YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 1
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The dynamics of collaboration and knowledge sharing in co-working spaces: The study of Istanbul case [Megaron]
Megaron. 2022; 17(3): 501-510 | DOI: 10.14744/megaron.2022.39001  

The dynamics of collaboration and knowledge sharing in co-working spaces: The study of Istanbul case

Senem Kozaman Aygün
Department of Urban and Regional Planning, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye

The new working practices, which include individualised and freelance employment options, affected the nature of workspaces and transformed them into more flexible and less dependent on distance and fixed places. Accordingly, co-working spaces (CWSs) are the new platforms that initiate an environment for interaction between different groups or individuals in a community. This research aims to represent the development process and location patterns of CWSs in Istanbul and the dynamics of collaboration and knowledge flow between individuals or firms in CWSs. In this context, 20 semi-structured interviews were conducted with users from different sectors, managers, and founders of spaces. By presenting the results of the in-depth interviews, the research argues that interaction among co-located agents is related to the motivation and the requirement for collaborative action. The willingness and demand for collaboration of co-located agents are especially more prominent in the early stages of a business formation that can result from cost reduction or in the start-ups that are open to new business opportunities and meet investors. The physical environment and social community platforms provided by CWSs can act as an intermediary in the first interaction, yet trust between agents is also crucial for the continuity of knowledge flow that can contribute to innovative processes.

Keywords: co-working space, collaboration; innovation; Istanbul; knowledge flows


Ortak Çalışma Alanlarında İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Dinamikleri: İstanbul Örneği

Senem Kozaman Aygün
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bireysel ve serbest istihdam olanaklarını içeren yeni iş pratiklerinin gelişmesiyle birlikte çalışma alanları daha esnek, mesafe ve sabit mekânlardan bağımsız bir yapıya evrilmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan ortak çalışma alanları, bir topluluk içinde yer alan bireyler ve farklı grupların etkileşimine olanak sağlayan yeni platformlardır. İlgili araştırma İstanbul’da ortak çalışma alanlarının gelişme süreci, konumsal örüntüleri ve bu mekânlarda bireyler-firmalar arasındaki işbirliği ve bilgi akışı dinamiklerini anlamayı hedeflemektedir. Farklı sektörlerden kullanıcılar, ortak çalışma alanı girişimcileri ve yöneticilerini içeren 20 yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. İlgili görüşmelerin sonuçları üzerinden çalışma, bu mekanlarda yer alan aktörlerin etkileşiminin, işbirliğine dayalı faaliyetlere karşı motivasyon ve gereksinime dayandığını ortaya koymaktadır. Bu aktörlerin işbirliği isteği ve talepleri, firma kuruluşunun erken aşamalarında maliyet azaltma amaçlı ya da yeni proje fırsatlarına ve yatırımcılarla tanışmaya açık olan girişimlerde daha belirgindir. Ortak çalışma alanları tarafından sağlanan fiziksel çevre ve sosyal topluluk platformları etkileşimlerin gerçekleşmesinde aracı olmakla birlikte aktörler arası güven, yenilikçi süreçleri destekleyecek bilgi akışlarının devamlılığında önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: ortak çalışma alanı, işbirliği, bilgi akışı, yenilikçilik, İstanbul


Senem Kozaman Aygün. The dynamics of collaboration and knowledge sharing in co-working spaces: The study of Istanbul case. Megaron. 2022; 17(3): 501-510

Corresponding Author: Senem Kozaman Aygün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale