YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Token Phenomenon in Participatory Architectural Design and Sulukule Urban Transformation as a Tokenism Example [Megaron]
Megaron. 2018; 13(3): 347-362 | DOI: 10.5505/megaron.2018.26594  

Token Phenomenon in Participatory Architectural Design and Sulukule Urban Transformation as a Tokenism Example

Baharak Fareghi Bavilolyaei, Selim Ökem
Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

The “participation” approach within architectural design is assessed under a wide conceptual frame and known as a title generally confirmed and rately criticised. This paper discusses how the concept of participation may be used as a means of legitimization by the power holders instead of being favoured as a tool for democratic and transparent policy formation in the decision-making processes. The use of participation, which is a subject of research in sociology studies, but as a means of legitimization has been explained by Kanter (1977, 1993) through the concept of ‘token’. The concept ‘token’ is identified throughout this text as a misleading symbol value whereas the ‘tokenism’ as a method is referred to as alleged participation. The tokenisim (i.e. alleged participation) is a subject not limited only with sociology whereas it may be spotted in architectural projects; thus, this document examines the Sulukule urban transformation process to exemplify this kind of participation. The study analyzes the theoretical claims of Arnstein, Lefebvre and Kanter with regard to the participation and accordingly the wording attempts to identify the general characteristics of tokenism cases in architectural projects which target user participation however include the intentions of power holders as accompanied by token impacts.

Keywords: Pluralism, popularism, participatory architectural design; tokenism; token.


Katılımcı Mimari Tasarımda Yanıltıcı Simge Değer Olgusu ve Bir Sözde Katılımcılık Örneği Olarak Sulukule Kentsel Dönüşümü

Baharak Fareghi Bavilolyaei, Selim Ökem
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul

Mimari tasarımda ‘katılım’, geniş bir kavramsal çerçeve içinde değerlendirilir ve genelde olumlanan, nadiren eleştirilen bir konu başlığını oluşturur. Bu metin kapsamında katılımın, karar alma süreçlerinde demokratik ve şeffaf bir politik açılım getirmek yerine, gücü elinde tutan tarafından meşrulaştırma aracı olarak nasıl kullanabileceği tartışılmaktadır. Kanter (1977, 1993), toplumbilim araştırmalarına konu olan katılımın bir meşrulaştırma aracı haline getirilişini ‘token’ kavramı ile açıklamaktadır. ‘Token’ kavramı metin içerisinde açıklandığı şekilde yanıltıcı simge değer ve bir yöntem olarak ‘Tokenism’ ise sözde katılımcılık olarak tanımlanmıştır. Sözde katılımcılık sadece toplumbilim alanı ile sınırlı kalmayıp, mimari projelerde de gözlemlenmektedir ve bu tür katılımı örneklemek için Sulukule kentsel dönüşüm süreci incelenmiştir. Arnstein, Lefebvre ve Kanter ’in katılım konusundaki kuramsal söylemleri incelenerek, muktedir, yanıltıcı simge değer (Token) ve kullanıcı katılımının hedeflediği mimari projelerdeki sözde katılımcılık (Tokenism) vakalarının genel özelliklerinin neler olduğu, metnin içeriğinde ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğulculuk, çoğunlukçuluk; katılımcı mimari tasarım; sözde katılımcılık; yanıltıcı simge değer.


Baharak Fareghi Bavilolyaei, Selim Ökem. Token Phenomenon in Participatory Architectural Design and Sulukule Urban Transformation as a Tokenism Example. Megaron. 2018; 13(3): 347-362

Corresponding Author: Baharak Fareghi Bavilolyaei, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale