YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Relational and Institutional Approaches to Planning Issues in Turkey [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 580-594 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.28290  

Relational and Institutional Approaches to Planning Issues in Turkey

Ozer Karakayaci
Selcuk University, Architecture Faculty, Department Of Urban And Regional Planning

Planning discourses have focused on relational and institutional structure, as well as changing economic and social paradigms. This has led to alterations in various stages of planning systems, from theoretical approaches to institutional arrangements, spatial scales, local sources, and power relations and fragmentations, and from planning-implementation processes to political and public interests. Over the last two decades, there has been growing academic and political interest in the evolution of planning from the aforementioned perspectives in Turkey. The aim of the present study was to explore whether relational and institutional approaches are the key reasons for the success of planning approaches in upper-scale planning enterprises. It is demonstrated that insurmountable obstacles that provide reference for institutional and relational dimensions of planning are some of the most important matters impacting planning in Turkey. These obstacles include uncertain spatial scales, fragmentations of authority and territory, and incomplete institutional and legal regulation at regional and national levels, among other issues.

Keywords: Institutional restructuring, region; spatial scale; Turkey; upper-scale planning.


Türkiye’de Planlama Meseleleri Üzerine Kurumsal ve İlişkisel Yaklaşımlar

Ozer Karakayaci
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Ekonomik ve sosyal paradigmalarda yaşanan değişimle birlikte, planlama tartışmaları kurumsal ve ilişkisel boyutlar üzerine odaklanmıştır. Bu yaklaşım politik ve kamusal yatırımlardan planlama-uygulama süreçlerine, kuramsal ve kavramsal tartışmalardan kurumsal düzenlemelere, mekansal ölçeklere, yerel kaynaklara, güç ilişkileri ve parçalanmışlıklara bir çok aşamada planlama sisteminin değişimine yol açmıştır. Türkiye’de akademik ve politik tartışmalar da planlamanın kurumsal ve ilişkisel boyutundaki evrimini anlamaya ve kentsel/bölgesel gelişme üzerindeki yansımalarına odaklanmıştır. Bu bağlamda, makalede Türkiye’de üst ölçekli planlama deneyimlerinin kurumsal ve ilişkisel kapasiteden ne düzeyde beslendiği ve planlama süreçlerinin başarısı açısından kurumsal ve ilişkisel yaklaşımların anahtar bir faktör olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de ulusal ve bölge düzeyinde tamamlanamamış yada belirsizlikler içerenkurumsal ve yasal düzenlemeler, belirsiz mekansal ölçekler ve yetki-otorite parçalanmaları gibi kurumsal ve ilişkisel boyuta referans veren konular bağlamında karşı karşıya kalınan sorunlar, planlama süreçlerindeki başarı düzeyini etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal yeniden yapılanma, bölge; mekansal ölçek; Türkiye; üst ölçekli planlama.


Ozer Karakayaci. Relational and Institutional Approaches to Planning Issues in Turkey. Megaron. 2015; 10(4): 580-594

Corresponding Author: Ozer Karakayaci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale