysis) ile “kümeleme analizi”nin (cluster analysis) birarada kullanıldığı bir yöntemdir.
Araştırma sonucunda gayrimenkul geliştiricilerin çeşitliliğine bağlı olarak, kapalı yerleşmelerin inşa edildikleri alanların seçiminde ve bu yerleşmeleri oluşturan konutların yapı tiplerinde belirgin farklılıkların ortaya çıktığı saptanmıştır. Diğer bir deyişle gayrimenkul geliştirici profilleri ile kapalı yerleşmelerin kentsel konumları ve yapı tipleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarının sunumunda, Bertin tarafından geliştirilen görsel temsil yönteminden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kapalı yerleşmeler, gayrimenkul geliştiriciler, yapı tipleri, ilişkisel katmanlaştırma modeli.


Füsun Çizmeci, Hakkı Önel. Gayrimenkul Geliştirici Aktörlerin Çeşitliliği Bağlaminda Kapali Yerleşmelerin Değerlendirilmesi. Megaron. 2008; 3(2): 162-176

Corresponding Author: Füsun Çizmeci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale