YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 17 Issue: 2
Year: 2022

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Re-evaluation of Rural Development Problematic in the Context of Social Capital [Megaron]
Megaron. 2009; 4(3): 203-213

Re-evaluation of Rural Development Problematic in the Context of Social Capital

Tuba İnal ÇEKİÇ1, Ayşe Nur ÖKTEN1
Department of City and Regional Planning, Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

The matter of “rural development” has been an important issue for approximately 20 years. International organizations like the United Nations, the World Bank and the European Union, as well as many developed and developing countries are devoting increasing time and resources to the rural development issue. Studies in economics, politics and geography, on the other hand, lay out the theoretical framework in this matter. Rural poverty, migration to urban areas, pollution of water and agricultural land, problems of agricultural production, and introducing global solutions to these problems have become primary issues on the agendas of many countries. The aim of the paper is to discuss the rural development policies with built-in global solutions in a new perspective, in the context of local social structure and relations. Accordingly, the paper addresses the change in the rural development paradigm and the role of social capital in rural development.

Keywords: Rural development; social capital; social networks.


Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma Sorunsalına Yeniden Bakış

Tuba İnal ÇEKİÇ1, Ayşe Nur ÖKTEN1
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı

“Kırsal kalkınma” konusu son yirmi yıldır gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslarası kuruluşların yanısıra pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yönetimi kırsal kalkınma olgusuna daha fazla kaynak ve zaman ayırmak durumunda kalırken, iktisat, politika ve coğrafya literatürü de teorik tartışmaların temelini oluşturmuştur. Bu süreçte kırsal yoksulluk, dengesiz gelişmeye bağlı olarak kente göç hareketleri, toprak ve su kirlenmeleri, tarımsal girdi ve üretim sorunları, birçok toplumun öncelikli problemlerinin arasında yer alırken; küresel çözüm arayışları da gündeme gelmiştir. Türkiye’nin de gündeminde önemli yer tutan kırsal kalkınma sorunsalı bu makalede farklı bir perspektifte ele alınmaktadır. Söz konusu küresel çözümlerin ortaya koyduğu kırsal kalkınma politikalarını, kırsal alanların özgün sosyal yapısı ile ilişkileri bağlamında değerlendirmek makalenin amacını oluşturmaktadır. Buna göre, makale kapsamında kırsal kalkınma alanında yaşanan paradigma değişimi açıklanarak, sosyal sermayenin kırsal kalkınma açısından rolüne değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma; sosyal sermaye; sosyal ağlar.


Tuba İnal ÇEKİÇ, Ayşe Nur ÖKTEN. Re-evaluation of Rural Development Problematic in the Context of Social Capital. Megaron. 2009; 4(3): 203-213


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale