YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Effects of Social Interaction and Communication Technologies on House Interior Spaces and Furniture Choice: Turkey-Trabzon Sample [Megaron]
Megaron. 2018; 13(3): 492-504 | DOI: 10.5505/megaron.2018.33602  

The Effects of Social Interaction and Communication Technologies on House Interior Spaces and Furniture Choice: Turkey-Trabzon Sample

Aylin Aras1, İlkay Özdemir2
1Department of Interior Architecture, Karadeniz Techincal University, Trabzon, Turkey
2Department of Architecture, Karadeniz Techincal University, Trabzon, Turkey

In our days, globalization is one of the most important things that influence our consumption habit and way of living, thus the human being. Globalization that causes societies to resemble one another and become almost the same is considered to be important factor that influence the form of living rooms which is the center of humans’ experience as well as choice of furniture which shape these living rooms. In that context, we analyze the choice of furniture in living rooms in terms of globalization. Within the scope of the study, whether houses in chosen area are affected by globalization and how it reflects the choice of furniture in living room are examined. Thus, it was aimed to determine whether different furniture choices for different users were different, and whether differences in furniture designs would be made for different users in the globalizing world. Within the scope of the study, residences where users with different socio-economic levels lived and where global / local distinction was most felt were examined. The questionnaires prepared by open and closed questionnaires were applied by using one - on - one interview technique and in situ detection studies were also conducted. As a conclusion, the affect of globalization can be felt in the living rooms and it reflects to the choice of furniture. Two different user groups were selected as the study group in this study according to the use of communication tools and social activity levels. It has been determined that both user groups differ in their furniture preferences. Also, with the development of the use of media, it is thought that the choice of furniture by houses from different classes will become more similar.

Keywords: Resemblance/differentiation, house living rooms; choice of users; globalization; choice of furniture.


Sosyal Etkileşim ve İletişim Teknolojilerinin Konut İç Mekânı ve Mobilya Seçimine Etkileri: Türkiye-Trabzon Örneği

Aylin Aras1, İlkay Özdemir2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon

Küreselleşme günümüzde tüketim alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını dolayısıyla insanı etkileyen en önemli kavramlardan biridir. Toplumların benzeşmesine ve aynılaşmasına sebep olan bu kavramın; insanın tüm yaşam deneyimlerinin merkezinde olan konutların şekillenmesinde ve konutu şekillendiren en önemli öğelerden olan mobilyaların seçiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle küreselleşmenin etkilerinin konut yaşama mekânlarındaki mobilya tercihleri üzerinden incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, seçilen örneklem alanı içindeki konut kullanıcılarının küreselleşmeden etkilenip etkilenmediği ve bunun konut yaşama mekânlarındaki mobilya tercihlerine nasıl yansıdığı incelenmiştir. Böylece farklı verilerle beslenen kullanıcıların farklı mobilya seçimleri olup olmadığı tespit edilerek, küreselleşen dünyada farklı kullanıcılar için mobilya tasarımlarında farklılıklara gidilip gidilmeyeceğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip kullanıcıların yaşadıkları ve küresel/yerel ayrımının en çok hissedildiği konutlar incelenmiştir. Açık ve kapalı uçlu sorularla hazırlanan anket formu birebir görüşme tekniği kullanılarak uygulanmış, ayrıca yerinde tespit çalışması da yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda küreselleşmenin etkilerinin zaman içinde konut yaşama mekânlarında kendini hissettirdiği, bunun da kullanılan mobilyaların seçimine yansıdığı görülmüştür. İletişim araçlarını kullanım derecelerine ve sosyal aktivite düzeylerine göre iki farklı konut kullanıcı grubu bu araştırmada denek grubu olarak seçilmiştir. Her iki kullanıcı grubunun mobilya tercihlerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla, zaman içinde toplumun her kesiminden kullanıcının mobilya tercihlerinde benzeşmelerin artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aynılaşma/farklılaşma, konut yaşama mekanları; kullanıcı tercihleri; küreselleşme; mobilya seçimi.


Aylin Aras, İlkay Özdemir. The Effects of Social Interaction and Communication Technologies on House Interior Spaces and Furniture Choice: Turkey-Trabzon Sample. Megaron. 2018; 13(3): 492-504

Corresponding Author: Aylin Aras, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale