YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An investigation into the perception of space in children through visual representations: The Children’s Library in Giresun (The Capuchin Catholic Church) [Megaron]
Megaron. 2023; 18(1): 43-58 | DOI: 10.14744/megaron.2023.27048  

An investigation into the perception of space in children through visual representations: The Children’s Library in Giresun (The Capuchin Catholic Church)

Demet Yılmaz Yıldırım1, Şeyma Bayram2, Nilgün Çakır Güngör3
1Departmant of Architecture, Karadeniz Technical University Faculty of Architecture, Trabzon, Türkiye
2Departmant of Architecture, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Engineer and Architecture, Rize, Türkiye
3Department of Design, Giresun University Technical Sciences Vocational School, Giresun, Türkiye

Children’s physical and mental activities cause them to show differences in their perception and evaluation of spaces. Correctly designed spaces specifically for the child support the physical and psychological development of the child positively. In addition, children who can establish strong relationships with historical places develop a sense of attachment and belonging to the place, which is also important in the transfer of such places to the coming generations. Capuchin Catholic Church (Giresun Central Children’s Library) has an important place in the memory of the city and is the sole example in the region. It is used by children. The present study discusses how children perceive the church. The study aims, on the one hand, to reveal how the church is perceived by children, and, on the other, to examine how the child’s perception of space and expression styles change depending on age. To this end, children were made to draw visual representations and these images were converted into numerical data. These data are discussed in terms of the preoperational period and the concrete operational period which takes into account the developmental stages of the child. The study employed observation and mapping methods. It was concluded that the child’s perception of space changes depending on age, experience and frequency of use of the space, and historical buildings are important stimuli for the child’s perception of space.

Keywords: Children, perception, The Capuchin Catholic Church, The Children’s Library in Giresun


Çocuklarda Mekan Algısının Görsel Temsiller Üzerinden Değerlendirilmesi: Giresun Çocuk Kütüphanesi (Kapusen Katolik Kilisesi)

Demet Yılmaz Yıldırım1, Şeyma Bayram2, Nilgün Çakır Güngör3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Rize
3Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tasarım Bölümü

Çocukların ve yetişkinlerin, fiziksel ve zihinsel faaliyetleri, mekanın algılanmasında ve değerlendirmesinde birbirinden farklılık gösterir. Çocuğa özgü doğru tasarlanmış mekanların, çocuğun fiziksel ve psikolojik açıdan olumlu gelişimini desteklemesi, algısal ve bilişsel gelişimini hızlandırmasına neden olması çocuğa özgü mekanların özel olarak düşünülüp tasarlanmasını önemli hale getirmektedir. Ayrıca tarihi mekanlarla güçlü ilişkiler kurabilen çocuklar, mekâna bağlılık ve aidiyet duygusu hisseder ki mekânların nesillere aktarımında çocuğun kurduğu bu bağ önemli olur.
Çalışmada kent belleğinde önemli yeri olan, bölge içerisinde örneğine sık rastlanmayan Kapusen Katolik Kilisesi (Giresun Merkez Çocuk Kütüphanesi) ‘nin kullanıcısı olan 6-10 yaş grubundaki çocukların nasıl algıladığı tartışılmıştır. Çalışmada, çocuğun yaşa bağlı değişen mekân algısının ve ifade biçimlerinde öne çıkan ortak ve farklı yönlerinin incelenmesi; diğer taraftan uyarıcı etkisi güçlü olan kilisenin çocuklar tarafından nasıl algılandığının ortaya konması amaçlanmıştır.
Bu amaçla çocuklara görsel temsiller çizdirilmiş ve bu görüntüler sayısal verilere dönüştürülmüştür. Bu veriler, çocuğun gelişim evrelerini dikkate alan işlem öncesi dönem ve somut işlem dönemi açısından ele alınmıştır. Çalışmada gözlem ve haritalama yöntemleri kullanılmıştır. Çocuğun mekan algısının yaşa, deneyime ve mekanı kullanma sıklığına bağlı olarak değiştiği ve tarihi yapıların çocuğun mekan algısı için önemli uyarıcılar olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, algı, Giresun Çocuk Kütüphanesi, Kapusen Katolik Kilisesi


Demet Yılmaz Yıldırım, Şeyma Bayram, Nilgün Çakır Güngör. An investigation into the perception of space in children through visual representations: The Children’s Library in Giresun (The Capuchin Catholic Church). Megaron. 2023; 18(1): 43-58

Corresponding Author: Demet Yılmaz Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale