YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Urfa Sheikh Mas’ud Khorasani Zawiya [Megaron]
Megaron. 2017; 12(4): 589-604 | DOI: 10.5505/megaron.2017.43650  

Urfa Sheikh Mas’ud Khorasani Zawiya

Mustafa Güler
Department of Architecture, Harran University Faculty of Fine Arts, Şanlıurfa, Turkey

Zawiyas are places where dervishes belonging to a tariqa live together under the care of a sheikh. Often, they are built far from large urban settlements in rural areas using only their own abilities and possessions. Sheikh Mas’ud Khorasani Zâwiya is located on the southern skirts of Top Mountain, to the south of the inner city of Urfa. There are also cave settlements and cisterns in the vicinity. The origin of the Sheikh Mas’ud Khorasani Zâwiya, which has no building marker or builder epitaph, has been dated to between the end of the 12th century and the last quarter of the 14th century. The facility consists of a central courtyard with an architectural square plan with rooms around the courtyard from the grave room to the tomb. The courtyard is half-covered with a dome. Sheikh Mas’ud Khorasani Zâwiya has become a pilgrimage site now, due to the presence of the grave and tomb of Sheikh Mas’ud and the recent increase in the number of settlements around it. This research is an architectural and historical examination of the Sheikh Mas’ud Khorasani Zâwiya.

Keywords: Sheikh Mas’ud Khorasani, tomb, Urfa, zâwiya.


Urfa Şeyh Mes’ud Horasani Zaviyesi

Mustafa Güler
Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Şanlıurfa

Zâviyeler, bir tarikata bağlı dervişlerin, bir şeyhin idaresinde, birlikte yaşadıkları ve genellikle de yoğun şehir yerleşimlerinden uzak, daha ziyade kırsal alanlara kendi imkânlarıyla yerleşmesi-zâviyelerini inşa etmesiyle oluşmuş yapılardır. Şeyh Mes’ud Horasani Zâviyesi de, Urfa iç kalesinin güneyinde, Top Dağı’nın güney eteklerinde bulunmaktadır. Dağlık bir alanda bulunan ve yapıldığı dönemde şehir dışında olan zâviyenin yakınlarında mağara yerleşimleri ve sarnıçlar da bulunmaktadır. İnşa ve bani kitabesi bulunmayan Şeyh Mes’ud Horasani Zâviyesi’ni, 12. yüzyıl sonu ile 14. yüzyılın son çeyreği arasına tarihlendirebilmek mümkündür. Zâviye, mimari olarak kare planlı merkezi bir avlu ile avlunun etrafında yer alan mekânlardan ve mezar odasından-türbeden oluşmaktadır. Avlusunun üzeri ise yarıya kadar örülmüş, üzeri (ortası) açık bir kubbeyle örtülüdür. Şeyh Mes’ud Horasani Zâviyesi, içerisinde Şeyh Mes’ud’un mezarı ile türbesinin bulunmasıyla ve son zamanlarda etrafındaki yerleşimin çok artmasıyla, günümüzde bir ziyaretgâha dönüşmüş durumdadır. Bu çalışmada, Şeyh Mes’ud Horasani Zâviyesi, mimari olarak incelenerek, yapının mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve tanıtılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şeyh Mes’ud Horasani, türbe, Urfa, zâviye.


Mustafa Güler. Urfa Sheikh Mas’ud Khorasani Zawiya. Megaron. 2017; 12(4): 589-604

Corresponding Author: Mustafa Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale