YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Medieval Harbours Conserving Their Topographies in the Mediterranean and the Environmental Impacts of Tourism: Alanya Hisariçi District, Antalya İçkale District and Kyrenia Ancient Harbour District [Megaron]
Megaron. 2007; 2(2): 108-132

The Medieval Harbours Conserving Their Topographies in the Mediterranean and the Environmental Impacts of Tourism: Alanya Hisariçi District, Antalya İçkale District and Kyrenia Ancient Harbour District

Cenk Hamamcıoğlu1, Dr. Funda Kerestecioğlu2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Beşiktaş, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul

This article ascertains the environmental impacts of tourism on three different Medieval harbour settlements; Alanya Hisariçi District, Antalya İçkale District and Kyrenia Old Harbour District which are situated on distinctive topographies and currently based drastically on tourism in East Mediterranean. The investigations on the environmental impacts of
tourism performed at the medieval harbour settlements mentioned above.
Environmental impacts of tourism comprise the titles below;
• topography,
• analyzing the changes on the blocks and their facades,
• determining the modifications on functions of plans,
• investigating the climate and scale relations among the human, path, block, and water surface,
• questioning the interest of the local community and the entrepreneur’s participation in tourism.
The classification of environmental impacts of tourism is drawn upon the model of H. Green – C. Hunter (1995) and Funda Kerestecioğlu (1999). While the natural and built environments are consisted as the physical data, social environment develops in the title as the question of the entrepreneurs and local communities’ participation in tourism
economy.
The harbour settlements which mostly conserve their topography, waterfront features, built heritage and their relations with water surface (although the trade function is retreated) since the Medieval Ages are the elements of “cultural heritage”. The outcome of this research possesses the determinants which will provide the settlement’s permanence of
tourism and the principles in order to convey the existing cultural estate to future generations.

Keywords: Mediterranean, ancient port city, environmental impacts of tourism, built heritage, water surface.


Akdenizde Topoğrafyasini Koruyan Ortaçağ Limanlari Ve Turizmin Çevresel Etkileri: Alanya Hisariçi Mahallesi, Antalya İçkale Mahallesi, Girne Tarihi Liman Mahallesi

Cenk Hamamcıoğlu1, Dr. Funda Kerestecioğlu2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Beşiktaş, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul

Makale; Doğu Akdeniz’de üç farklı topoğrafyaya sahip, bugünkü ekonomilerini büyük ölçüde turizme bağlamış, biçimlerini Ortaçağ’da almış liman kentleri olan Alanya Hisariçi Mahallesi, Antalya İçkale Mahallesi, Girne Tarihi Liman Mahallesi’nde turizmin çevresel etkilerini araştırmıştır.
Turizmin çevresel etkileri;
• topoğrafya verileri,
• kütle ve kütleleri oluşturan yüzeylerdeki değişimin incelenmesi,
• işlevsel değişimin belirlenmesi,
• iklim-ölçek ilişkilerinin incelenerek; insan, sokak, kütle ve su yüzeyi oranlarına dikkat çekilmesi,
• yöre halkının ve işletme sahiplerinin turizme katılım şekilleri
başlıklarını kapsamaktadır.
Turizmin çevresel etkilerinin sınıflandırmasında H. Green – C. Hunter (1995) ve Funda Kerestecioğlu’nun (1999) oluşturduğu modelden yararlanılmıştır. Doğal yapı ve yapılı çevre; fiziksel verileri oluştururken; sosyal çevre; işletme sahiplerinin ve yöre halkının ekonomik aktiviteye -turizme- katılım şekillerinin sorgulanması başlıklarında gelişmiştir.
Topoğrafyasını ve liman olma halini büyük oranda koruyan, çeşitli dönemlere tanıklığını bina hafızaları ile yaşatan, su ile ilişkisini sürdürerek Ortaçağ’dan günümüze (ticari aktivite türü değişse bile) coğrafyasının sunduğu ayrıcalığını yaşanması gerekli bir tecrübe olarak sunmaya devam eden liman yerleşmeleri tüm fiziksel, sosyal verileri ile birer “kültürel mirasdır”. Araştırma; varolan kültür miraslarını gelecek kuşaklara iletmek ilkesi ile yerleşmenin turizm açısından çekiciliğinin devamını sağlayacak bulgulara sahiptir. Bu çalışma Akdeniz’deki Ortaçağ limanlarının turizm amaçlı koruma kullanma dengesi hakkında yatırımcılara, işletmecilere, mimarlara, politikacılara ve yaşayanlara bilgi verecektir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Ortaçağ liman kenti, turizmin çevresel etkileri, kültürel miras, su yüzeyi.


Cenk Hamamcıoğlu, Dr. Funda Kerestecioğlu. The Medieval Harbours Conserving Their Topographies in the Mediterranean and the Environmental Impacts of Tourism: Alanya Hisariçi District, Antalya İçkale District and Kyrenia Ancient Harbour District. Megaron. 2007; 2(2): 108-132

Corresponding Author: Cenk Hamamcıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale