YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Space-time convergence that emerged as a response to the progresses in transport technologies: Case of Ankara-İstanbul trips [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-28003 | DOI: 10.14744/megaron.2021.28003  

Space-time convergence that emerged as a response to the progresses in transport technologies: Case of Ankara-İstanbul trips

Betül Ertoy Sarıışık1, Ebru Vesile Ocalir2
1Ankara Hacı Bayram Veli University Polatlı Vocational School, Department Of Architecture And Urban Planning
2Gazi University Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Ankara

This study aims to find place to space - time convergence concept in city and regional planning and transportation planning disciplines, to observe the results of convergence as a result of rapid transportation systems, to produce original ideas by creating new perspectives in the regulation of transportation systems, and to suggest about the recently increasing new airports, highways and rail systems. In this context, the “convergence” concept, which emerged as a result of shortening of travel times between places due to faster transport vehicles followed by technological developments is researched. With the convergence of space-time, the concepts in the literature and their expressions in the real world are explained. In this study, the value of the distance between places is measured by the travel time, the results of transportation technologies are questioned and convergence is evaluated. The impacts of spatial change with the development of transportation technologies between Ankara and Istanbul, which were selected as a case study, are presented with tables and graphs. Travel times between Ankara and Istanbul are determined by the development in transportation technologies and relations related to convergence are established. The development of transportation technologies are discussed in the historical process. In the case study, the relationship between the development of transportation technologies and changing travel times with travel costs is also investigated.

Keywords: Transport shaping space, Convergence, Shrinking world


Ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan mekân-zaman yakınsaması: Ankara-İstanbul yolculukları örneği

Betül Ertoy Sarıışık1, Ebru Vesile Ocalir2
1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü
2Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Bu çalışma, “mekân - zaman yakınsaması” kavramına şehircilik ve ulaşım planlaması disiplinlerinde yer bulmak, hızlı ulaşım sistemlerinin neden olduğu yakınsaklık ile meydana gelen sonuçları gözlemlemek, ulaşım sistemlerinin düzenlenmesinde yeni bakış açıları oluşturarak özgün fikirler üretebilmek ve günümüzde hızla artan yeni havaalanları, otoyollar ve raylı sistemler üzerine düşündürmek amacıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler sayesinde hız kazanan ulaştırma araçlarının yerler arasında seyahat sürelerini kısaltmasıyla ortaya çıkan “yakınsama” kavramı araştırılmaktadır. Mekân-zaman yakınsaması ile birlikte konu ile ilişkili olarak literatürde yer alan kavramlar ve gerçek dünya üzerinde ne ifade ettikleri açıklanmaktadır. Yerler arası mesafenin değerinin seyahat süresi ile ölçüldüğü bu çalışmada, ulaşım teknolojilerinin sonuçları sorgulanmakta, yakınsamanın değerlendirmesi yapılmaktadır. Örnek alan çalışması için seçilen Ankara-İstanbul arasında ulaşım teknolojilerinin gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınarak mekânsal değişimin etkileri tablo ve grafiklerle ortaya koyulmuştur. Ankara-İstanbul arasındaki seyahat sürelerinin değişimi ulaşım teknolojilerindeki gelişme ile açıklanmakta ve yakınsama ile ilgili ilişkiler kurulmaktadır. Örnek alan çalışması içerisinde ulaşım teknolojilerinin gelişimi ile değişen seyahat sürelerinin seyahat ücretleri ile olan ilişkisi araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulaşımın mekânı şekillendirmesi, Yakınsama, Küçülen dünya
Corresponding Author: Betül Ertoy Sarıışık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale