YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 17 Issue: 2
Year: 2022

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Critical Reading and an Experimental Mapping Proposal on the Concept of “Personal Reach” [Megaron]
Megaron. 2013; 8(1): 45-59 | DOI: 10.5505/MEGARON.2013.36855  

A Critical Reading and an Experimental Mapping Proposal on the Concept of “Personal Reach”

Efsun Ekenyazıcı Güney1, Tülin Görgülü2
1Faculty Of Architecture, Yıldız Technical Universtiy, İstanbul, Turkey
2Faculty Of Architecture, Maltepe University, İstanbul, Turkey

The personal boundaries that an individual experiences can be figured out based on the relationship between dwelling, working and socializing as the three main axis of everyday life. The boundaries that are illustrated as the concept “personal reach” in this study, are being formulated in the influence of several parameters such as urbanization, transportation and housing. Focusing on transportation as one of the most distinctive parameters, the transformation of the transportation systems and vehicles in time are being investigated through the case study of Istanbul in the scope of this enquiry. According to this context the transformative effects of transportation on the concept is being explored and the change of an individual’s personal reach patterns are surveyed. In order to clarify the alternation mentioned, urban scale maps explaining the progress of the transportation systems are prepared to convey this progress visually. In the process of Istanbul’s urbanization in time, early years of the republican era emerge as a distinguishing period in that transportation and the city co-evolve together. Accordingly, focusing on the first years of the republican era and the present days of Istanbul in particular, the survey presents a reading on the two eras’ transportation opportunities regarding the personal reach concept through the maps configurated.

Keywords: personal reach, transportation, Istanbul


Kişisel Menzil Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Okuma ve Haritalama Denemesi

Efsun Ekenyazıcı Güney1, Tülin Görgülü2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bina Araştırma Ve Planlama Programı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul

Bireyin gündelik yaşamda deneyimlediği kentsel sınırlar barınma, çalışma ve sosyalleşme ilişkilerinin oluşturduğu üç ana eksende şekillenmektedir. Çalışma kapsamında bu sınırlar “menzil” kavramı üzerinden tarif edilmektedir. Tarihsel süreçte bireylerin yaşantılarına yansımaları farklılık gösteren bu kavram kentleşme, ulaşım, konut üretimi gibi birçok farklı parametrenin etkisinde biçimlenmektedir. Bu parametrelerin en belirleyicilerinden olan ulaşım olgusuna odaklanan araştırma kapsamında, İstanbul üzerinden ulaşım araç ve sistemlerinde zaman içinde yaşanan gelişmeler incelenmektedir. Böylece ulaşımın kavram üzerindeki dönüştürücü etkisi araştırılmakta ve bireyin menzil örüntülerindeki değişim bu bağlamda sorgulanmaktadır. Araştırmada ulaşım alanında yaşanan gelişmelerin kentsel makroformla olan ilişkisinin kurularak kent sakinlerinin menzillerinde yaşanan değişimi daha anlaşılabilir kılabilmek için kentsel ölçekte haritalar yapılmakta, aradaki ilişki soyutlanarak görsel bir ifade üzerinden yorumlanmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbul özelinde uzun bir aradan sonra ulaşımın kentle birlikte en belirgin olarak ele alındığı dönem olarak belirmektedir. Bu nedenle çalışma spesifik olarak Erken Cumhuriyet Dönemi ile günümüze odaklanmakta, bu iki dönemin mevcut ulaşım imkanları ve menzil ilişkileri bağlamında karşılıklı olarak oluşturulan haritalar üzerinden bir okuma önermektedir.

Anahtar Kelimeler: menzil, ulaşım, İstanbul


Efsun Ekenyazıcı Güney, Tülin Görgülü. A Critical Reading and an Experimental Mapping Proposal on the Concept of “Personal Reach”. Megaron. 2013; 8(1): 45-59

Corresponding Author: Efsun Ekenyazıcı Güney, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale